Więcej

  Do kogo skierowane jest orzeczenie w sprawie podwójnych nazw ulic?

  Czytaj również...

  Zarówno decyzja administracyjna, jak i orzeczenie sądu powinny dotyczyć każdego właściciela z osobna i odnosić się do konkretnie wskazanego budynku oraz zawierać wskazanie, jakie prawo zostało naruszone Fot. Marian Paluszkiewicz

  8 lipca 2011 r. Naczelny Sąd Administracyjny w imieniu Republiki Litewskiej orzekł w sprawie tych tablic z nazwami ulic, które nie spełniają wymogów Ustawy o Języku Państwowym. Ostatnio wiele kontrowersji budzi podmiot zobowiązany do wykonania wyroku.

  Pełnomocnik rządu na powiat wileński zażądał zmiany na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego tych tablic z nazwami ulic, które nie spełniają wymogów Ustawy o Języku Państwowym. Sąd pierwszej instancji zobowiązał administrację samorządu do wykonania żądania wnioskodawcy, a sąd apelacyjny uznał go za prawomocny i uzasadniony. Orzeczenie weszło w życie i powinno być wykonywane.

  Zgodnie z artykułem 642 Kodeksu Postępowania Cywilnego orzeczenie sądu powinno być wykonane przez te osoby, które są wskazane w tytule egzekucyjnym, czyli osoby, których orzeczenie dotyczy. W tym przypadku, zdaniem Fundacji, adresatem wyroku NSA RL
  z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie nieprawnie zamieszczonych dwujęzycznych nazw topograficznych w miejscowościach rejonu wileńskiego jest wyłącznie administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego.

  Zdaniem Fundacji, decyzja administracyjna, która była przedmiotem rozważań NSA, dotyczy jedynie terenów (domów, budynków itp.) podległych samorządowi, nie dotyczy zaś prywatnych posesji. Zarówno decyzja administracyjna, jak i orzeczenie sądu (artykuł 8 Ustawy o Zarządzaniu Publicznym) powinny dotyczyć każdego właściciela z osobna i odnosić się do konkretnie wskazanego budynku oraz zawierać wskazanie, jakie prawo zostało naruszone (nosić charakter konkretny i  indywidualny).

  W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi o nasyłaniu na mieszkańców rejonu wileńskiego komorników oraz o grożących sankcjach karnych, Europejska Fundacja Praw Człowieka uważa, że interpretacja wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w taki sposób, że dotyka ona poszczególnych właścicieli prywatnych budynków, oznaczałaby, że wyrok z dnia 8 lipca 2011 r. obejmuje wszystkie podobne sytuacje i skierowany jest do nieograniczonego grona osób (ma charakter abstrakcyjny i powszechny). Taka interpretacja oznaczałaby podważenie zasady państwa prawa i byłaby sprzeczna z obowiązującym Litwę artykułem 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, gwarantującym prawo do rzetelnego procesu sądowego. Taka interpretacja byłaby również niezgodna z artykułem 97 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, głoszącym, że orzeczenie, które weszło w życie, ma być wykonane przez podmiot, którego czyny albo zaniechanie były zaskarżone.

  Zgodnie z artykułem 586 Kodeksu Postępowania Cywilnego podstawą działań egzekucyjnych jest posiadany przez komornika (antstolis) tytuł egzekucyjny (vykdomasis raštas). Bez takiego tytułu egzekucyjnego (wydanego jedynie na podstawie orzeczenia sądowego) komornik lub inny funkcjonariusz nie ma prawa podjąć żadnych działań egzekucyjnych.
  Według artykułu 648 Kodeksu Postępowania Cywilnego, tytuł egzekucyjny powinien zawierać:

   

  a) nazwę sądu, imię i nazwisko sędziego, który wydał orzeczenie oraz datę jego przyjęcia;
  b) sprawę, w jakiej zapadło orzeczenie, czego ono dotyczy, do kogo jest skierowane;
  c) nazwę sądu, imię i nazwisko sędziego, który wydał tytuł egzekucyjny, oraz datę jego przyjęcia;
  d) termin, w ciągu którego orzeczenie nabrało mocy;
  e) dokładna nazwa windykatora i dłużnika, jego adres, PESEL’e (asmens kodas) lub REGON’y (įmonės kodas), i inne dane umożliwiające identyfikację.

  Komornik ma prawo wstępu do posesji dłużnika bez jego pozwolenia jedynie wówczas, jeśli możliwość taką przewiduje tytuł egzekucyjny. Warto także zwrócić uwagę na to, że artykuł 592 Kodeksu Postępowania Cywilnego przewiduje ramy czasowe, kiedy egzekucja może się odbyć — nie wcześniej niż od godziny 6.00 rano i nie później niż do godziny 22.00 (dni robocze). Wyjątek stanowią pilne sprawy egzekucyjne. Prawomocność działań komornika nadzoruje sędzia sądu rejonowego, na którego terytorium działa komornik. Ten sam przepis przewiduje również prawo do tłumacza (w wypadku nieznajomości języka państwowego) — wówczas należy zwrócić się na piśmie do komornika.

  Należy z całą stanowczością podkreślić, że sąd może w orzeczeniu nałożyć obowiązki jedynie na te osoby, które były stroną postępowania. Tylko takie osoby powinny wykonywać orzeczenie sądowe i podporządkować się komornikowi.  Tym samym orzeczenie sądowe nie dotyczy tych, którzy nie byli stronami sporu i tym samym nie mają prawnego obowiązku realizacji takiego orzeczenia.

  Warto również dodać, że alternatywnym zewnętrznym sposobem oznakowania ulic na domach w języku polskim jest tworzenie napisu poprzez malowanie ściany od strony ulicy.

  W istocie oznacza to, że nazwa ulicy dużymi literami jest namalowana na ścianie domu. Stanowi to zarówno przekaz informacyjny, jak i pewien sposób dekoracji domu.

  Europejska Fundacja Praw Człowieka
  www.efhr.eu, e-mail: efhr@efhr.eu
  tel. +37069150822

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...