Zatwierdzono nowe przepisy porządkowania cmentarzy w rejonie wileńskim

20 lutego b. r. na posiedzeniu Rady została przyjęta uchwała o odnowieniu zasad i opisów porządkowania cmentarzy i pochówku na nich. Od tej pory, w nowych zasadach porządkowania cmentarzy są bardziej przejrzyście reglamentowane procesy podziału i doglądu grobów, a także dobitnie określa się pojęcie niedoglądanych grobów i ustala się procedura identyfikacji grobów.

W zmienionych zasadach porządkowania cmentarzy zdefiniowano pojęcie niedoglądanego grobu. To grób, który co najmniej dwa lata nie jest porządkowany i na podstawie ustalonych procedur jest uznany jako niedoglądany. Od marca ubiegłego roku, po wejściu w życie poprawek do Ustawy Republiki Litewskiej o pochówku prochów ludzi, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego uchwałą Nr. T3-36 z lutego tego roku zatwierdziła zasady wydawania zezwoleń na pochówek na niedoglądanych cmentarzach rejonu wileńskiego, nowe redakcje opisów informowania społeczności i bliskich krewnych osób pochowanych na cmentarzach rejonu wileńskiego, informacji na temat procedury likwidacji cmentarza, opisu porządkowania gromadzonych danych przez nadzorcę cmentarzy Samorządu Rejonu Wileńskiego, opisu procedury organizowania doglądu cmentarzy Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Biorąc pod uwagą rosnąca liczbę niedoglądanych grobów, co najmniej 3 razy w roku będą rejestrowane opuszczone, zarośnięte trawą, nieuporządkowane groby. W przypadku istnienia takich grobów, 5 stycznia tego roku na mocy rozporządzenia Dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Nr. A27 (1)-32 została utworzona Komisji ds. uznania opuszczonych cmentarzy i identyfikacji niedoglądanych grobów, które dane o niedoglądanych grobach, w ustalonym przez Radę trybie będzie publikowała na stronie internetowej Samorządu. Jeżeli po uprzedzeniu doglądające osoby nie uporządkują go, po dwóch latach grób będzie można skonfiskować i przekazać innym.

Osoby, które chcą opiekować się opuszczonym lub niedoglądanym grobem, mogą zwracać się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, która w ciągu 20 dni roboczych podejmie decyzję w sprawie prawa przekazania grobu nowemu nadzorcy. Według zasad porządkowania niedoglądanych grobów, nowy opiekun będzie musiał zachować i doglądać pomnik na grobie, a nowe budowle będzie dozwolone wznosić tylko po uzgodnieniu z nadzorcą cmentarza i po złożeniu pisemnego wniosku do wójta gminy. Zezwolenie na pochówek nowemu nadzorcy wydaje się po upływie 50 lat od ostatniego pochówku.
Należy zauważyć, że dogląd grobów nie ogranicza się tylko samego miejsca pochówku, a grzebać prochy bez zgody – jest zabronione.