Jeszcze większa uwaga Samorządu na tworzenie i wzmacnianie dobrobytu dziecka w rejonie wileńskim

Jeszcze większa uwaga Samorządu na tworzenie i wzmacnianie dobrobytu dziecka w rejonie wileńskim

W celu promowania i rozszerzenia działalności dziennych centrów dzieci w rejonie wileńskim, pomocy rodzinom w przezwyciężeniu trudności społecznych, Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego 26 czerwca br. zatwierdziła Program organizacji pozarządowych, dot. propagowania działań ośrodków dziennej opieki nad dziećmi (dalej – Program).

Wdrożenie programu ma na celu pomóc organizacjom pozarządowym (dalej – OPR) w zapewnianiu dzieciom i członkom ich rodzin dziennych usług opieki społecznej i edukacji, zmniejszając w ten sposób liczbę rodzin doświadczających wykluczenia społecznego w rejonie wileńskim. Model pracy kompleksowej, zapewniający jakościowe i efektywne usługi socjalne, pomoże dziecku w adaptacji w społeczeństwie, umożliwi mu pełnowartościowe i aktywne uczestnictwo w życiu społeczeństwa oraz uchroni je przed wszelkimi formami przemocy. W ten sposób celem jest zmniejszenie liczby rodzin w rejonie wileńskim, dotkniętych wykluczeniem społecznym.

Ma to na celu pomóc wrażliwym grupom w dostępie do niezbędnych usług integracyjnych i zwiększenie roli organizacji pozarządowych.
Jednym z celów działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego w dziedzinie ochrony społecznej jest zwiększenie możliwości życia wszystkich mieszkańców rejonu w warunkach niepogarszających godności, zapewnienie świadczenia usług socjalnych różnym grupom ryzyka społecznego, rodzinom, dzieciom, osobom niepełnosprawnym i starszym.
Według Krystyny Malinowskiej, kierownik Wydziału Opieki Społecznej Rodziny i Dziecka oraz przewodniczącej Rady Rodziny Samorządu Rejonu Wileńskiego, wyzwania związane z opieką nad dziećmi pozostają ważne nie tylko dla Samorządu Rejonu Wileńskiego, ale także dla całej Litwy. Chcąc zapewnić efektowność systemu usług socjalnych, jest niezbędne wciągnięcie organizacji pozarządowych i OPR. Współpraca w dziedzinie opieki nad dziećmi jest ważnym czynnikiem w interakcji między sektorem publicznym, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym.

„Dzięki temu programowi Samorząd Rejonu Wileńskiego nie tylko sfinansuje działalność dziennych centrów dzieci w 2020 r., ale również przyczyni się do szkolenia specjalistów pracujących w dziennych centrach dzieci z dziećmi i rodzinami, niewątpliwie wzmocni współpracę między Samorządem a organizacjami pozarządowymi dziennych centrów dzieci oraz poprawi dostępność placówek opieki dziennej dla dzieci, jakość świadczonych usług ”, – wyraża zadowolenie z zatwierdzonego Programu i możliwości jego realizacji K. Malinowska.

„Praca ośrodków opieki dziennej nad dziećmi z organizacjami pozarządowymi pomaga rodzinom w przezwyciężaniu trudności społecznych, rozwiązywaniu problemów dzieci i rodzin, umożliwia rodzinie dokonanie niezbędnych zmian, które zapewniają bezpieczeństwo i realizację interesów dziecka, dlatego fundusze na działalność organizacji pozarządowych będą promować i rozwijać ośrodki opieki dziennej dla dzieci w Samorządzie Rejonu Wileńskiego, ulepszać jakość usług społecznych, realizować prawo dziecka do dorastania w rodzinie i adaptacji w społeczeństwie” – mówi odpowiedzialna za realizację programu usług socjalnych na rzecz rodziny i dziecka specjalistka Iwona Stasiłowicz.
Program będzie finansowany z funduszy Samorządu Rejonu Wileńskiego.


Foto. pixabay.com