Więcej

  Na posiedzeniu przysięgę złożył nowy radny

  Czytaj również...

  Przedstawiono również szereg kwestii związanych z zatwierdzeniem nowych nazw ulic i planów detalicznych
  Przedstawiono również szereg kwestii związanych z zatwierdzeniem nowych nazw ulic i planów detalicznych

  29 maja na zwołanym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego omówiono 50 aktualnych kwestii. Większość z nich dotyczy realizacji projektów, podziału obowiązków w komitetach i grupach roboczych oraz zatwierdzenia planów detalicznych.

  Przed przystąpieniem do omówienia pytań porządku obrad, przysięgę złożył nowy radny Leonard Tomaszewicz. Mandat członka Rady przypadł mu po rezygnacji Roberta Komarowskiego, który objął stanowisko zastępcy dyrektora administracji.

  Rada zaakceptowała projekt decyzji o zwiększeniu dochodów i asygnacji budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego 2015 roku, co stworzy możliwości celowego wykorzystania środków pozyskanych odszkodowań za zrealizowane projekty inwestycyjne.

  Po głosowaniu zaakceptowano propozycję w 2016 roku ustalić za grunty o przeznaczeniu rolnym następujące stawki podatkowe:
  za grunty rolne (które obejmują również grunty ogrodów amatorskich) – 0,6 proc. wartości opodatkowania gruntów;
  za zaniedbane tereny, gdy dane zostały ustalone wedle opisu ustalenia trybu użytków rolnych zaniedbanej ziemi – 2 proc. wartości opodatkowania gruntów;
  za grunty o innym przeznaczeniu – 0, 3 proc. podatku od wartości gruntów.
  Od roku 2016 będzie stosowana stawka 0,6 proc. podatku nieruchomości i 2 proc. wartości opodatkowania pomieszczeń i budynków, wciągniętych na zatwierdzoną przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego listę nieużywanych, opuszczonych lub zostawionych bez nadzoru pomieszczeń i obiektów.

  Rada zatwierdziła projekt postanowienia Wydziału Oświaty o przejęciu na własność samorządu rejonu autobusu szkolnego klasy M2 „Iveco Daily” i przekazaniu go do posiadania, użytkowania i dysponowania gimnazjum w Awiżeniach. Autobus szkolny zapewni lepsze dowożenie uczniów do szkoły i z powrotem. Zaaprobowano również postanowienie o przekazaniu instytucjom oświatowym rejonu wileńskiego na własność sprzętu komputerowego: 38 laptopów, 140 tabletów, urządzeń ochrony komputerów uczniów i ładowarek oraz routerów bezprzewodowych. Pomoże to zapewnić właściwe doradztwo zawodowe i poradnictwo w szkołach.

  Niemało dyskusji wywołała kwestia o założeniu Ośrodka Rodziny i Dobrobytu Dziecka Rejonu Wileńskiego. Nowo wybrani członkowie opozycji, głosujący przeciw, ostro krytykowali ideę i koszty projektu. Dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska przedstawiła krótką, ale wyczerpującą prezentację istoty projektu. Dyrektor podkreśliła, że w rejonie wileńskim nie ma stacjonarnych instytucji opieki społecznej dla dzieci, pozostałych bez opieki rodziców, więc samorząd ciągle styka się z problemem miejsc dla dzieci w domach opieki. Bardzo ważne jest, żeby pomoc dla dzieci była jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, by były zachowane więzi biologiczne dziecka z bliskimi ludźmi i ich środowiskiem. Obecnie pozostawione bez opieki rodziców dzieci z rejonu wileńskiego są skierowywane do instytucji opiekuńczych innych rejonów i miast, a samorząd płaci duże sumy pieniędzy za ich utrzymanie.

  Centrum Rodziny i Dobrobytu Dziecka Rejonu Wileńskiego – to instytucja usług społecznych nowego typu, w której na zasadzie rodzinnej będzie umieszczone 48 dzieci, pozostałych bez opieki. W Centrum Rodziny dzieci zostaną umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach (mieszkaniach). Maksymalna liczba dzieci w rodzinie opieki zastępczej – 8. Tymczasem specjaliści Centrum będą współpracować z rodzicami w celu powrotu dzieci do ich rodzin. Projekt ma na celu zapewnienie kompleksowej pomocy dla dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej i wsparcia społecznego dla dzieci i nieletnich matek, które znalazły się w sytuacjach kryzysowych, którym brakuje umiejętności rodzicielskich, a także ma na celu pełnienie wstępnych i ciągłych obowiązków opiekunów i przybranych rodziców. Po długich obradach i dyskusjach projekt uchwały został zatwierdzony.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Radni również zaakceptowali propozycję wdrożenia projektu „Budowa szkoły sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w m. Niemenczyn”, który zakłada wybudowanie i odpowiednie wyposażenie budynku administracji szkoły sportowej. Obecnie administracja szkoły sportowej mieści się w pomieszczeniach Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego a konkretniej – w jednym pokoju o powierzchni 16 metrów kwadratowych. Po realizacji projektu zostaną stworzone bardziej korzystne warunki do bardziej jakościowych i bezpiecznych zajęć sportowych i działalności administracyjnej. Budynek administracyjny szkoły sportowej zostanie wybudowany obok strzelnicy biatlonowej i trasy nartorolek/kolarstwa/rolek, co generalnie tworzy kompleks sportowy. Wartość projektu – 905 tys. euro, finansowanie jest planowane ze środków państwa (579 tys. euro) i budżetu Samorządu (326 tys. euro).

  Jednomyślne poparcie Rady uzyskał projekt uchwały w sprawie sformowania na potrzeby publiczne działki o powierzchni 0,9000 ha, znajdującej się przy ul. Širvintų w miast. Mejszagoła, w gminie Mejszagoła. Na tym terytorium planuje się urządzić targowisko.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...