Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego będzie pełniło funkcje organizowania i koordynowania zarządzania wypadkiem

Mianowani menedżerowie przypadku w Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego będą zapewniali organizowanie inicjacji i koordynacji pomocy operacyjnej dla dziecka i rodziny, aby pomóc im przezwyciężyć powstające trudności społeczne Foto. vrsa.lt

29 czerwca na posiedzeniu Rady zostało zaaprobowano upoważnienie Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego w pełnieniu funkcji organizowania i koordynowania zarządzania wypadkiem, świadczeniu kompleksowej pomocy dziecku i jego wychowującym (-ej) rodzinie i osobom (- ie) jego oczekującym (-emu).

Od 1 lipca weszła ustawa w życie nowa wersja ustawy ramowej Ochrony Praw Dziecka, która wniosła kilka innowacji w dziedzinie społecznej. Obecnie jest wdrażana centralizacja systemu ochrony praw dziecka – wydziały ochrony praw dziecka w samorządach całej Litwy stały się podporządkowane centralnej władzy ochrony praw dziecka – Państwowej Służbie Ochrony Praw i Adopcji Dzieci przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy. Również od 1 lipca wszedł w życie wspólny model organizacji pomocy profilaktycznej i innej dla dziecka i rodziny, co doprowadziło do wprowadzenia zarządzania przypadkiem. Funkcje organizowania i koordynowania zarządzania przypadkiem w rejonie wileńskim będą wykonywane przez Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego.

Mianowani menedżerowie przypadku w Centrum Usług Socjalnych Rejonu Wileńskiego będą zapewniali organizowanie inicjacji i koordynacji pomocy operacyjnej dla dziecka i rodziny, aby pomóc im przezwyciężyć powstające trudności społeczne. W każdym konkretnym przypadku zostanie sporządzony plan zarządzania przypadkiem, podczas którego realizacji będzie analizowana sytuacja w rodzinie, wysiłki rodziców w rozwiązywaniu kryzysu, będzie podejmowana decyzja o dalszej przyszłości dziecka. Wyznaczeni menedżerowie przypadku od początku będą koordynowali proces zarządzania przypadkiem i organizowali kompleksową pomoc, z jasno określonymi zadaniami, z ustalonymi obowiązkami i terminami. Pracować z dziećmi i rodzinami będą tylko specjaliści o najwyższych kwalifikacjach.
Zwracamy również uwagę, że mieszkające w rejonie wileńskim rodziny, które mają problemy z hodowaniem lub wychowywaniem dzieci, chcą rozwijać umiejętności rodzinne, doświadczają kryzysów w relacjach lub poszukują pokojowego rozwiązywania sporów, mogą ubiegać się o nieodpłatne świadczenie kompleksowych usług w następujących placówkach:

Oczekuje się, że skuteczne rozwiązywanie problemów i świadczenie kompleksowej pomocy pomoże uniknąć możliwych naruszeń praw dziecka i upoważni rodzinę do samodzielnego zapewnienia dziecku praw i prawowitych interesów.