Więcej

  Akcje protestacyjne przeciwko łamaniu praw Polaków na Litwie do polskiego szkolnictwa

  Czytaj również...

  Sejm Litewski będzie dziś (16.12) rozpatrywał projekt nowelizacji ustawy oświatowej. W przypadku jej przyjęcia sytuacja oświaty polskiej na Litwie gwałtownie się pogorszy. W szczególności:

  • w placówkach oświatowych, w których nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowych, wprowadzi się obligatoryjne nauczanie poszczególnych przedmiotów w języku litewskim. To oznacza, że zostanie zlikwidowane prawo do nauki w polskim języku ojczystym wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji, poczynając od przedszkola a kończąc na szkole średniej
  • jeżeli w miejscowościach wiejskich ma pozostać tylko jedna szkoła to ma być w niej wyłącznie nauczanie po litewsku. To oznacza, że małe wiejskie szkoły, w których dotychczas nauczanie odbywało się po litewsku, zostaną zachowane kosztem szkół nauczających w języku mniejszości
  • w trybie natychmiastowym zostaną ujednolicone wymagania programowe i egzaminy maturalne z litewskiego jako języka ojczystego i jako języka państwowego. To oznacza, że polska młodzież ucząca się w szkołach mniejszości narodowych będzie znacznie słabiej przygotowana do matury. Obecnie uczy się ona bowiem litewskiego w węższym zakresie niż młodzież szkołach litewskojęzycznych. Strona litewska ignoruje wnioski z badań naukowych, z których wynika, że ujednolicenie matury z języka litewskiego może nastąpić dopiero po 12 latach, od kiedy zostaną odpowiednio zrównane godziny lekcyjne nauczania tego przedmiotu, wydane nowe programy, podręczniki i pomoce dydaktyczne. Zgodnie z uwagami międzynarodowych ekspertów, poziom znajomości języka nie może być oceniany według tych samych kryteriów dla języka ojczystego i wyuczonego, ponieważ możliwości językowe uczniów w obu tych przypadkach są różne.

  Zmiany te łamią postanowienia Traktatu między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oraz zapisy Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

  Dlatego w dniu dzisiejszym (16.12):

  9.00 – odbędzie się w Sejmie (przy stolikach dziennikarskich) briefing zorganizowany przez rodziców i dzieci polskie, które przyjechały z Wilna w celu przekazania polskim władzom apelu o pomoc w ich walce o polskie szkoły na Wileńszczyźnie

  9.15 – rodzice i dzieci przekażą petycję i – jako symbol szykan oświatowych – litewskie podręczniki przewodniczącemu Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz innym posłom

  10.00 – Radzie m. st. Warszawy przedłożony zostanie projekt stanowiska w tej sprawie skierowanego do Rady Miasta Wilna (Warszawę i Wilno łączy umowa miast partnerskich)

  11.00 – przed Ambasadą Republiki Litwy w Warszawie (Al. Ujazdowskie 14) odbędzie się pikieta protestacyjna, w trakcie której urzędnikom litewskim zostanie wręczony list otwarty do władz litewskich podpisany przez 20 polskich organizacji pozarządowych

  12.00 – przed Konsulatem Honorowym Republiki Litewskiej w Gdańsku odbędzie się pikieta protestacyjna.

  Kontakt do organizatorów: + 48 605 881 870

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Wręczenie dyplomów Akademii Edukacji VDU 2024 [GALERIA]

  Wydarzenie udokumentował nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  Polsko-litewski projekt „Historia naszych Kresów – Wileńszczyzna”

  Goście zwiedzili szkołę, spotkali się z uczniami, nauczycielami i dyrekcją gimnazjum, uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych. Wieczorem cała poznańska delegacja została zaproszona do DKP na muzyczne widowisko „Wesoła ta strona”, które zaprezentował szkolny Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilenka”. Podczas...

  Wdzięczność i satysfakcja. Delegacja MSZ RP i FPPnW na Litwie i Łotwie

  W trakcie wizyty odbyły się spotkania ze środowiskami polskimi, z którymi Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” im. Jana Olszewskiego współpracuje przy realizacji projektów: medialnych, szkoleniowych, inwestycyjnych, oświatowych, jak i w zakresie promocji polskiej kultury lub ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego...