Na posiedzeniu Rady samorządu przyjęte ważne dla rejonu uchwały

Podczas posiedzenia Rady samorządu zostało rozpatrzonych 40 kwestii z zakresu inwestycji, gospodarki i oświaty Fot. archiwum ASRS

Kwestie gospodarcze, oświatowe i inwestycyjne były podstawowym tematem uchwał, jakie zostały przyjęte na posiedzeniu Rady samorządu rejonu solecznickiego 21 marca br.

Na porządek obrad złożyło się 40 kwestii, które wcześniej zostały dokładnie omówione podczas posiedzeń komitetów.

Projekty inwestycyjne nadal realizowane

Jednym z największych bloków pytań były uchwały z zakresu projektów inwestycyjnych, które mają ruszyć w tym roku. Deputowani zaaprobowali sześć projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Najbardziej znacząca kwota dotyczy projektów z zakresu gospodarki wodnościekowej. W ramach realizacji dwóch projektów, których wartość stanowi 927 707 litów na każdy projekt, zostanie zrekonstruowany system wodociągowy we wsi Kiejdzie (gmina jaszuńska) oraz wybudowana oczyszczalnia ścieków we wsi Tietiańce (gmina podborska). Oba projekty, podobnie jak projekty „Urządzenie i dostosowanie do potrzeb rekreacyjnych strefy wypoczynkowej we wsi Nowe Rakliszki” oraz „Dostosowanie obiektu dziedzictwa kulturowego Republiki Pawłowskiej do potrzeb rekreacyjnych i turystycznych” będą finansowane ze środków funduszy strukturalnych UE w ramach Programu Rozwoju Wsi litewskiej 2007-2013 na bazie programu Leader. Na urządzenie strefy rekreacyjnej w Rakliszkach planuje się przeznaczyć 160 930 litów, z kolei na projekt związany z uporządkowaniem terytorium Republiki Pawłowskiej zostanie wyasygnowanych 164 258 litów. Kolejne dwa projekty będą realizowane w Ejszyszkach. Jeden z nich dotyczy modernizacji bloku mieszkalnego, drugi zaś — dostosowania nabrzeża stawu do potrzeb rekreacyjnych. Wartość projektów odpowiednio 122 290 i 76 346 litów.

Pomoc wspólnotom mieszkaniowym

Wybudowane w latach 70-80. bloki mieszkalne w Solecznikach potrzebują niezwłocznych inwestycji w zakresie modernizacji lub chociażby częściowych remontów. Każdego roku budżet samorządu rejonu solecznickiego przewiduje środki na częściowe pokrycie kosztów remontu budynków. O pomoc finansową w tego rodzaju pracach do samorządu mogą zwracać się wspólnoty mieszkaniowe. Na ostatniej sesji Rady zostały wyasygnowane pieniądze dla czterech wspólnot z Solecznik, Zawiszańc i Białej Waki. Są to sumy od 2 000 do 4 000 litów, które przeznaczy się na remont dachów i wymianę okien, 577 litów zostało przydzielonych wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 1 w Solecznikach na pokrycie kosztów związanych z założeniem wspólnoty.

Coroczne inwestycje — remonty dróg

Rada samorządu zatwierdziła wstępną listę obiektów finansowanych z programu rozwoju i nadzoru dróg na rok 2012. Na ten cel w roku bieżącym planuje się przeznaczyć 1 634600 litów. Do największych tego rodzaju inwestycji należy remont odcinków ulic Nabrzeżna, Produkcyjna i Śniadeckiego w Solecznikach oraz drogi we wsi Powisińcza, remont ulic Słoneczna i Cicha w Jaszunach, remont ulicy Kościuszki w Białej Wace, remont odcinka drogi od ul. Nowy Plan do ul. Raduńskiej oraz odcinek ulicy Raubiskiej w Ejszyszkach, remont ulicy Nadziei w Czużekampiach.

Zmiany w strukturze szkół ogólnokształcących

Podstawową kwestią bloku pytań oświatowych było zatwierdzenie planu restrukturyzacji sieci szkół ogólnokształcących rejonu solecznickiego w latach 2012-2015. Reorganizacja sieci szkół jest spowodowana wymogami Ustawy o Oświacie oraz dokumentami poustawowymi, niepozwalającymi na istnienie szkół podstawowych I stopnia (1-8 klasy), które od 1 września 2012 roku musiałyby być przekształcone w progimnazja oraz szkół średnich, których funkcjonowanie przewidziane jest do 2015 roku. Ogólnokrajowym problemem jest także zmniejszająca się liczba uczniów. W porównaniu z rokiem 2005 w roku 2011 liczba uczniów zmniejszyła się o 27 proc. W roku szkolnym 2011/2012 do szkół znajdujących się w gestii samorządu rejonu solecznickiego uczęszczało 3 669 uczniów, do szkół administrowanych przez Ministerstwo Oświaty i Nauki — 866 uczniów. Na rok szkolny 2012/2013 planuje się 3 535 uczniów. Średnia liczba uczniów w klasie w roku 2008 stanowiła 14,6 osób (w kraju — 20), w roku 2012 — 13,74 osób. Konsekwencją zmniejszającej się liczby uczniów jest malejąca z roku na rok subwencja oświatowa, która jest naliczana na ucznia. Samorząd nie otrzymuje wystarczającego finansowania, które w całości pokrywałoby koszty funkcjonowania oświaty. Duży wpływ na te cyfry ma fakt, że nauczanie w szkołach samorządowych odbywa się w trzech językach. Finansowanie tych szkół, niestety, nie odzwierciedla specyfiki regionu, gdzie istnieje podział uczniów na 2-3 grypy. Uwzględniając tego rodzaju swoistości dokumenty państwowe, czyli metodyka obliczania koszyka uczniowskiego musiałaby przewidywać odpowiednie pomnażanie współczynnika.

Plan restrukturyzacji sieci szkół rejonu solecznickiego dotyczy przede wszystkim mało liczebnych szkół podstawowych. Zatwierdzony na Radzie plan przewiduje tworzenie centrów wielofunkcyjnych w szkołach podstawowych w Dojlidach, Taboryszkach, Wersoce (od 1 września 2012 r.), Kamionce (od 2013 r.), Czużekampiach (od 2014 r.). To znaczy, że w danych placówkach zachowa się dotychczasowy system nauczania (przedszkolny, początkowy i podstawowy), ponadto może być w nich prowadzona działalność kulturalna, wspólnotowa itd. Zmiany strukturalne nie objęły gimnazjów i szkół średnich, które do 2015 roku będą funkcjonowały według istniejących programów. Do końca roku szkolnego 2012/2013 bez zmian będzie pracowała Solecznicka Szkoła Specjalna. Decyzja o dalszym statusie placówki zostanie podjęta na podstawie możliwości finansowych.

Irena Kołosowska