Więcej

  Termin ucieka: Stypendia FPPnW „Plus – AKTYWNY STUDENT”. Co trzeba wiedzieć, by nie stracić szansy?

  Czytaj również...

  Tylko do 15 października można składać wnioski o stypendium Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach „Programu stypendialnego Plus – AKTYWNY STUDENT”, które w tym roku wynosi 3 000 złotych na semestr. Uprawnieni do otrzymania go są również studenci z Litwy, do których zwykle trafia ok. 50 proc. wszystkich środków w ramach funduszu stypendialnego. O programie stypendialnym Fundacji w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” opowiada Dorota Guz, odpowiedzialna za program stypendialny FPPnW.


  Na złożenie wniosku o stypendium „Plus – AKTYWNY STUDENT” zostało zaledwie kilka dni. O czym należy pamiętać, składając dokumenty? 

  Nabór wniosków w ramach „Programu stypendialnego Plus – AKTYWNY STUDENT” odbywa się za pośrednictwem internetowego Systemu Rejestracji Wniosków Stypendialnych (SRWS). W systemie SRWS, poza wypełnieniem elektronicznego formularza wniosku, należy zarejestrować wymaganą dokumentację stypendialną. Wykaz wymaganych dokumentów oraz szczegółowe informacje dotyczące programu stypendialnego znajdują się w Regulaminie Stypendialnym Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Regulamin oraz link do systemu SRWS znajdują się na stronie www.pol.org.pl w zakładce „Wniosek o stypendium”.

  Jakie są najczęstsze błędy, które popełniają ubiegający się o stypendium studenci?

  Najczęstsze błędy formalne dotyczą braków w dokumentacji stypendialnej, m.in. brak tłumaczeń na język polski do zaświadczeń z uczelni potwierdzających wyniki w nauce i kontynuację studiów w kolejnym semestrze, raporty opisujące aktywność studentów w środowisku polonijnym nie posiadają poświadczenia organizacji. Staramy się, by tego rodzaju niedociągnięcia nie przekreślały szans na uzyskanie stypendium, dlatego o zastrzeżeniach do dokumentacji Fundacja informuje studentów mailowo, prosząc o uzupełnienie lub przesłanie prawidłowych dokumentów. Większość studentów stosuje się do otrzymanych uwag, dzięki czemu ich wnioski są rozpatrywane przez Komisję Stypendialną.

  Program realizowany jest w wielu krajach. Od czego zależy liczba stypendiów przyznanych na dany kraj?

  Nasz program stypendialny realizowany jest w 20 krajach. Dofinansowanie Senatu RP na jego realizację jest przyznawane z podziałem na dwa semestry – semestr wiosenny i semestr jesienny. Jest to ogólna pula środków na wszystkie kraje. Wysokość dofinansowania w poszczególnych krajach kształtuje się w zależności od liczby przyznanych stypendiów w danym kraju, a ta – od punktacji uzyskanej w czasie oceny przez komisję. Wszyscy studenci ze wszystkich krajów podlegają takiej samej ocenie. Wyjątek stanowią kraje, w których liczba wniosków nie przekracza 3, wówczas Komisja Stypendialna zazwyczaj podejmuje decyzję o przyznaniu stypendiów wszystkim aplikantom, mając nadzieję na utrzymanie projektu w kolejnym semestrze – oczywiście pod warunkiem, że wnioski spełniają wymogi formalne Regulaminu. Kraje z małą liczbą wniosków to: Azerbejdżan, Chorwacja, Kirgistan, Macedonia i Słowacja. We wszystkich krajach obowiązuje taka sama stawka stypendialna, czyli 3 000 zł na semestr.

  Jakie są kryteria oceny wniosków stypendialnych? Czy jest jakaś konkretna punktacja?

  Wnioski stypendialne, spełniające warunki Regulaminu Stypendialnego Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, po wstępnej weryfikacji pod względem formalnym, przekazywane są Komisji Stypendialnej oceniającej aplikacje pod względem merytorycznym. W ocenie wniosków członkowie Komisji, poza wynikami w nauce, kierują się także takimi kryteriami jak: zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska polonijnego, kierunek studiów, charakter studiów (studia płatne czy bezpłatne), czy sytuacja rodzinna studenta. Ocena merytoryczna wniosków oparta jest na ocenie punktowej. Zgodnie z umową zawartą z Senatem RP, Fundacja zobowiązana jest brać w/w kryteria pod uwagę w miarę możliwości łącznie, a nie skupiać się wyłącznie na ocenie dotyczącej średniej ocen.

  Jakimi środkami dysponuje Fundacja w programie stypendialnym?

  Dysponujemy takimi środkami, jakie zostaną nam przekazane i nie są one co roku takie same. W 2019 r. Fundacja otrzymała na wypłaty stypendiów dotację w wysokości ponad półtora miliona złotych, po 762 tys. na semestr.  Otrzymane dofinansowanie pozwala na przyznanie 254 stypendiów w każdym semestrze. W 2018 kwota ta była nieco wyższa niż w tym roku – wynosiła 1 752 000 zł i była ponad dwukrotnie wyższa niż w roku 2017 (855 000 zł). Nasze doświadczenie pokazuje, że dla pokrycia potrzeb większości stypendystów, w szczególności z Litwy, gdzie mamy najwięcej wniosków i najliczniejsze środowisko akademickie, potrzebne są 3 miliony złotych.

  Powiedziała Pani, że najwięcej wniosków o stypendia pochodzi z Litwy. Jaka część środków z całej dotacji trafia ostatecznie na Litwę?

  Bardzo duża, około połowa. Opierając się na danych z lat 2017-2019 mogę powiedzieć, że do studentów z Litwy semestralnie trafia od ok. 40% do nawet 60% przyznawanych stypendiów.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

   

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  „Traktat wyjątkowy” – ważna publikacja poświęcona relacjom polsko-litewskim 

  W związku z przypadającą w tym roku 30. rocznicą podpisania Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy między Polską a Litwą w Ambasadzie RP w Wilnie została zaprezentowana anglojęzyczna publikacja pod redakcją dr Aleksandry Kuczyńskiej-Zonik i doc. dr. Andrzeja...

  Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia w Wilnie. „Nie jest za późno upominać się o sprawiedliwość”

  W pierwszym dniu zjazdu odbyła się otwarta dla uczestników z zewnątrz konferencja na temat: „Zbrodnie totalitaryzmu — sprawiedliwość i pamięć w XXI wieku”. Konferencję otworzyli Marek Mutor, prezes PEMC oraz Arūnas Bubnys, dyrektor generalny Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu...

  35 lat krzewienia polskiego folkloru

  „Rudomianka” jest przykładem tego, że folklor nie tylko nie przestaje być aktualną propozycją kulturową, ale wręcz staje się coraz bardziej atrakcyjny. Przez 35 lat działalności zespół urósł z 17-osobowej grupy, która dała mu początek, aż do 170 osób. –...

  Ziarna nadziei. Ukrainie potrzebna jest pomoc wojskowa i wiara w zwycięstwo [Z GALERIĄ]

  Organizatorzy akcji od początku wojny poprzez sianie ziarenek słoneczników demonstrują solidarność z walczącą Ukrainą. Jak podkreślają, słoneczniki to nie tylko piękne, żółte kwiaty lata, które zawsze zwracają się w stronę światła, lecz także nieoficjalny symbol państwa ukraińskiego, przypominający o...