Apel europosłów o poszanowanie praw mniejszości polskiej na Litwie

Grupa europosłów zwróciła się z apelem do Jerzego Buzka, przewodniczącego europarlamentu, z prośbą o przekazanie oświadczenia, które wzywa Litwę do zaprzestania dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej, na ręce rządu litewskiego. Oświadczenie poparte przez 85 posłów nawołuje również Radę i Komisję Europejską do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie.

— Oświadczenie poparło wielu eurodeputowanych z różnych krajów. Moim zdaniem potwierdza to, że sprawa problemów polskiej mniejszości narodowej na Litwie staje się coraz bardziej znana w europarlamencie — powiedział „Kurierowi” z Brukseli Waldemar Tomaszewski, lider Akcji Wyborczej Polaków na Litwie oraz poseł do europarlamentu. Tomaszewski podczas rozmowy również zaznaczył, że na pewno nie jest to ostatnie oświadczenie, w którym europosłowie będą zwracać uwagę na problemy polskiego społeczeństwa na Litwie. Mówiąc o ostatnich nagonkach na przejawy polskości na Litwie Tomaszewski powiedział: „Pozycja społeczności polskiej jest coraz mocniejsza, właśnie organizując taką nagonkę próbuje się ją osłabić”.


OŚWIADCZENIE PISEMNE

zgodnie z art. 123 Regulaminu

w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

Ryszard Czarnecki, Lajos Bokros, Jarosław Kalinowski, Janusz Wojciechowski

Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 10 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając Konwencję Ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, a zwłaszcza art. 10 i art. 11,

– uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A. mając na uwadze nagminne łamanie praw mniejszości narodowych w Republice Litewskiej, polegające na powszechnym nakazie usuwania dwujęzycznych tablic z nazwami ulic nawet tam, gdzie mniejszości narodowe stanowią 80% mieszkańców,

B. mając na uwadze nakładanie przez władze Litwy kar pieniężnych na kierownictwo samorządów za umieszczanie nazw dwujęzycznych w miejscach publicznych,

C. mając na uwadze zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości

narodowej, czyli w formie oryginalnej,

D. mając na uwadze uchwałę rządu litewskiego o zwiększeniu w szkołach mniejszości narodowych minimalnej liczby uczniów w klasach, co spowoduje likwidację ponad 100 klas z mniejszościowym językiem nauczania,

1. wzywa władze Republiki Litewskiej do zaprzestania praktyk dyskryminujących mniejszości narodowe oraz dostosowania swojego prawa w zakresie ochrony mniejszości narodowych i etnicznych do wymogów i standardów Unii Europejskiej,

2. wzywa Radę i Komisję do zdecydowanej reakcji w celu ochrony praw mniejszości narodowych na Litwie,

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy rządowi Republiki Litewskiej, Radzie i Komisji.


Sygnatariusze oświadczenia:

Áder János, Bauer Edit, Bearder Catherine, Bielan Adam, Bokros Lajos, Borys Piotr, Callanan Martin, Cymański Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Deutsch Tamás, Gál Kinga, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Glattfelder Béla, Gróbarczyk Marek Józef, Grzyb Andrzej, Győri Enikő, Haglund Carl, Handzlik Małgorzata, Hankiss Ágnes, Hibner Jolanta Emilia, Hübner Danuta Maria, Jazłowiecka Danuta, Jędrzejewska Sidonia Elżbieta, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Kaczmarek Filip, Kalinowski Jarosław, Kamiński Michał Tomasz, Kohlíček Jaromír, Kolarska-Bobińska Lena, Kowal Paweł Robert, Kozłowski Jan, Kurski Jacek Olgierd, Legutko Ryszard Antoni, Liberadzki Bogusław, Lisek Krzysztof, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, McClarkin Emma, Macovei Monica Luisa, Marcinkiewicz Bogdan Kazimierz, Mészáros Alajos, Migalski Marek Henryk, Mölzer Andreas, Nitras Sławomir Witold, Olbrycht Jan, Olejniczak Wojciech Michał, Paška Jaroslav, Piotrowski Mirosław, Poręba Tomasz Piotr, Ransdorf Miloslav, Remek Vladimír, Rossi Oreste, Salavrakos Nikolaos, Saryusz-Wolski Jacek, Scholz Helmut, Schöpflin György, Siekierski Czesław Adam, Skrzydlewska Joanna Katarzyna, Sógor Csaba, Sondergaard Soren Bo, Sonik Bogusław, Surján László, Szymański Konrad, Tabajdi Csaba Sándor, Tenesescu Claudiu Ciprian, Thein Alexandra, Tőkés László, Tomaševski Valdemar, Tremosa i Balcells Ramon, Trzaskowski Rafał, Uspaskich Viktor, Vattimo Gianni, Wałęsa Jarosław Leszek, Wikström Cecilia, Włosowicz Jacek, Wojciechowski Janusz, Zalewski Paweł, Zasada Artur, Ždanoka Tatjana, Zeller Joachim, Zemke Janusz Władysław, Ziobro Zbigniew, Zver Milan, Zwiefka Tadeusz