Wsparcie socjalne dla ukraińskich dzieci

Wsparcie socjalne dla uczniów otrzymają także dzieci z rodzin ukraińskich, które uciekły przed wojną, osiedliły się na Litwie i zaczynają uczęszczać do placówek przedszkolnych i ogólnokształcących na Litwie.

Ustawa o pomocy społecznej ma zastosowanie do uczniów, którzy uczą się według programów wychowania przedszkolnego lub według programów kształcenia ogólnego w szkołach ogólnokształcących, instytucjach kształcenia zawodowego, instytucjach wychowania przedszkolnego lub u innego dostawcy usług edukacyjnych (z wyjątkiem niezależnego nauczyciela). Wsparcie (bezpłatne posiłki dla uczniów oraz pieniądze na zakup przyborów szkolnych) udzielane jest bez względu na to, na jakiej podstawie dana osoba mieszka na Litwie. Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, ma prawo do pomocy społecznej dla uczniów, która jest przyznawana na takich samych zasadach jak obywatelom Litwy.

Wnioski o wsparcie na zakup przyborów szkolnych należy składać od 1 lipca do 5 października.

Przedszkolaki, pierwszoklasiści i drugoklasiści otrzymują bezpłatne posiłki szkolne bez obliczania dochodów rodziny. Aby otrzymać bezpłatne posiłki, należy bezpośrednio skontaktować się z administracją szkoły, składając podanie o ubieganiu  się o naukę w szkole.

W przypadku uczniów klas 3–12 wsparcie na zakup przyborów szkolnych i bezpłatnych posiłków będzie udzielane przy ocenie dochodu rodziny. O pomoc socjalną dla uczniów klas 3–12 należy wystąpić bezpośrednio do urzędu gminy zgodnie z miejscem zamieszkania lub do placówki oświatowej, do której uczeń będzie uczęszczał.

Przy szacowaniu dochodu rodziny na zasiłek socjalny dla uczniów średni dochód na osobę oblicza się na podstawie miesięcznego dochodu z 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku o zasiłek socjalny dla uczniów, jeżeli źródło dochodu tych osób nie uległo zmianie w porównaniu do poprzednich 3 miesięcy kalendarzowych. Jednak w wielu przypadkach zmieniło się źródło dochodów rodzin, które opuściły strefę wojny na Ukrainie, dlatego należy ocenić dochody za bieżący miesiąc.