Więcej

  Apel europosłów o poszanowanie praw mniejszości polskiej na Litwie

  Czytaj również...

  Grupa europosłów zwróciła się z apelem do Jerzego Buzka, przewodniczącego europarlamentu, z prośbą o przekazanie oświadczenia, które wzywa Litwę do zaprzestania dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej, na ręce rządu litewskiego. Oświadczenie poparte przez 85 posłów nawołuje również Radę i Komisję Europejską do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie.

  — Oświadczenie poparło wielu eurodeputowanych z różnych krajów. Moim zdaniem potwierdza to, że sprawa problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie staje się coraz bardziej znana w europarlamencie — powiedział „Kurierowi” z Brukseli Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz poseł do europarlamentu. Tomaszewski podczas rozmowy również zaznaczył, że na pewno nie jest to ostatnie oświadczenie, w którym europosłowie będą zwracać uwagę na problemy polskiego społeczeństwa na Litwie. Mówiąc o ostatnich nagonkach na przejawy polskości na Litwie Tomaszewski powiedział: „Pozycja społeczności polskiej jest coraz mocniejsza, właśnie organizując taką nagonkę próbuje się ją osłabić”.


  OŚWIADCZENIE PISEMNE

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  zgodnie z art. 123 Regulaminu

  w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

  Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

  Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

  Parlament Europejski,

  – uwzględniając art. 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  – uwzględniając Konwencję Ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, a zwłaszcza art. 10 i art. 11,

  – uwzględniając art. 123 Regulaminu,

  A. mając na uwadze nagminne łamanie praw mniejszości narodowych w Republice Litewskiej, polegające na powszechnym nakazie usuwania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic nawet tam, gdzie mniejszości narodowe stanowią 80% mieszkańców,

  B. mając na uwadze nakładanie przez władze Litwy kar pieniężnych na kierownictwo samorządów za umieszczanie nazw dwujęzycznych w miejscach publicznych,

  C. mając na uwadze zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości

  narodowej, czyli w formie oryginalnej,

  D. mając na uwadze uchwałę rządu litewskiego o zwiększeniu w szkołach mniejszości narodowych minimalnej liczby uczniów w klasach, co spowoduje likwidację ponad 100 klas z mniejszościowym językiem nauczania,

  1. wzywa władze Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących mniejszości narodowe oraz dostosowania swojego prawa w zakresie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych do wymogów i standardów Unii Europejskiej,

  2. wzywa Radę i Komisję do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie,

  3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy rządowi Republiki Litewskiej, Radzie i Komisji.


  Sygnatariusze oświadczenia:

  Áder János, Bauer Edit, Bearder Catherine, Bielan Adam, Bokros Lajos, Borys Piotr, Callanan Martin, Cymański Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Deutsch Tamás, Gál Kinga, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Glattfelder Béla, Gróbarczyk Marek Józef, Grzyb Andrzej, Győri Enikő, Haglund Carl, Handzlik Małgorzata, Hankiss Ágnes, Hibner Jolanta Emilia, Hübner Danuta Maria, Jazłowiecka Danuta, Jędrzejewska Sidonia Elżbieta, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Kaczmarek Filip, Kalinowski Jarosław, Kamiński Michał Tomasz, Kohlíček Jaromír, Kolarska-Bobińska Lena, Kowal Paweł Robert, Kozłowski Jan, Kurski Jacek Olgierd, Legutko Ryszard Antoni, Liberadzki Bogusław, Lisek Krzysztof, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McClarkin Emma, Macovei Monica Luisa, Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz, Mészáros Alajos, Migalski Marek Henryk, Mölzer Andreas, Nitras Sławomir Witold, Olbrycht Jan, Olejniczak Wojciech Michał, Paška Jaroslav, Piotrowski Mirosław, Poręba Tomasz Piotr, Ransdorf Miloslav, Remek Vladimír, Rossi Oreste, Salavrakos Nikolaos, Saryusz-Wolski Jacek, Scholz Helmut, Schöpflin György, Siekierski Czesław Adam, Skrzydlewska Joanna Katarzyna, Sógor Csaba, Sondergaard Soren Bo, Sonik Bogusław, Surján László, Szymański Konrad, Tabajdi Csaba Sándor, Tenesescu Claudiu Ciprian, Thein Alexandra, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tremosa i Balcells Ramon, Trzaskowski Rafał, Uspaskich Viktor, Vattimo Gianni, Wałęsa Jarosław Leszek, Wikström Cecilia, Włosowicz Jacek, Wojciechowski Janusz, Zalewski Paweł, Zasada Artur, Ždanoka Tatjana, Zeller Joachim, Zemke Janusz Władysław, Ziobro Zbigniew, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz


  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Ważne dla pasażerów wileńskiego transportu publicznego — strajk kierowców

  W Wilnie transport publiczny zapewnia 3 przewoźników —„Transrevis”, „Kautra” i VVT. Planuje się, że w czasie strajku na ulice miasta może wyjechać nawet 35 proc. mniej pojazdów niż zwykle. Ponieważ w dni strajku po mieście będzie kursować mniej autobusów...

  Koncert Jubileuszowy z okazji 25-lecia „Mejszagolanki” w Dworze Houwaltów

  Śpiew — nieodłączna cząstka ich życia Zespół Wokalny „Mejszagolanki” tworzą panie, dla których śpiew i udział w zespole jest nieodłączną cząstką ich życia społeczno-kulturalnego. Repertuar zespołu tworzą polskie pieśni ludowe i patriotyczne, pieśni autorskie, biesiadne i estradowe. Zespół „Mejszagolanki” jest...

  Pod patronatem Šimonytė i Morawieckiego. „Chwała Rzeczypospolitej — Wojewódzki Mundur Szlachecki” z koncertem

  Fascynujący świat Rzeczypospolitej Obojga Narodów Narodowy strój szlachecki przynależny tak województwom koronnym, jak i litewskim, wprowadzi widzów w oszałamiający bogactwem świat potężnego państwa, które stojąc na skrzyżowaniu jakże wielu kultur i cywilizacji, skupiało i twórczo przetwarzało w sobie ich wielką...

  Konkurs „Kocham Polskę — BÓG, HONOR, OJCZYZNA”

  Celem konkursu jest pogłębianie m.in.: poczucia dumy z Polski, historii kraju, bycia Polakiem, dbania o dobre imię Polski, niezależnie od kraju zamieszkania, dbałość i pielęgnacja tradycji rodzinnych Polaków i osób pochodzenia polskiego, troska o pielęgnację kultury i tradycji polskiej....