Więcej

  Wszystkie egzaminy maturalne będą państwowe

  W marcu uczniowie dziesiątych klas muszą podjąć decyzję i wybrać przedmioty, których będą się uczyć w klasach III-IV gimnazjum.

  Czytaj również...

  To ważna decyzja, ponieważ wybory będą miały wpływ na egzaminy maturalne, które za kilka lat będą organizowane zgodnie z nowym trybem. 

  Jakie przedmioty mogą wybrać uczniowie?

  Dziesiątacy wybierają przedmioty: obowiązkowe, opcjonalne i dodatkowe. Jest co najmniej osiem przedmiotów do wyboru. Minimalna liczba obowiązkowych lekcji to 25 godzin tygodniowo, maksymalna to 35 godzin tygodniowo.

  Przedmioty obowiązkowe dla wszystkich: język litewski i literatura (język ojczysty i literatura w szkołach mniejszości narodowych), matematyka, wychowanie fizyczne. Ważne jest, aby pamiętać, że do nauki języka litewskiego i literatury oraz matematyki należy również wybrać kurs nauki — rozszerzony lub podstawowy. Obowiązkowe są zajęcia społeczno-obywatelskie dla uczniów.

  Należy wybrać co najmniej jeden lub więcej z opcjonalnych przedmiotów: języki obce (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski); edukacja społeczna (geografia, historia, ekonomia i przedsiębiorczość, filozofia); edukacja przyrodnicza i technologiczna (biologia, chemia, fizyka, informatyka, technologie inżynieryjne); edukacja moralna (religia, etyka); edukacja artystyczna (sztuka, muzyka, teatr, taniec, sztuka mediów, technologie stosowane).

  Można wybrać dodatkowo: z modułów do zgłębiania przedmiotów obowiązkowych i obowiązkowo wybieranych; z modułów programu szkolenia zawodowego przeznaczonych do nabycia wybranej kwalifikacji lub jej części; z modułów dowolnie wybieranych przedmiotów (bezpieczeństwo narodowe i obrona kraju, systemy informacji geograficznej, astronomia, historia sztuki, psychologia, prawo, kultura etniczna).

  W klasie IV możliwa będzie zmiana wybranych przedmiotów, ale uczeń będzie musiał przejść testy pośrednie z nowo wybranych przedmiotów.

  Czytaj więcej: Coraz więcej absolwentów rejonu wileńskiego wybiera egzaminy państwowe

  Sprawdziany osiągnięć

  Jakie są wymagania dotyczące uzyskania wykształcenia podstawowego w tym roku? Nie zmieniają się. Podobnie jak obecnie, kształcenie podstawowe w 2023 r. nabywa się po ukończeniu programu nauczania podstawowego i uczestnictwie w testach osiągnięć za szkołę podstawową (lit. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai — PUPP). 

  Nie ustalono, przy jakim minimalnym wyniku uczeń musi zdać PUPP. Jeśli ocena PUPP nie osiągnie 4 punktów, w klasie III zostanie opracowany indywidualny plan poprawy osiągnięć w nauce dla takich uczniów i zapewniona zostanie pomoc w nauce.

  Od 2024-2025 roku będzie obowiązywał wymóg złożenia PUPP na co najmniej 4 punkty. Ta zmiana dotyczy obecnych ósmoklasistów.

  Egzaminy maturalne

  Co nowego w sesji maturalnej 2024-2025? Wszystkie egzaminy maturalne będą państwowe — nie będzie już egzaminów szkolnych. Aby uczniowie mogli bardziej konsekwentnie zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności oraz doświadczać mniejszego stresu podczas egzaminu, treść dwóch lat nauki jest podzielona na mniejsze części.

  Państwowy egzamin maturalny podzielony jest na części:

  2 sprawdziany okresowe (tarpinis patikrinimas — lit.) i państwowy egzamin maturalny podczas sesji głównej — z języka i literatury litewskiej oraz matematyki;

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  1 sprawdzian okresowy i państwowy egzamin maturalny podczas sesji głównej z przedmiotów: język ojczysty i literatura mniejszości narodowych, języki obce, informatyka, biologia, chemia, fizyka, technologie inżynieryjne, historia, geografia, filozofia, ekonomia i przedsiębiorczość.

  Uczniom zostaną zaoferowane do wyboru 3 nowe egzaminy maturalne: filozofia, ekonomia i przedsiębiorczość oraz technologie inżynieryjne.

  Ponieważ w klasach III-IV gimnazjum język litewski i literatura oraz matematyka będą nauczane zgodnie z programem nauczania podstawowego lub rozszerzonego, odpowiednio zostaną zorganizowane dwa odrębne egzaminy maturalne z tych przedmiotów, zgodnie z kursem podstawowym lub rozszerzonym. Egzamin będzie zdawany z tego kursu, według którego się uczono.

  Egzamin maturalny zostanie zaliczony po uzyskaniu 35 na 100 możliwych punktów
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  Jaki egzamin zostanie uznany za zaliczony? Egzamin maturalny zostanie zdany po uzyskaniu 35 na 100 możliwych punktów. 40 proc. oceny można będzie zdobyć już przed główną sesją maturalną: podczas sprawdzianów okresowych w klasach III i IV gimnazjum możliwe będzie uzyskanie do 40 punktów, a podczas sesji głównej — do 60 punktów.

  W świadectwie dojrzałości zapisane będą zarówno wyniki sprawdzianu okresowego, jak i ogólny wynik państwowego egzaminu maturalnego, składający się ze sprawdzianu okresowego i egzaminu zdawanego podczas sesji głównej.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Sprawdziany okresowe

  Kiedy i w jakiej klasie konieczne będzie przeprowadzenie sprawdzianów okresowych? Odbędą się one w przyszłym roku szkolnym, w klasie III gimnazjum. Sprawdziany okresowe będą częścią egzaminu maturalnego.

  Do czego są potrzebne? Czy nie zwiększy to i tak już wysokiego napięcia przed egzaminami? Sprawdziany pozwolą uczniom zgromadzić część oceny końcowej, zrównoważyć obciążenie nauką, zmniejszyć napięcie podczas sesji egzaminacyjnej. Będą one organizowane w szkołach, w znanym dla uczniów środowisku, zamiast pierwszej lub drugiej lekcji, tak, aby pod koniec sprawdzianu można było kontynuować zwykłe lekcje. Prawie wszystkie sprawdziany okresowe będą odbywać się elektronicznie.

  Z jakich przedmiotów będzie konieczne przeprowadzenie sprawdzianów okresowych? Z przedmiotów obowiązkowych i opcjonalnych: języka i literatury litewskiej, języka ojczystego i literatury mniejszości narodowych, matematyki, języków obcych, edukacji społecznej, nauk przyrodniczych i technologicznych.

  Czy wszyscy uczniowie będą musieli uczestniczyć w sprawdzianach? Jakie są konsekwencje, jeśli uczeń nie weźmie udziału?

  Wszyscy uczniowie będą musieli wziąć udział w sprawdzianach okresowych. Dopiero po udziale w sprawdzianie okresowym (jeśli zorganizowano 1 sprawdzian) lub w sprawdzianach okresowych (jeśli zorganizowane są 2 sprawdziany), będzie można zdawać resztę egzaminu podczas sesji głównej.

  W przypadku nieuczestniczenia w sprawdzianie okresowym z uzasadnionej przyczyny w III klasie gimnazjum, możliwe będzie przeprowadzenie sprawdzianu okresowego w IV klasie gimnazjum z uczniami III klasy gimnazjum z tego roku. Jeśli z uzasadnionego powodu uczeń nie weźmie udziału w drugim sprawdzianie okresowym z języka i literatury litewskiej i/lub matematyki w klasie IV gimnazjum, możliwe będzie przystąpienie do niego w tym samym roku szkolnym przed rozpoczęciem głównej sesji egzaminacyjnej.

  Jeśli uczeń przystąpił do sprawdzianu okresowego i zdobył wystarczającą liczbę punktów, być może nie musi już składać egzaminu maturalnego?

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W takim przypadku na świadectwie dojrzałości zostanie odnotowany tylko wynik sprawdzianu okresowego. To nie wystarczy, aby ukończyć program nauczania w szkole średniej. Tak jak dotychczas, w celu uzyskania świadectwa dojrzałości konieczne będzie zdanie co najmniej 2 egzaminów maturalnych: z języka i literatury litewskiej oraz innego wybranego przedmiotu.

  Ile egzaminów trzeba będzie zdać, aby dostać się na studia wyższe w 2025 r.?

  Konieczne będzie zdanie co najmniej 3 egzaminów maturalnych: języka i literatury litewskiej, matematyki i dowolnie wybranego. Aby dostać się na studia na kierunku artystycznym, wystarczą co najmniej 2 egzaminy państwowe, egzamin z matematyki jest nieobowiązkowy.

  Przy ubieganiu się o przyjęcie na studia wyższe ważne będą wyniki państwowych egzaminów maturalnych, zarówno z kursu nauczania rozszerzonego, jak i podstawowego z języka litewskiego oraz matematyki.

  Wynik państwowego egzaminu maturalnego z kursu podstawowego będzie równoważny 60 proc. wyniku państwowego egzaminu maturalnego z kursu rozszerzonego. Na przykład, po otrzymaniu 80 punktów na państwowym egzaminie maturalnym kursu podstawowego, wynik będzie odpowiadał 48 punktom na państwowym egzaminie maturalnym kursu rozszerzonego.

  Czytaj więcej: Ujednolicony egzamin z litewskiego bije z całą siłą


  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Źródłasmsm.lt

  Więcej od autora

  Najpiękniejsze święto lata: dokąd na obchody Nocy Świętojańskiej?

  Dzień świętego Jana (lit. Joninės) to jedno z ulubionych świąt na Litwie: jest pełnia lata, można cieszyć się ciepłem i słońcem, w dodatku jest to dzień wolny od pracy. W Wilnie obchody Dnia Przesilenia Letniego rozpoczną się już w...

  Maturzyści po raz pierwszy składali państwowy egzamin z polskiego

  W ciągu ostatnich bez mała 25 lat maturzyści składali egzamin z języka ojczystego na poziomie szkolnym, co faktycznie spychało nauczanie tego przedmiotu na margines. Społeczność polska stale zabiegała o nadanie odpowiedniej rangi nauczaniu języka polskiego i wciągnięcie egzaminu z...

  XXXI Międzynarodowy Festiwal Poezji „Maj nad Wilią” w nowej odsłonie. Program tegorocznej edycji spotkań

  Już niebawem, w dniach 24–28 czerwca w Ejszyszkach i okolicach odbędą się meetingi poetyckie, spotkania autorskie, pokazy filmów, koncerty, wystawy i wycieczki po malowniczych okolicach. Wieloletnim organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią” jest Romuald Mieczkowski, poeta, dziennikarz, publicysta,...

  Szczyt ws. Ukrainy: dążenie do pokoju wymaga udziału wszystkich stron

  Komunikat końcowy podpisała większość z ponad 90 państw i organizacji międzynarodowych uczestniczących w wydarzeniu. Nie zrobiły tego niektóre z ważnych państw rozwijających się, w tym Indie, Brazylia, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Arabia Saudyjska. Rosja nie była zaproszona. W konferencji nie...