Porządkowanie odpadów azbestowych z gospodarstw domowych

Administracja Rejonu Wileńskiego w listopadzie 2021 r. złożyła wniosek do Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi o dotację na „Porządkowanie odpadów azbestowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego”. Zgodnie z rozporządzeniem Dyrektora Agencji Zarządzania Projektami Środowiskowymi nr T1-287 z dnia 29 listopada 2021 r. przeznaczono dotację na uporządkowanie 335 ton odpadów azbestowych.

W trakcie realizacji projektu celem jest zebranie zawierających azbest odpadów z gospodarstw domowych na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego i ich bezpieczne unieszkodliwienie, zgodnie z aktami prawnymi Republiki Litewskiej. W trakcie realizacji projektu odpady azbestowe od ich posiadaczy będą bezpiecznie zebrane i przewiezione do urządzeń unieszkodliwienia. Poprawi to stan ekologiczny samorządu i zmniejszy potencjalne zanieczyszczenie niebezpiecznymi odpadami azbestowymi.

Porządkowanie odpadów azbestowych wytwarzanych w gospodarstwach domowych (335 t) na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego jest finansowane z Programu Prewencji i Porządkowania Odpadów.

Jak co roku Samorząd Rejonu Wileńskiego przeznaczy środki z budżetu na zbiórkę i bezpieczne uporządkowanie odpadów azbestowych, dlatego planowane jest zebranie łącznie ok. 600 ton odpadów azbestowych.

Zapraszamy do rejestracji na planowany bezpłatny odbiór odpadów azbestowych w 2022 r., e-mail: jolanta.volodko@vrsa.lt. We wniosku należy podać: imię i nazwisko osoby fizycznej; adres gospodarstwa domowego, w którym powstały odpady z łupków azbestowych; numer telefonu kontaktowego i wstępną zawartość azbestu w kilogramach lub tonach (przyjmuje się, że metr kwadratowy łupku ważył 11 kg).

Usługi będą świadczone przez przewoźnika, wyłonionego w drodze przetargu publicznego ZSA „Švykai”. Informujemy, że przedstawiciel przewoźnika przyjedzie do każdego mieszkańca, według dostępnej ilości łupka rozdzieli duże worki, specjalnie dostosowane do spakowania łupka i zorganizuje dogodny dojazd dla ciężarówki z dźwigiem w celu bezpiecznego odbioru odpadów.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące jednorazowego wsparcia finansowego

Mieszkańcy Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy do ogrzewania swoich mieszkań używają paliwa stałego lub innego, mogą wystąpić do starostwa według zadeklarowanego miejsca zamieszkania o jednorazową pomoc pieniężną. Około 2 tys. osób złożyło już wnioski w starostwach.

Kto może ubiegać się o jednorazowe wsparcie pieniężne?

O wsparcie mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania i faktycznie mieszkają na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Jednorazowe wsparcie finansowe jest wypłacane za jedno mieszkanie, w którym osoba lub osoby mieszkające razem faktycznie mieszkają lub wynajmują mieszkanie. Osoby (rodziny) otrzymujące świadczenia socjalne lub rekompensatę za ogrzewanie mieszkania nie muszą wypełniać wniosku o rekompensatę za ogrzewanie, zostanie ona przyznana bez osobnego wniosku mieszkańca.

Które mieszkanie kwalifikuje się do wsparcia?

Wsparcie udzielane jest na mieszkania, które są ogrzewane indywidualnie przy użyciu paliw stałych lub innych (np. drewno opałowe, pelety, brykiety, gaz, prąd itp.).

Gdzie złożyć wniosek o jednorazowe wsparcie?

Mieszkańcy muszą złożyć wniosek do starostwa wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania. Jeżeli członkowie rodziny zadeklarowali swoje miejsce zamieszkania w różnych starostwach – do starostwa, w którym faktycznie mieszkają.

Jaka jest wysokość udzielanego jednorazowego wsparcia finansowego?

Wysokość wsparcia zależy od dochodów rodziny. Świadczenie w wysokości 50 euro przysługuje, jeżeli średni dochód rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie lub miesięczny dochód z wniosku (w przypadku zmiany źródła dochodu) na jednego członka rodziny przekracza 3 kwoty DWP (387 euro). Świadczenie w wysokości 100 euro przysługuje, jeżeli średni dochód rodziny w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie lub dochód z miesiąca składania wniosku (w przypadku zmiany źródła dochodu) na członka rodziny nie przekracza kwoty 3 DWP (387 euro).

Jakie dokumenty należy złożyć? W starostwie wypełnia się wniosek. Jeżeli dochód rodziny (jednego mieszkańca) jest wyższy niż kwota 3 DWP (387 euro) na członka rodziny, mieszkaniec zaznacza to we wniosku i nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty. Przyznawana jest jednorazowa kwota w wysokości 50 euro. Jeżeli dochód rodziny (jednego mieszkańca) nie przekracza kwoty 3 DWP (387 euro) na członka rodziny, należy złożyć dokumenty potwierdzające to, tj. zaświadczenia o dochodach za 3 miesiące przed

złożeniem wniosku. W takim przypadku zostanie wypłacona jednorazowa kwota w wysokości 100 euro.

Kiedy można ubiegać się o wsparcie?

Zgłoszenia w starostwach są przyjmowane od 21 lutego 2022 r. do 1 maja 2022 r.

Kiedy zostanie wypłacone jednorazowe wsparcie?

Świadczenia będą wypłacane periodycznie i dotrą do mieszkańców najpóźniej w lipcu 2022 r. Jednorazowa pomoc finansowa jest wypłacana z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego zgodnie z postanowieniem Rady Rejonu Samorządu Wileńskiego z dn. 18 lutego 2022 r. nr T3-55 zatwierdzonym opisem procedury przyznania jednorazowego wsparcia finansowego na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania mieszkania w sezonie grzewczym 2021-2022 paliwami stałymi lub innymi, których rzeczywisty koszt nie jest ustalany co miesiąc.