Więcej

  Nadciąga innowacja: rekompensaty za kształcenie dzieci w prywatnych przedszkolach

  Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego po przedłożeniu po raz pierwszy zaaprobowała propozycję rekompensowania uczęszczania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do prywatnych przedszkoli. Miesięczna rekompensata na dziecko wyniosłaby 120 euro.

  Czytaj również...

  Mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz, który był inicjatorem projektu rekompensaty i przedłożył go radzie do rozpatrzenia, zauważa, że szybki wzrost liczby mieszkańców w rejonie napawa optymizmem, ale jednocześnie należy szukać środków zapewniających dorastającym tu dzieciom umożliwienie uczęszczania do przedszkoli.

  – Dzięki tej decyzji, która po raz pierwszy zostanie zastosowana na terenie samorządu naszego rejonu, stworzymy warunki do zwiększenia dostępności edukacji dzieci w przedszkolach. Ponadto często zdarza się, że rodzice faktycznie mieszkający na terenie rejonu, muszą deklarować swoje miejsce zamieszkania w mieście Wilno, aby zapewnić swoim dzieciom miejsce w przedszkolu. W efekcie my jako samorząd, tracimy niemało dochodów, które moglibyśmy przeznaczyć na różne niezbędne inwestycje. Ta decyzja to jedno z wielu zaplanowanych przez nas działań mających na celu poprawę i poszerzenie dostępności usług edukacyjnych w naszym rejonie – mówi mer Duchniewicz.

  Czytaj więcej: Interwencja mera Roberta Duchniewicza po wypowiedzi szefa Państwowej Inspekcji Językowej o narodzie polskim i dwujęzycznych nazwach miejscowości

  Z opisu procedury rekompensaty wynika, że opłata za utrzymanie i opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w niepublicznych placówkach oświatowych, realizujących programy wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, będzie wypłacana na te dzieci, których miejsce zamieszkania jednego z rodziców (opiekunów) jest zadeklarowane w rejonie wileńskim. Rekompensaty obowiązywałyby już w pierwszej połowie przyszłego roku – od 1 marca.

  W projekcie wskazano, że w przypadku ustalenia rekompensaty w wysokości 120 euro dla dzieci uczęszczających do prywatnych przedszkoli i placówek wychowania przedszkolnego, budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego nie ucierpiałby, a wręcz przeciwnie, wzrósłby, gdyż zostałyby stworzone warunki dla osób, które obecnie opiekują się w domu małymi dziećmi, aby stały się aktywne zawodowo, swobodnie poruszały się po rynku pracy, tworząc w ten sposób wartość dodaną i płacąc podatki zarówno do budżetu państwa, jak i samorządu.

  Według danych Państwowej Agencji Danych w 2022 r. na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego mieszkało 4055 dzieci w wieku 2–5 lat. W 2022 r. w placówkach wychowania przedszkolnego na terenie samorządu było 3260 miejsc. Tym samym zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną prawie 800 dzieci nie zostało zaspokojone.

  – Dzieci, które nie zostaną objęte na czas opieką przedszkolną, pozbawiane są nie tylko właściwej edukacji, ale także niezbędnej dla ich wieku socjalizacji. A to zmniejsza ich szanse na osiągnięcie dobrych wyników w nauce już w wieku szkolnym. Bazując na dobrych doświadczeniach innych samorządów i zrozumieniu, że obecnie Samorząd Rejonu Wileńskiego nie jest w stanie zaspokoić potrzeb w zakresie edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej wszystkich mieszkających tu dzieci, logiczne byłoby zatwierdzenie procedury rekompensaty za uczęszczanie do niepaństwowych placówek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, przeznaczając ją zarówno na terenie naszego rejonu, jak i na rzecz przedszkoli działających w innych samorządach – przypomina mer Duchniewicz.

  W 2023 r. nie uwzględniono 300 wniosków o przyjęcie dzieci do państwowych placówek oświatowych. Szacuje się, że gdyby powyższe zadośćuczynienie miało zostać przyznane wszystkim tym dzieciom, kosztowałoby to budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego do 540 tys. euro rocznie.

  Rada Samorządu ostatecznie w sprawie zatwierdzenia opisu procedury rekompensaty będzie głosować ponownie na etapie uchwalania. Oczekuje się, że zostanie to uczynione na następnym posiedzeniu, które odbędzie się we wrześniu.

  Czytaj więcej: Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła kandydatury Danuty Narbut i Edyty Tamošiūnaitė na wicemerów

  Samorząd Rejonu Wileńskiego przypomina, że rada zatwierdziła już propozycję utworzenia nowej grupy wychowania przedszkolnego z litewskim językiem kształcenia w wydziale edukacji podstawowej w Ciechanowiszkach. Do tej grupy będą uczęszczać dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

  Obecnie trwa kosztująca ponad 3 mln euro budowa żłobka-przedszkola w Wielkiej Rzeszy. Zakończenie jej planowane jest na rok 2024. W nowym, nowoczesnym żłobku-przedszkolu planuje się utworzenie 8 grup wychowania przedszkolnego (w języku litewskim i polskim). Do przyszłej placówki oświatowej będzie mogło uczęszczać 125 dzieci.


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym „Kuriera Wileńskiego” Nr 35 (101) 02-08/09/2023

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...