Spotkanie Nausėdy z Dobrowolską — m.in. o mniejszościach narodowych

Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda, spotykając się w poniedziałek z minister sprawiedliwości Eweliną Dobrowolską, podkreślił potrzebę zajęcia się istniejącymi od dawna problemami praw człowieka i zmniejszeniem luk w prawie. Rozmowa dotyczyła między innymi Ustawy o mniejszościach narodowych, której Litwa nie ma od już ponad 10 lat.

| Fot. LRP, fotomontaż Ignacy Skrobia-Jaworski

„Prezydent zwrócił uwagę, że nie uchwalono jeszcze żadnej ustawy regulującej zawiązanie związku partnerskiego, chociaż przyjęty w 2001 r. kodeks cywilny taki związek pomiędzy kobietą i mężczyzną przewiduje. Litwa nadal nie ma nowej ustawy o mniejszościach narodowych, która zastąpiłaby wygasłą ustawę z 2010 r. Nierozwiązana pozostaje także kwestia korekty płci, przez co Litwa przegrała sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i musiała zapłacić kompensację” — czytamy w komunikacie grupy komunikacyjnej prezydenta.

Ustawa o mniejszościach wygasła w 2010 roku. Od tamtego czasu wciąż nie uchwalono nowej ustawy, która regulowałaby ochronę takich kultury i języka mniejszości narodowych. Równolegle nierozwiązana pozostaje kwestia pisowni nazwisk i wielojęzycznych napisów w przestrzeni publicznej.

Prezydent podkreślił, że kwestie te są szczególnie drażliwe i wymagają poruszenia w rozmowach między władzami a społeczeństwem i przy możliwie najszerszym wsparciu.

„Nawet najbardziej sprawiedliwe i szlachetne cele mogą zostać przyćmione przez działania, które zwiększają sprzeciw opinii publicznej. Wszyscy musimy szukać wspólnych mianowników, mówić argumentami, a nie językiem gniewu i nienawiści” — mówił Nausėda.

| Fot. LRP

Edukacja i reorganizacja więzień

Na spotkaniu omówiono możliwość stosowania odpowiedzialności administracyjnej za niektóre wykroczenia związane z podżeganiem do nienawiści w internecie. Prezydent wezwał do zwrócenia większej uwagi na edukację w celu zapobiegania przestępstwom z nienawiści i niesienia pomocy ofiarom.

Na spotkaniu odrębnie omówiono kwestie reorganizacji więziennictwa i resocjalizacji skazanych. Prezydent podkreślił, że obecna sytuacja w więzieniach jest niezadowalająca, gdyż większość infrastruktury nie nadaje się do wykonywania wyroków, brakuje przystosowania dla skazanych osób niepełnosprawnych, brakuje pracowników socjalnych i ekspertów resocjalizacyjnych.

Zdaniem Prezydenta konieczne jest usprawnienie infrastruktury więziennej, dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozwój sieci domów przejściowych oraz stworzenie innych warunków, które pomogłyby skazanym w integracji ze społeczeństwem po odbyciu kary.

| Fot. LRP

Prezydent mówił o nowelizacji Ustawy o zamówieniach publicznych, której celem jest stworzenie wydajniejszego systemu przetargów, opartego na większej centralizacji i profesjonalizmie. Podkreślił potrzebę wzmocnienia roli Służby Zamówień Publicznych w przedprocesowym rozstrzyganiu sporów dotyczących zamówień publicznych. Zdaniem szefa kraju taki zapis nie tylko zapewniłby lepsze rozstrzyganie sporów, ale także zmniejszyłby obciążenie sądów.

Prezydent wezwał minister sprawiedliwości Ewelinę Dobrowolską do przyspieszenia przygotowywania przygotowanego przez rząd w 2020 roku pakietu ustaw.

W trakcie przygotowań są też nowelizacje zaproponowane przez głowę państwa dotyczące uproszczenia wyboru sędziów i rozpatrywania spraw sądowych w trybie zdalnym.


Na podst.: LRP.lt