Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego uczczono najlepszych absolwentów placówek oświatowych Rejonu Wileńskiego

Najlepsi absolwenci rejonu wileńskiego zostali nagrodzeni upominkami i listami  uznania
Najlepsi absolwenci rejonu wileńskiego zostali nagrodzeni upominkami i listami
uznania

Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 30 września br., z powodu zmian wartości rynkowej gruntu były zatwierdzone nowe taryfy dzierżawy gruntów państwowych i ulgi na  r. 2013 i kolejne lata.

Na posiedzeniu Rady postanowiono zwrócić się do biznesmenów rejonu, zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych, aby nie sprzedawali ich 2. września, pierwszego dnia roku szkolnego, aby skutecznie zmniejszyć spożycie alkoholu, propagowanie alkoholu wśród nieletnich.
Radni zatwierdzili projekt uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego „W sprawie założenia grup przedszkolnych w przedszkolu w Awiżenach rej. wileńskiego, zmiany nazwy przedszkola i zatwierdzeniu regulaminu”, na mocy którego od 2 września 2013 roku założono w przedszkolu w Awiżenach rej. wileńskiego dwie grupy przedszkolne w językach litewskim i polskim w nowo wybudowanym budynku przedszkola.

Wydział Oświaty przedłożył projekt uchwały Rady „W sprawie uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego z dnia 29 marca 2013 roku nr T3-89 „W sprawie zatwierdzenia modeli organizacji kształcenia przedszkolnego w roku szkolnym 2013-2014“ i zatwierdzeniu częściowych zmian w załączniku 1.” Ogółem w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2013-2014 roku szkolnym będzie działało 61 grup przedszkolnych.

Radni zatwierdzili projekt uchwały Rady „W sprawie uściślenia liczby klas w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego, średniej liczby uczniów w klasach wg realizowanych programów kształcenia ogólnego, grup przedszkolnych i średniej liczby dzieci w grupach w roku szkolnym 2013-2014 „, w którym została uściślona liczba klas szkolnych, średnia liczba uczniów w klasach według realizowanych programów kształcenia ogólnego, grup przedszkolnych i średniej liczby dzieci w grupach w 2013-2014 roku szkolnym.

Na posiedzeniu Rady zatwierdzono uchwały rady w sprawie przekazania majątku na własność szkołom podstawowym w Duksztach, Jęczmienniszkach, Kiwiszkach, Szumsku i Mośćiszkach, szkołom – przedszkolom w Miednikach, Mościszkach i Rudowsiach, szkole Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Szkole Średniej w Rukojniach, Szkole Średniej w Ciechanowiszkach . Obecnie majątek, należący do samorządu na zasadzie prawa własności jest na ewidencji bilansu Wydziału Oświaty. Wykorzystują go szkoły, przedszkola i szkoły,  Według Ustawy Republiki Litewskiej „O własności, użytkowaniu i dysponowaniu majątkiem, Ustawy o Samorządzie Terytorialnym Republiki Litewskiej i Uchwały Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-17 z dnia 2009-02-27 „ O trybie zarządzania, użytkowania i dysponowania majątkiem i zatwierdzeniu opisu” na mocy uchwały Rady ma być przekazany do szkół, przedszkoli i szkół -przedszkoli na ewidencję ich bilansu.

Radni zatwierdzili wykazy usług i ich cen wielofunkcyjnych centrów kultury w Niemenczynie i Rudominie.
Na posiedzeniu Rady zatwierdzono i uzgodniono plany działalności i rozwoju ZSA „ Nemenčinės komunalininkas” oraz ZSA „ Nemėžio komunalininkas ” na lata 2013-2017.
Radni zgodzili się z propozycją nadania radnemu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego Antoniemu Feliksowi Stankiewiczowi organizowanej przez Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych Litwy nagrodzie Złotej Wici Rycerskiej za zasługi dla samorządności Litwy, jej rozwój umocnienie.

W czasie posiedzenia Rady, upominkami i listami uznania było nagrodzone  8 najlepszych uczniów roku szkolnego 2012-2013,  absolwentów placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego, którzy otrzymali świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem. Wyjątkowy prezent 1000 litów otrzymał absolwent Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie Mariusz Wojtkun, który uzyskał najwyższe oceny i uzbierał 5 setek na egzaminach państwowych.