Więcej

  Właścicielka rozległej plantacji rokitnika: „Bez wsparcia mogłoby nie być początku”

  Czytaj również...

  Daiva Kvedaraitė, która zarządza ekologiczną uprawą rokitnika we wsi Venciūnai w rejonie olickim, mówi otwarcie, że gdyby nie otrzymane wsparcie, wątpliwe, czy w ogóle zaczęłaby uprawiać te cenne jagody. Już wielokrotnie korzystała ze wsparcia inwestycyjnego i zachęca innych, aby nie wahali się i poszli za jej przykładem.

  Plantacja rokitnika.
  Owoce rokitnika należą do najbardziej odżywczych i bogatych w witaminy. Robi się z nich zarówno sok, herbaty, syropy, dżemy, jak i olej, a nawet kwas

  Rolnicy pragnący zmodernizować i zrestrukturyzować swoje gospodarstwa, zwiększyć dochody z rolnictwa i działalności pokrewnej lub podjąć produkcję produktów rolnych o wyższej wartości dodanej w okresie od 19 kwietnia do 18 maja zapraszani są do ubiegania się o wsparcie w ramach działania „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Zaproszenie do składania wniosków o wsparcie podlega wymogom określonym dla Instrumentu na rzecz Odbudowy Gospodarki Unii Europejskiej (EURI).

  Korzyści ze wsparcia zarówno na początku działalności, jak i po 17 latach

  D. Kvedaraitė może podać swoją historię jako przykład, że wsparcie inwestycyjne może pomóc zarówno w stworzeniu, jak i modernizacji gospodarstwa. W 2005 r. zasadziła we wsi Venciūnai pierwsze sadzonki rokitnika na obszarze 27 hektarów, obecnie gospodarstwo powiększyło się już do 80 hektarów. W istniejącym od wielu lat gospodarstwie uprawia się ekologiczne rokitniki o szczególnych właściwościach prozdrowotnych, które zamieniają się w soki, syropy, dżemy, herbaty, a nawet kwas, a produkcja realizowana jest na całej Litwie.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  „Szczerze mówiąc, wątpię, czy bez wsparcia UE zaczęłabym nawet uprawiać ziemię, ponieważ potrzeba było znacznych inwestycji i trudno byłoby je sfinansować wyłącznie z własnych środków i pożyczek. Na początku gospodarzenia nie ma jeszcze zgromadzonych funduszy, a zaciąganie pożyczek jest kosztowną alternatywą” — mówi D. Kvedaraitė, która ma już 17 lat doświadczenia w rolnictwie.

  Jak twierdzi, wielokrotnie korzystała ze wsparcia UE na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Początkowo, korzystając z tego wsparcia, nabyła maszyny rolnicze niezbędne do utrzymania farmy rokitnika. Później ubiegała się o wsparcie modernizacji gospodarstwa, nabyła sprzęt chłodniczy, sprzęt do czyszczenia i przetwarzania jagód. Przedsiębiorcza kobieta pracuje obecnie nad kolejnym projektem, który pomoże zmniejszyć wpływ zmian klimatu i uzyskać więcej zbiorów.

  „Złożyłam również wniosek o wsparcie inwestycyjne dla tego projektu. Nie chcę już powiększać terenu gospodarstwa, ale chcę gospodarzyć wydajniej — przy pomocy wsparcia na modernizację gospodarstwa i ochronę przed wpływem warunków naturalnych — ponieważ poprzednie susze prowadziły do niższych plonów. Głównym zadaniem jest teraz instalacja systemu nawadniania na powierzchni 16 hektarów” — mówi właścicielka gospodarstwa z rejonu olickiego.

  Kto może aplikować

  Wnioski mogą być składane przez rolników zamierzających inwestować w takie wyspecjalizowane sektory rolne, jak hodowla bydła mlecznego; hodowla trzody chlewnej, drobiu, łącznie z produkcją jaj; sadownictwo, uprawa jagód i/lub ogrodnictwo w zamkniętym gruncie (ogrzewane szklarnie); sadownictwo, ogrodnictwo i/lub uprawa jagód w otwartym gruncie (warzywa polowe, owoce, jagody).

  Według rzeczniczki NMA Irmy Jakštienė wnioski mogą składać zarówno osoby fizyczne, które zajmują się rolnictwem i zarejestrowały gospodarstwo rolne we własnym imieniu, jak i osoby prawne prowadzące działalność rolniczą i rejestrujące gospodarstwo we własnym imieniu. Specjalista NMA zwraca uwagę, że wnioski złożone przez osobę fizyczną lub prawną wraz z partnerem (partnerami) projektu nie są przyjmowane.

  Wsparcia udziela się gospodarstwom zajmującym się produkcją produktów rolnych, obróbką, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu komercyjnych produktów rolnych produkowanych lub uprawianych w gospodarstwie. Przedstawicielka NMA podkreśla, że we wniosku można wskazać tylko jedno wspierane działanie i tylko jeden ze wspieranych wyspecjalizowanych sektorów rolnictwa.

  Rolnicy mogą korzystać z pomocy, jeżeli wielkość ekonomiczna ich gospodarstwa, wyrażona jako standardowa wartość produkcji, przekracza 8 000 EUR (wymóg ten nie ma zastosowania do uznanych spółdzielni rolniczych, które skupują i sprzedają produkty rolne wyprodukowane lub uprawiane przez ich członków w ich gospodarstwach lub przetwarzają i wprowadzają do obrotu produkty spożywcze i nieżywnościowe z nich otrzymane).

  Rolnicy ubiegający się o wsparcie muszą nieprzerwanie prowadzić działalność rolniczą i uzyskiwać dochody z tej działalności przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o wsparcie, a dochody z działalności rolniczej w ciągu roku obrachunkowego poprzedzającego złożenie wniosku o wsparcie muszą stanowić co najmniej 50 proc. całkowitego dochodu z działalności wnioskodawcy.

  Na inwestycje dla rolników — prawie 36 mln euro

  Na drugi etap zbierania wniosków w okresie od 19 kwietnia do 18 maja przeznaczono 35 986 211 euro. Dla każdego z obszarów finansowanych w ramach instrumentu, odpowiednio: w przypadku hodowli bydła mlecznego 18 035 017 euro; na hodowlę trzody chlewnej 4 493 965 euro; na hodowlę drobiu, w tym produkcję jaj — 3 457 229 euro; dla terenu zamkniętego (ogrzewanych szklarni) 4 mln euro; dla terenu otwartego (gruntowe warzywa, owoce, jagody) — 6 mln euro.

  Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na beneficjenta nie może przekroczyć 1,5 mln euro w przypadku inwestycji w sektorze bydła mlecznego, trzody chlewnej lub drobiu, w tym produkcji jaj, oraz 2 mln euro w przypadku wsparcia dla sektora ogrodnictwa, sadownictwa lub uprawy jagód.

  Kryteria składania wniosków

  Irma Jakštienė, przedstawicielka NMA, zachęca rolników do zapoznania się z zasadami wdrażania wsparcia i wymogami dotyczącymi wniosków, ponieważ różne sektory rolnictwa podlegają różnym kryteriom wyboru projektów, wnioski dla każdego sektora są oceniane zgodnie z oddzielnym systemem punktacji. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, że w 2022 r. w dniu 19 marca zmieniono przepisy wykonawcze dotyczące realizacji obszaru „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” ze środków Unijnego Instrumentu Odbudowy (EURI). Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczą zmiany specjalizacji gospodarstwa, wyłączenia finansowania zakupu ciągników oraz przepisu o przyznawaniu punktów selekcyjnych uznanym członkom spółdzielni rolniczej oraz tym, którzy korzystają lub inwestują w biorektory”.

  W projekcie przedłożonym przez wnioskodawcę koszty budowy, przebudowy lub remontu (z wyjątkiem kosztów budowy, przebudowy lub remontu wież magazynowych zboża), infrastruktura niezbędna do funkcjonowania budynków i/lub budowli (z wyjątkiem dróg) i/lub nabycia urządzeń niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania budynków musi stanowić co najmniej 75 proc. całkowitej wartości inwestycji projektu (bez VAT) w wartości projektu.    

  Projekt, dla którego przyznano wsparcie w ramach tego działania, musi zostać zrealizowany w ciągu 24 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparciu.

  Sposób złożenia wniosku

  Wniosek o wsparcie oraz dodatkowe dokumenty należy złożyć w NMA, wypełniając elektroniczny formularz dokumentu osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej pod adresem https://zumis.lt w systemie informacyjnym Ministerstwa Rolnictwa ŽŪMIS, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie administracyjnym PROW.

  Zam. 1111


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...