Więcej

  Szybciej i wydajniej: wsparcie otwiera nowe możliwości dla przetwórców produktów rolnych

  Czytaj również...

  Rolnictwem zajmują się przedsiębiorczy i kreatywni ludzie, którym nie brakuje innowacyjnych pomysłów, ale czasami możliwości finansowe znacznie spowalniają procesy. Rytis Sologubas, prezes zarządu spółki rolniczej Tetirvinai, która zarządza obszarem 2,5 tys. ha, z przekonaniem stwierdza, że w takich przypadkach ratunkiem są inwestycje Unii Europejskiej, które pomagają rozwijać firmę.

  Traktor na fermie rozsypuje żywność dla krów.
  Wsparcie pomaga zwiększyć rentowność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych oraz promuje innowacyjne technologie

  Spółka rolnicza zajmująca się działalnością mleczarską i uprawną działa w miejscowości Tetirvinas w okręgu poswolskim od 30 lat. Aby zwiększyć efektywność swojej działalności i uzyskać wyższy zwrot, firma wystąpiła do Krajowej Agencji Płatniczej (NMA) o wsparcie w ramach działalności „Wsparcie inwestycji w przetwórstwo produktów rolnych, wprowadzanie do obrotu i/lub rozwój”.

  Po otrzymaniu dofinansowania spółka Tetirvinai nabyła laboratoryjny sprzęt zbożowy, mobilny młyn do przygotowywania pasz, ciągnik, ładowarkę i ciężarówkę. „Dzięki temu wsparciu możemy natychmiast rozpocząć pracę, co znacznie przyspiesza procesy” — mówi Sologubas i zachęca inne spółki rolnicze do pójścia za przykładem „Tetirvinai”.

  Zdaniem prezesa zarządu spółki, otrzymane korzyści oraz pozytywne doświadczenia z procesu zachęciły do ponownego ubiegania się o wsparcie. Mówi, że plany obejmują budowę i przebudowę stodół, a także niewielki wzrost liczby bydła i poprawę warunków trzymania zwierząt gospodarskich. Otrzymane dofinansowanie pomoże zrobić to wszystko szybciej i skuteczniej.

  Zgłoszenia przyjmowane są przez cały czerwiec

  Podmioty prawne są proszone o skorzystanie ze wsparcia w ramach działania „Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe” Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 „Wsparcie inwestycji w przetwórstwo produktów rolnych, wprowadzanie do obrotu lub rozwój”.

  Genovaitė Beniulienė, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Rybołówstwa i Wsparcia Krajowego NMA mówi, że wsparcie to pomaga zwiększyć rentowność i konkurencyjność podmiotów gospodarczych oraz promuje innowacyjne technologie. „Równie ważny jest fakt, że promuje organizację łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzanie i dostarczanie produktów rolnych na rynek” — mówi dyrektor departamentu.

  Wnioski w ramach tego obszaru działalności będą zbierane w tym roku od 1 do 30 czerwca. Na jego urzeczywistnienie przeznacza się 22,3 mln euro wsparcia.

  „W tym roku ważne jest, że zmieniły się przepisy wykonawcze do dziedzin działalności, ponieważ przyznano odrębne wsparcie na przetwórstwo roślin strączkowych i roślin wysokobiałkowych, a także zmieniły się kryteria naboru wniosków” — podkreśla Beniulienė.

  W tym roku — kolejne osobno wspierane działanie

  Zakres działalności PROW wspiera działania związane z przetwórstwem produktów rolnych, wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych (pod warunkiem uwzględnienia wszystkich elementów określonych w definicji obrotu) i/lub rozwojem. „Przetwarzanie pierwotne, wprowadzanie do obrotu produktów przetwórstwa pierwotnego, świadczenie usług nie są wspierane” — zauważa Beniulienė.

  Na tym etapie zbierania wniosków wyróżniono wsparcie na przetwórstwo roślin strączkowych i roślin wysokobiałkowych, z wyjątkiem działań recyklingowych wynikających z procesu przetwarzania, w przypadku inwestycji w produkcję produktów mielenia, kasz, produktów konserwowanych, mrożonych lub w inny sposób przetworzonych, nasion, niegranulowanych pasz kombinowanych i pasz niekombinowanych (kiszonka, siano itp.).

  10 mln euro przeznaczono na rekompensatę za przetwarzanie roślin strączkowych i roślin wysokobiałkowych. Kolejne 12,3 mln euro przeznaczono na inne działania:

  • przetwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu owoców, jagód, warzyw, przetwarzanie odpadów powstających w procesie ich przetwarzania;

  • przetwarzanie i/lub obrót produkcją roślinną, przetwarzanie odpadów powstających w procesie jej przetwarzania;

  • przetwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu mięsa, przetwarzanie odpadów powstających w procesie jego przetwarzania;

  • przetwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu mleka, przetwarzanie odpadów powstających w procesie jego przetwarzania;

  • przetwarzanie i/ lub wprowadzanie do obrotu innych produktów wymienionych w załączniku I do Umowy o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przetwarzanie odpadów powstałych w procesie ich przetwarzania;

  • przetwarzanie i/lub wprowadzanie do obrotu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego kategorii 3.

  Wsparcie — do 5 mln euro.

  Na urzeczywistnienie nowej działalności wskazanej w przepisach wykonawczych — przetwórstwo roślin strączkowych i wysokobiałkowych — na jeden projekt można przeznaczyć do 5 mln euro. W przypadku innej działalności — do 1 mln euro.

  Do składania wniosków są zapraszane osoby prawne zajmujące się przetwarzaniem i/lub wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, zajmujące się działalnością rolniczą i przetwarzaniem części produkcji uprawianej w gospodarstwie oraz planujące zaangażowanie w działalność przetwórczą i/lub marketingową produktów rolnych. Wnioski złożone przez osobę prawną wraz z partnerami nie są przyjmowane.

  Przedstawiciel NMA Beniulienė ostrzega, że wobec beneficjentów wsparcia (z wyjątkiem spółdzielni rolniczych spełniających kryteria) istnieje wymóg ciągłego przetwarzania i/lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych przez co najmniej 1 rok przed złożeniem wniosku, a dochód ten musi stanowić co najmniej 50 proc. całkowitego dochodu z działalności wnioskodawcy.

  50 proc. wydatków jest finansowanych

  Wsparcie może być finansowane w wysokości 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Wsparcia udziela się na zakup lub leasing nowych urządzeń i/lub sprzętu (w tym maszyn), zakup inwestycji wolnych od paliw kopalnych; na budowę, przebudowę lub remont budynków niezbędnych do prowadzenia działań przewidzianych w projekcie (z wyjątkiem budynków mieszkalnych i administracyjnych).

  Czas realizacji projektu musi być wskazany we wniosku o wsparcie, biznesplanie i nie może przekroczyć okresu 24 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie. Projekt musi zostać zrealizowany najpóźniej do 30 czerwca 2025 r.

  Zmiany w kryteriach naboru wniosków

  Beniulienė zwraca uwagę, że zmieniły się kryteria wyboru wniosków, na podstawie których wniosek otrzymuje odpowiednią liczbę punktów. W zależności od liczby zebranych punktów sporządza się kolejność zgłoszeń.

  Ważne jest, aby wiedzieć, że od teraz, w przypadku dodatkowych kwalifikujących się działań, tworzone będą oddzielne kolejki priorytetowe — dla tych, którzy złożyli wnioski o działalność przetwórczą roślin strączkowych i roślin wysokobiałkowych i tych, którzy złożyli wnioski o przeprowadzenie przetwarzania i/lub wprowadzania do obrotu innych produktów rolnych oraz przetwarzanie odpadów powstałych w procesie ich przetwarzania.

  Aby otrzymać wsparcie, należy zebrać 35 punktów selekcyjnych, w przeciwnym razie wniosek o wsparcie zostanie odrzucony. Punkty są przyznawane z uwzględnieniem wielkości projektu wnioskodawcy, innowacji wdrożonych w projekcie, zobowiązań eksportowych, technologii bezodpadowych opracowanych w ramach projektu, przetwarzania lokalnych surowców, poziomu zatrudnienia i ubóstwa w samorządzie itd. Dodatkowe punkty przyznawane są wnioskodawcom uznanym za spółdzielnie rolnicze, a także tym, którzy nie otrzymali wcześniej wsparcia UE w ramach tej dziedziny działalności.

  Wnioski składane tylko elektronicznie

  Wnioski według dziedziny działalności i żądane dokumenty można składać do NMA wyłącznie drogą elektroniczną, tj. kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wysyłając je pocztą elektroniczną dokumentai@nma.lt lub korzystając z systemu informacyjnego Ministerstwa Rolnictwa ŽŪMIS (adres www.zumis.lt) wysyłając wiadomość z pozycji Powiadomienia („Pranešimai” w menu ŽŪMIS).

  Zam. 2490


  Więcej od autora

  Program 78. rocznicy Operacji „Ostra Brama”, wyzwolenia Wilna przez oddziały Wileńsko-Nowogródzkiego Okręgu Armii Krajowej

  Zachęcamy do zapoznania się również z obchodami przygotowywanymi przez Związek Polaków na Litwie: Obchody 78. rocznicy operacji „Ostra Brama” w Wilnie i Krawczunach Cmentarz Rossa, kwatera żołnierska – 7 lipca 2022 roku, godz. 12.00;Cmentarz w Kolonii Wileńskiej – 7 lipca...

  Von der Leyen: „Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba”

  „Europa będzie po stronie Kijowa tak długo, jak będzie trzeba; widzę przyszłość Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ przeszliście trudną drogę od rewolucji godności w 2014 roku i wybraliście, że chcecie być demokracją” — powiedziała w piątek przewodnicząca Komisji Europejskiej...

  Edmont Wołochowicz napisał wiersz dla „Kuriera” z okazji urodzin: „Nawet ostrzej opowiadać, aby ludzie mieli o czym gadać”

  Z życiorysem i duchowością poety Ziemi Wileńskiej można zapoznać się w wywiadzie Brendy Mazur z panem Edmontem. Opisuje tam nie tylko swoją drogę do poezji, ale także jej rolę w życiu codziennym, zawodowym. Po drodze maluje nam mapę perypetii...