Od 2021 r. wzrosną emerytury, zasiłki i świadczenia na dzieci

Budżety państwa, samorządów i Sodry zostały oficjalnie zatwierdzone, znamy zatem wysokość świadczeń socjalnych w 2021 roku.

Banknoty w wysokości stu, dwustu i pięćset euro
| Fot. Lena Balk, Unsplash

Czytaj więcej: Sejm przyjął budżet na 2021 rok

Od stycznia wzrosną zasiłki na dziecko, emerytury, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy i inne renty, a także płaca minimalna. Ponadto, od września z bezpłatnego wyżywienia w szkołach będą mogli korzystać wszyscy pierwszo- i drugoklasiści.

„Konsekwentny wzrost emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i innych świadczeń, zasiłków na dzieci oraz wyższa płaca minimalna odciążą najuboższych mieszkańców kraju” – mówi minister pracy i opieki społecznej Monika Navickienė.

Minister zapowiada także, że „w programie wiosennej sesji Sejmu znajdzie się projekt, aby renty dla osób samotnych docierały nie tylko do wdów i wdowców, ale do wszystkich osób w stanie wolnym”.

Wsparcie dla rodzin z dziećmi

Od przyszłego roku zasiłek na każde dziecko wzrośnie z 60 do 70 euro.

Dodatkowa kwota w wysokości 41 euro przysługiwać będzie na dzieci niepełnosprawne, a także na dzieci z rodzin dużych lub o niskich dochodach. Oznacza to, że zasiłek na dzieci niepełnosprawne lub pochodzące z rodzin wielodzietnych i ubogich sięgnie 111 euro miesięcznie.

Zmiany w wysokości świadczeń socjalnych na Litwie od 2021 roku
W przyszłym roku spodziewać się można wzrostu minimalnego wynagrodzenia, wypłat na dzieci, a także rent i emerytur
| Infografika: Ignacy Skrobia-Jaworski

Rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się 3 lub więcej dzieci. Z kolei za rodzinę o niskich dochodach uważa się taką rodzinę, w której średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 256 euro, wyłączając otrzymywane świadczenia socjalne.

Łącznie wsparcie finansowe otrzymuje ok. 518 tys. dzieci na Litwie, z czego 144 tys. dzieci otrzymuje zasiłek wyższego pułapu.

Pieniądze na dzieci są wypłacane wszystkim dzieciom od urodzenia do 18 roku życia lub do 21 roku życia, pod warunkiem pobierania nauki o charakterze ogólnokształcącym.

Darmowe posiłki w szkołach

Od września przyszłego roku z darmowego wyżywienia w placówkach oświatowych będą mogły skorzystać nie tylko dzieci z rodzin o niskich dochodach, przedszkolaki i pierwszoklasiści, ale także wszyscy uczniowie klas drugich.

Zasiłek wychowawczy

Od przyszłego roku zasiłek z tytułu opieki nad dzieckiem dla osób uczących się i studentów wypłacany będzie niezależnie od wieku. Dotychczas limit wiekowy wynosił 26 lat dla studentów uczelni wyższych oraz 30 lat dla doktorantów i rezydentów.

Zasiłek tego typu przysługuje osobom, które ze względu na naukę lub studia nie są objęte standardowym ubezpieczeniem społecznym. Świadczenie w wysokości 240 euro miesięcznie jest wypłacane od urodzenia dziecka do ukończenia przez niego 2 lat.

Renty i emerytury

W 2021 r. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia dla osób owdowiałych i sierot wzrosną o 9,58%.

Szacuje się, że w przyszłym roku średnia wysokość emerytury wyniesie 415-440 euro. Obecnie średnia wysokość świadczeń emerytalnych i rent waha się w granicach 377-400 euro.

Osobom pobierającym renty i emerytury najniższej wysokości, których suma otrzymanych nie osiąga poziomu minimalnych potrzeb konsumpcyjnych, przysługuje dodatek w wysokości 260 euro.

Na Litwie emeryturę pobiera ok. 615 tys. mieszkańców, a rentę z tytułu niezdolności do pracy ok. 160 tys. osób. Pozostałe świadczenia emerytalno-rentowe pobiera ok. 193 tys. obywateli.

Płaca minimalna

W 2021 r. płaca minimalna, czyli wynagrodzenie za pracę niewykwalifikowaną, wzrośnie z 607 do 642 euro brutto („na papierze”). Wynagrodzenie netto („do ręki”) wzrośnie z 447 do 467 euro, jeśli pracownik nie będzie gromadzić środków w ramach drugiego filaru emerytalnego.

Minimalne lub niższe wynagrodzenie pobiera obecnie na Litwie ok. 130 tys. osób spośród ok. 1,27 mln mieszkańców objętych państwowym ubezpieczeniem społecznym.

Więcej informacji na temat zmian w wysokości świadczeń socjalnych znaleźć można TUTAJ.

Opr. własne


Na podst.: Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, LRV, inf. własne