Wsparcie samorządu dla mieszkańców domów wielomieszkaniowych na remont obiektów ogólnego użytku

„Renowacja i remonty budynków w rejonie wileńskim

Od 15 czerwca 20117 r. do 14 sierpnia 2017 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego przyjmuje wnioski na otrzymanie finansowania na remont, rekonstrukcję i odnowę (modernizację) obiektów ogólnego użytku w domach wielomieszkaniowych.

Przypominamy, że obradująca w kwietniu Rada zatwierdziła nowy Opis Trybu Finansowania Remontu, Rekonstrukcji i Odnowy (Modernizacji) Obiektów Ogólnego Użytku w Domach Wielomieszkaniowych, który reguluje przyznawane ze środków budżetu Samorządu wsparcie dla właścicieli mieszkań w domach wielomieszkaniowych na remont obiektów ogólnego użytku, np. dachu, fundamentów, systemów inżynieryjnych budowli (ogrzewania, wodociągu), klatek schodowych itd.
Wnioski można złożyć w okienku obsługi interesantów Samorządu lud przesłać drogą pocztową do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego (ul. Rinktinės 50, LT-09318 Wilno). Wnioskodawca zostanie poinformowany o wyciągnięciu jego wniosku do ogólnej kolejki.
Należy podkreślić, że prace będą wykonywane ze środków właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń w domach wielomieszkaniowych oraz ze środków Samorządu. Na moment składania wniosku wnioskodawca powinien mieć zgromadzoną kwotę pieniędzy w wysokości 50 lub 70 proc. kosztorysu prac w zależności od stanu obiektu. Przy przyznawaniu finansowania pierwszeństwo mają obiekty w stanie awaryjnym. Środki Samorządu nie będą przyznawane, jeżeli właściciele mieszkań i innych pomieszczeń w domach wielomieszkaniowych pobierają już odpowiednie wsparcie ze strony państwa. Złożone wnioski będzie rozpatrywała i swoje wnioski ws. finansowania przedstawi specjalnie powołana komisja.

Część finansowana przez Samorząd:
– 50 proc. wartości robót z zakresu remontu, rekonstrukcji i odnowy obiektów ogólnego użytku uznanych za będące w stanie awaryjnym, wliczając nadzorowanie techniczne prac, nie więcej jednak niż 20 000 euro na jeden dom;
– 30 proc. wartości robót z zakresu remontu, rekonstrukcji i odnowy obiektów ogólnego użytku, nie więcej jednak niż 20 000 euro na jeden dom.
Ubiegający się o wsparcie wnioskodawcy powinni złożyć następujące dokumenty:
– wniosek;
– dokumenty, potwierdzające prawo reprezentanta do reprezentowania wnioskodawcy;
– kosztorysy prac i usług, o finansowanie których wnioskodawca się ubiega, zezwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego Ustawa Republiki Litewskiej o budowie), ekspertyza ws. ustalenia stanu awaryjnego budowli (części budowli) (w przypadku obiektów w stanie awaryjnym), akt sprawdzenia stanu technicznego domu;
– protokół zebrania właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń z decyzją ws. remontu, rekonstrukcji lub odnowy obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego;
– potwierdzenie posiadania własnych środków (zaświadczenie administratora obiektów ogólnego użytku lub wypis z rachunku bankowego).

Więcej informacji na temat trybu, przypadków i warunków przyznania wsparcia – w Opisie Trybu Finansowania Remontu, Rekonstrukcji i Odnowy (Modernizacji) Obiektów Ogólnego Użytku w Domach Wielomieszkaniowych (zatwierdzone decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-187 z dnia 27 kwietnia 2017 r.). Opis można znaleźć na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z gł. specjalistą wydziału gospodarki lokalnej Irenę Mackiel, tel. (8 5) 275 50 81, e-mail: irena.mackel@vrsa.lt.