Więcej

  Oświadczenie Rządu RP sprzed 30 laty — Polska stanęła obok Litwy

  Czytaj również...

  Wkrótce po wydarzeniach styczniowych na Litwie polski eter medialny wypełniły informacje o solidarności obywateli, organizacji społecznych, a także najważniejszych polityków w kraju ze wschodnim sąsiadem. Poparcie w dążeniu Litwy do wolności wyraziła także ówczesna Rada Ministrów RP.

  Sejm Republiki Litewskiej gotowy do obrony przed czerwonym najeźdzcą z flagą Polski.
  Zdjęcie ilustracyjne, polska flaga namalowana na tle broniącej się Najwyższej Rady Litwy
  Polski rząd odpowiedział na wezwanie i poparł niezłomną postawę Republiki Litewskiej
  | Fot. KAM, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

  Czytaj więcej: Po 25 latach rozpoczyna się proces krwawego 13 stycznia

  Wiadomości o tragicznych wydarzeniach na Litwie momentalnie obiegły polskie media, które na bieżąco donosiły o rozwoju sytuacji za wschodnią granicą. Wkrótce po doniesieniach polskie partie, organizacje i stowarzyszenia zaapelowały do przedstawicieli polskiego rządu o uznanie niepodległości Litwy, o udzielenie pomocy humanitarnej i potępienie radzieckiej agresji.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  W konsekwencji styczniowego wtargnięcia sił ZSRR na terytorium Litwy, Rada Ministrów RP wystosowała oświadczenie potępiające radziecką napaść zbrojną oraz popierające dążenie Litwinów do suwerenności.


  Oświadczenie Rady Ministrów RP

  Rząd RP z głębokim niepokojem dowiaduje się o stosowaniu przymusu, łącznie z użyciem wojska, wobec różnych instytucji publicznych oraz osób cywilnych na Litwie. Są zabici i ranni. Tego rodzaju działanie spotyka się z potępieniem i sprzeciwem Polaków wyrażających swą solidarność z narodem litewskim. Polska popiera aspiracje narodu litewskiego. Nadzieje świata, w tym również Polski jako sąsiada ZSRR, związane są z ideą przebudowy w ZSRR i z ideą jedności europejskiej. W chwili obecnej nadzieje te zostały wystawione na ciężką próbę. Narasta niebezpieczeństwo odwrócenia korzystnego biegu wydarzeń na wschodzie naszego kontynentu.

  Polska uważa, że zachowanie pokoju, tolerancji i przyjaznych stosunków w naszym regionie jest sprawą podstawową. Wszelkie konflikty i kwestie sporne winny być rozstrzygane bez użycia siły, za pomocą środków pokojowych, w szczególności poprzez rozmowy i rokowania zainteresowanych stron.

  Rząd RP apeluje o przestrzeganie ducha i litery Paryskiej Karty Nowej Europy i innych uchwał Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Poszanowanie i skuteczna realizacja praw człowieka i narodów są niezbędne, celem umacniania pokoju i bezpieczeństwa między wszystkimi państwami europejskimi.

  Ponadto Rada Ministrów:

  1. Podtrzymuje dotychczasowe oficjalne stosunki z legalnie wybranymi organami Republiki Litewskiej.

  2. Postanowiła wezwać ambasadora RP w Moskwie na konsultacje.

  3. Poleciła organom administracji rządowej wspieranie wszelkich form pomocy humanitarnej dla ludności Litwy.

  4. Zdecydowała utworzyć w Ministerstwie Spraw Zagranicznych międzyresortową grupę roboczą, zajmującą się analizą sytuacji i formułowaniem propozycji w związku z rozwojem wydarzeń w republikach bałtyckich.

  Jednocześnie Rada Ministrów zwraca się do społeczeństwa polskiego o powstrzymanie się od sprzecznych z prawem działań skierowanych przeciwko placówkom ZSRR w Polsce.

  Czytaj więcej: Bohaterowie 13 stycznia upamiętnieni na ścianach pałacu prezydenckiego w Warszawie


  Zdecydowane wsparcie wyraził także Komitet Helsiński w Polsce: „Stanowczo potępiamy brutalną przemoc, której Michaił Gorbaczow zdecydował się użyć wobec Litwy, dążącej po latach radzieckiej okupacji do odzyskania niepodległości”.

  11 marca 1990 roku Litwa, jako pierwsze z krajów związkowych ówczesnego ZSRR, uchwaliła Akt Niepodległości. Tym samym parlament podjął uchwałę o przekształceniu Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w Republikę Litewską, przywracając tradycyjne symbole narodowe, m.in. godło państwowe przedstawiające Pogoń.


  Na podst.: KPRM, MSZ, inf. własne

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Przegląd z Marzeną Stankiewicz. „Chciałoby się pomocy od miasta, jak to robi Kłajpeda”

  Gość programu zwróciła uwagę na to, że trenerzy w jej ośrodku są nie tylko trenerami, ale czasem spełniają rolę pedagogów. „Nie tylko fajnie, wesoło, wygrywamy. Jednak nasi trenerzy oddają dużą część życia dla dzieci. Nie tylko kształtują sportowo, ale dużo...

  Środy Literackie 2023 r.

  Na II tom „Poezyj” złożyły się dwa dzieła — „Grażyna” oraz „Dziadów” części II i IV. Wileńskie Muzeum Adama Mickiewicza przez wilnian jest niekiedy nazywane „Domem Grażyny”, bo akurat tutaj „Grażynę” Mickiewicz „wykańczał” i „przepisywał na czysto do druku”....

  Pocopotek „Kuriera Wileńskiego” — idzie luty, szykuj (cepłe) buty

  Szkoły otworzyły przed nami swoje podwoje, a my — chłopaki i dziewoje — nie spowalniamy naszej ciekawości świata! Pucułka dalej dzieli się swoimi spostrzeżeniami z dziećmi Wileńszczyzny (i nie tylko)! Zapraszamy do kolejnych edycji  Pocopotka! Pocopotkowa koleżanka napomina nam: „Zostało...

  Marcin Knackfus, architekt Jego Królewskiej Mości

  Personalia Marcina Knackfusa (Knakfusa) znaleźć można na tablicy wmurowanej na ścianie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Nie jest natomiast znany wizerunek tego królewskiego architekta, profesora wileńskiej uczelni, radnego miejskiego, oficera wojsk Wielkiego Księstwa Litewskiego wspierającego walczące na Litwie z...