Więcej

  Zapraszamy młodzież rejonu wileńskiego do udziału w programach wolontariatu, a organizacje nie dążące do zysku – do otwarcia swoich drzwi dla młodych aktywistów

  Wakacje lub czas wolny to świetna okazja nie tylko do podróżowania, czytania książek czy wypoczynku, ale także do wniesienia wkładu w społeczeństwo, lokalną wspólnotę i samorealizacji poprzez wybór wolontariatu. Dzięki wolontariatowi młodzi ludzie mają możliwość nie tylko niesienia pomocy innym, rozwiązywania problemów istotnych społecznie, ale jednocześnie zdobycia świadomości kulturowej i doświadczenia przydatnego w rozwoju zawodowym i osobowościowym.

  Czytaj również...

  Wszystkie osoby mieszkające na Litwie, które ukończyły 14 lat, zgodnie z ustawą o wolontariacie Republiki Litewskiej, mogą zostać wolontariuszami i mogą wybrać dowolną organizację nie dążącą do zysku, Co więcej, uczestnicząc w programach wolontariatu, przyszli studenci mają możliwość zdobycia 0,25 punktu przy wstępowaniu na litewskie wyższe uczelnie.

  Droga do wolontariatu i jego różnorodność

  Każda organizacja przewiduje zapotrzebowanie na wolontariuszy i odpowiedni profil – po spotkaniu na żywo uzgadniane są oczekiwania obu stron: zadania, zakres działań, harmonogram, komunikacja, łączenie możliwości obu stron. Każda nie dążąca do zysku organizacja może podpisać dwustronną umowę o wolontariat i skorzystać z wolontariatu.

  Wolontariat może przybierać różne formy – dobrowolną działalność i dobrowolną służba, wolontariat krajowy i międzynarodowy, krótko- i długoterminowy. Każda forma ma swoje zalety, dlatego bardzo ważne jest, aby wybrać nie tylko temat, ale także formę odpowiadającą potrzebom wolontariusza.

  Czytaj więcej: Nowy mer rejonu wileńskiego: Robert Duchniewicz. Zakończyła się II tura wyborów samorządowych

  Gdzie jest miejsce na wolontariat w Samorządzie Rejonu Wileńskiego?

  • Dom opieki społecznej w Podbrzeziu – zapewnianie długoterminowej i krótkoterminowej opieki społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych i osób starszych, które ze względu na podeszły wiek i niepełnosprawność, nie mogą samodzielnie mieszkać we własnych domach.
  • Otwarty ośrodek młodzieżowy w Wojdatach – (lit. VAJE) – to miejsce, w którym prowadzona jest praca z młodzieżą, stwarzająca warunki do otwartej i bezpiecznej działalności młodzieżowej, odpowiadającej potrzebom młodych ludzi, tak, aby zdeterminowana młodzież uczestniczyła w określonych zajęciach, zwłaszcza z w celu włączenia młodzieży nieuczestniczącej w działaniach edukacyjnych i rynku pracy oraz młodzieży o mniejszych szansach.
  • Państwowa Straż Graniczna podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej – Państwowa Straż Graniczna podlegająca Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej, jako jedna z instytucji wzmacniających i zapewniających bezpieczeństwo narodowe Litwy, odpowiada za ochronę granic lądowych i morskich Litwy, kontrolę graniczną osób wjeżdżających i wyjeżdżających z kraju w portach lotniczych, morskich, rzecznych i lądowych przejściach granicznych. Głównym celem działalności jest utrzymanie ustalonego reżimu prawnego granicy państwowej i spełnianie poziomu kontroli granicznej wymaganego przez członkostwo kraju w Unii Europejskiej. Państwowa Straż Graniczna świadczy również inne usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa ludności, uczestniczy w powszechnym systemie przygotowania do obrony państwa, działań poszukiwawczych i ratowniczych oraz likwidacji skutków katastrof na morzu. Państwowa Straż Graniczna we współpracy z samorządami realizuje działania na rzecz zatrudnienia młodzieży i zapobiegania przestępczości. Wolontariusze będą mieli możliwość wniesienia wkładu w działalność organizacji społecznej „Pasieniečių klubas”. Jednym z głównych realizowanych obecnie projektów jest instalacja bunkra „Memel Nord” na brzegu morza i dostosowanie go do potrzeb publicznych (otwarta będzie ekspozycja prezentująca historię i rozwój granicy).
  • Społeczność wiejska Werusowa – główną działalnością społeczności wiejskiej Werusowa jest działalność dziennego centrum dla dzieci w Werusowie. Celem pracowników jest stworzenie bezpiecznej i przytulnej przestrzeni, w której dzieci/młodzież mogą ujawnić się jako jednostki, wzrastać i rozwijać się. Byłyby stworzone warunki do poznawania nowych ludzi, doświadczania jakości i różnorodności życia. Pracownicy tu nie pracują, ale mieszkają. Naszym celem jest, aby dziecko/młoda osoba miała możliwość zaufania i wiary. Tutaj odrabiamy lekcje, od czasu do czasu gotujemy jedzenie, mamy wiele różnych zajęć edukacyjnych: ceramika, tkactwo, malowanie, gry edukacyjne itp.
  • Ośrodek Opieki nad Rodziną i Dziećmi Ośrodek Dziennego Dziecka Rejonu Wileńskiego „Arka” – Ośrodek Dzienny „Arka” działa na rzecz dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin zagrożonych społecznie oraz rodzin ryzyka społecznego. Celem ośrodka jest zapewnienie codziennej opieki społecznej, wielopłaszczyznowych usług socjalno-wychowawczych dziecku i członkom jego rodziny, pomoc dziecku w przystosowaniu się w rodzinie i społeczeństwie, stosując modele kompleksowej pracy z nimi. Dzieci przychodzą do ośrodka po lekcjach, gdzie odrabiają lekcje, jedzą, uczestniczą w zajęciach edukacyjnych i bawią się. W ośrodku dziecko otrzymuje pozytywną uwagę osoby dorosłej. Głównym warunkiem pracy z dzieckiem jest nawiązanie i umocnienie relacji. Zajęcia sprzyjające relacjom to indywidualna pomoc w odrabianiu zadań domowych. Przygotowanie lekcji jest jedną z najważniejszych czynności Dziennego Ośrodka, ponieważ dzieci często nie mają do tego warunków w domu.
  • IP „Centrum dla Dzieci i Nastolatków” (lit. VšĮ „Vaikų ir paauglių socialinis centras” – organizacja pozarządowa (lit. NVO) założona w 2006 r. w Niemenczynie w rejonie wileńskim. Celem jest pomoc dzieciom zagrożonym społecznie, a także dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej. Świadczy usługi opieki długoterminowej (krótkoterminowej) oraz opieki dziennej. Dzieci żyją na wzór bliskiego środowiska rodzinnego, na zasadzie rodziny, są 4 rodziny liczące do 8 dzieci. Po ukończeniu 16 lat podopieczni (opiekunowie) IP „Centrum dla Dzieci i Nastolatków” lub wychowankowie innych domów dziecka mogą przenieść się do Domu Młodzieży. Tutaj przygotowują się do samodzielnego życia, stopniowo zyskując coraz większą swobodę, domagając się za nią coraz większej odpowiedzialności. W domach młodzieży młodzi ludzie uczą się samodzielnego życia, specjaliści pomagają im przygotować się do dorosłego życia. Młodzi ludzie otrzymują również pomoc w zdobyciu wykształcenia i zaistnieniu na rynku pracy. Od 2008 roku działa Dziennego Centrum Dziecka „Svajonė” (pol. „Marzenie”), do którego uczęszczają dzieci mieszkańców miasta Niemenczyn.

  Czytaj więcej: Antypolski szowinizm na Litwie ma się dobrze. Wnioski po wyborach samorządowych

  Zapraszamy organizacje do uzyskania akredytacji organizacji przyjmujących wolontariuszy

  Akredytacja organizacji przyjmujących wolontariuszy rozpoczęła się w 2013 roku w ramach projektu pilotażowego „Młodzieżowy wolontariat”, a później była kontynuowana przy realizacji projektu „Odnajdź siebie”.

  Procedura akredytacji zakłada stworzenie wszystkim organizacjom warunków do doskonalenia się, dzięki czemu każda organizacja, która złoży wniosek i spotka się z ekspertem, otrzyma rekomendacje, dotyczące doskonalenia swojej działalności, niezależnie od ostatecznej decyzji eksperta. W ten sposób dąży się do tego, aby organizacje przyjmujące młodzieżowych wolontariuszy były innowacyjne i odpowiadały na zmieniające się potrzeby młodych ludzi.

  Jak działa akredytacja organizacji przyjmujących młodzieżowych wolontariuszy, można dowiedzieć się na stronie internetowej www.jra.lt.


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zapraszamy do udziału w konkursowej wystawie wicia palm „Najpiękniejsza palma Wileńszczyzny”

  Osoby chcące wziąć udział w wystawie konkursowej, powinny przedstawić komisji kompozycję tradycyjnych palm w kształcie wałka, rózeczki, wieńca, serca, składającą się z 3–5 palm. Wysokość palm powinna wynosić od 25 do 80 cm. Kompozycje muszą być w dobrym stanie,...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stał się akcjonariuszem KP TransINVEST

  Jak zapewnia mer Duchniewicz, obie strony będą ściśle współpracować na rzecz popularyzacji piłki nożnej, promowania zajętości dzieci i młodzieży oraz zdrowego stylu życia, a także zwiększania rozpoznawalności rejonu wileńskiego. Ponadto jest to szansa dla mieszkańców na posiadanie w swoim...

  Samorząd i powiat myszkowski zmierzają w kierunku nowego partnerstwa

  List intencyjny podpisali: przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Mariusz Karkocha, starosta Myszkowa Piotr Kołodziejczyk, kierownik Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Samorządu Rejonu Wileńskiego Jolanta Gulbinowicz oraz starosta gminy Niemenczyn Waleria Stakauskaitė. List intencyjny to zasadniczy krok w kierunku umowy...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego będzie nadal subsydiować część kosztów ogrzewania

  Opłata dla mieszkańców za centralnie dostarczaną energię cieplną będzie mogła zmieniać się co miesiąc w zależności od średniej ceny ciepła na Litwie, ogłaszanej co miesiąc przez Państwowy Urząd Regulacji Energetyki. Przykładowo, średnia cena ciepła ogłoszona w styczniu w kraju...