Akcje protestacyjne przeciwko łamaniu praw Polaków na Litwie do polskiego szkolnictwa

Sejm Litewski będzie dziś (16.12) rozpatrywał projekt nowelizacji ustawy oświatowej. W przypadku jej przyjęcia sytuacja oświaty polskiej na Litwie gwałtownie się pogorszy. W szczególności:

  • w placówkach oświatowych, w których nauczanie odbywa się w języku mniejszości narodowych, wprowadzi się obligatoryjne nauczanie poszczególnych przedmiotów w języku litewskim. To oznacza, że zostanie zlikwidowane prawo do nauki w polskim języku ojczystym wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach edukacji, poczynając od przedszkola a kończąc na szkole średniej
  • jeżeli w miejscowościach wiejskich ma pozostać tylko jedna szkoła to ma być w niej wyłącznie nauczanie po litewsku. To oznacza, że małe wiejskie szkoły, w których dotychczas nauczanie odbywało się po litewsku, zostaną zachowane kosztem szkół nauczających w języku mniejszości
  • w trybie natychmiastowym zostaną ujednolicone wymagania programowe i egzaminy maturalne z litewskiego jako języka ojczystego i jako języka państwowego. To oznacza, że polska młodzież ucząca się w szkołach mniejszości narodowych będzie znacznie słabiej przygotowana do matury. Obecnie uczy się ona bowiem litewskiego w węższym zakresie niż młodzież szkołach litewskojęzycznych. Strona litewska ignoruje wnioski z badań naukowych, z których wynika, że ujednolicenie matury z języka litewskiego może nastąpić dopiero po 12 latach, od kiedy zostaną odpowiednio zrównane godziny lekcyjne nauczania tego przedmiotu, wydane nowe programy, podręczniki i pomoce dydaktyczne. Zgodnie z uwagami międzynarodowych ekspertów, poziom znajomości języka nie może być oceniany według tych samych kryteriów dla języka ojczystego i wyuczonego, ponieważ możliwości językowe uczniów w obu tych przypadkach są różne.

Zmiany te łamią postanowienia Traktatu między Republiką Litewską a Rzecząpospolitą Polską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy oraz zapisy Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych.

Dlatego w dniu dzisiejszym (16.12):

9.00 – odbędzie się w Sejmie (przy stolikach dziennikarskich) briefing zorganizowany przez rodziców i dzieci polskie, które przyjechały z Wilna w celu przekazania polskim władzom apelu o pomoc w ich walce o polskie szkoły na Wileńszczyźnie

9.15 – rodzice i dzieci przekażą petycję i – jako symbol szykan oświatowych – litewskie podręczniki przewodniczącemu Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych oraz innym posłom

10.00 – Radzie m. st. Warszawy przedłożony zostanie projekt stanowiska w tej sprawie skierowanego do Rady Miasta Wilna (Warszawę i Wilno łączy umowa miast partnerskich)

11.00 – przed Ambasadą Republiki Litwy w Warszawie (Al. Ujazdowskie 14) odbędzie się pikieta protestacyjna, w trakcie której urzędnikom litewskim zostanie wręczony list otwarty do władz litewskich podpisany przez 20 polskich organizacji pozarządowych

12.00 – przed Konsulatem Honorowym Republiki Litewskiej w Gdańsku odbędzie się pikieta protestacyjna.

Kontakt do organizatorów: + 48 605 881 870