Priorytetem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zapewnienie dobrobytu i jakości życia mieszkańców

0
22
Samorząd Rejonu Wileńskiego działa celowo, aby zapewnić dobrobyt mieszkańców i zrównoważony rozwój rejonu

Samorząd Rejonu Wileńskiego działa celowo, aby zapewnić dobrobyt mieszkańców i zrównoważony rozwój rejonu. Tylko 2018 rok cechuje szereg ważnych uchwał przyjętych przez Radę w sprawie ulg i subsydiów dla mieszkańców rejonu.

Niestety, media często podają nieobiektywne informacje, które formują nieprzychylną opinię ludności na temat przyjętych uchwał i prac wykonanych na rzecz mieszkańców rejonu wileńskiego, zniekształcając ich rzeczywiste i podstawowe cele i motywy. Patrząc z perspektywy ubiegłego roku, zapraszamy do zapoznania się z pozytywnymi i ważnymi uchwałami przyjętymi dla mieszkańców rejonu w 2018 roku.
Subsydia mające na celu zmniejszenie obciążenia finansowego za usługi komunalne
Na ostatnim posiedzeniu Rady w 2018 r. przyjęto korzystną uchwałę o subsydiowaniu dla mieszkańców kosztów gospodarowania znacznie zdrożałą wodą i ściekami. Uchwała została przyjęta, zważając na zwiększoną cenę ustaloną przez Państwową Komisję Kontroli Cen i Energii (dalej PKKCE). Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, rozumiejąc wzrost cen usług jako dodatkowe obciążenie finansowe dla mieszkańców, postanowiła od 1 stycznia 2019 roku, osobom niemającym zadłużeń za świadczenie tej usługi za ponad 3 miesiące, subsydiować do 31 proc. kosztów gospodarki wodnej i ściekowej.

W celu zmniejszenia dla ludności obciążeń podatkowych, spowodowanych rozpoczętym kryzysem gospodarczo – finansowym, który poskutkował wzrostem cen i spadkiem dochodów mieszkańców, Samorząd w latach 2010-2016 subsydiował dostawy wody pitnej i usługi gospodarki ściekowej. Na te subsydia przeznaczono ponad 1,8 miliona euro. W latach 2004-2016 mieszkańcom były stosowane również subsydium na energię cieplną. W tym okresie z budżetu na energię cieplną wyasygnowano ponad 12 mln euro.
Promując właściwe gospodarowanie odpadami, Samorząd w latach 2017-2018 stosował również dotacje na gospodarowanie odpadami (1 cent za 1 mkw. miesięcznie). W ciągu dwóch lat kwota dotacji z budżetu Samorządu wyniosła 455 tys. euro.
Warto wspomnieć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego pomyślnie inwestuje w realizację projektów rozwoju infrastruktury gospodarki wodnej. Od 2009 r. Samorząd zainwestował 33,9 mln euro. Dzięki realizacji projektów zbudowano około 141 km sieci wodociągowych i 256 km sieci kanalizacyjnych. Do scentralizowanych sieci wodociągowych umożliwiono podłączenie się 8 tys. mieszkańcom, do sieci kanalizacyjnych – 9,4 tys. mieszkańcom.
Właściciele ziemi corocznie otrzymują ogromne ulgi podatkowe
Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, zachęca i wspiera rolnictwo, stara się zachować najlepsze tradycje rolnicze i zrównoważony rozwój rolnictwa. Biorąc pod uwagę, że w ostatnich latach dla mieszkańców Litwy nawet kilkakrotnie wzrastały wielkości podatków gruntowych, Samorząd Rejonu Wileńskiego, wyciągając pomocną dłoń dla mieszkańców, przyznawał rolnikom ulgi.

Osoby w wieku emerytalnym, osoby niepełnosprawne są zwolnione z podatku gruntowego za 3 ha na terenach wiejskich (niezależnie od przeznaczenia gruntów) i 0,25 ha w mieście Niemenczyn, podczas gdy inne Samorządy Litwy zazwyczaj zmniejszają powierzchnię do 1 ha na terenach wiejskich. W 2018 r. kwota zasiłku z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniosła 1,06 mln euro. W porównaniu z innymi Samorządami (Samorząd Rejonu Kowieńskiego – 505 tys. Euro, miasta Kowna – 513 tys. euro, miasta Wilna – 332 tys. euro) jest widoczna pokaźna troska Samorządu Rejonu Wileńskiego o rolników.
Wyróżniono również inne cenne korzyści z tytułu podatku od nieruchomości:
• Wszyscy mieszkańcy Samorząd Rejonu Wileńskiego są zwolnieni z podatku za 5 ha użytków rolnych (z wyjątkiem terenów opuszczonych i spółek ogrodowych) na obszarach wiejskich i 0,25 ha w m. Niemenczyn. W 2018 r. wielkość ulgi wynosiła 283 tys. euro. Takich ulg nie przeznacza żaden inny Samorząd
• W 2018 r. dla 50 proc. mieszkańców był obniżony podatek gruntowy za jedną działkę gospodarstwa domowego, przyznana kwota ulgi – 688 tys. euro.
Warto również zauważyć, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jedynym Samorządem na Litwie, który z powodu szkód wyrządzonych przez suszę zwolnił swoich rolników, którzy zadeklarowali zasiewy na własnych gruntach, z podatku gruntowego. W 2018 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego przyznała rolnikom ulgi wielkości 94 tys. euro za szkody wyrządzone przez suszę. W 2017 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, oceniwszy straty poniesione przez rolników w związku z deszczem, przyznała również zniżki dla rolników w rejonie wileńskim.
Jakościowa edukacja i przychylne rozwiązania
Edukacja dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest dziedziną priorytetową, co znajduje odzwierciedlenie w korzystnych uchwałach Rady Samorządu.
W rejonie wileńskim najniższe opłaty za edukację w wieku przedszkolnym. W przedszkolach rejonu wileńskiego opłata za edukację dzieci jest o 40 proc. niższa niż w Wilnie. Ponadto rodzice za każdy odwiedzany lub nieodwiedzany dzień w rejonie wileńskim płacą – 0,43 euro w porównaniu z miastem Wilnem – ta opłata wynosi 0,72 euro. Prócz tego warto podkreślić, że Samorząd ze środków budżetowych wszystkim rodzicom rekompensuje 30% sumy za posiłki dla dzieci.

Samorząd Rejonu Wileńskiego dba o rolników rejonu, zachęca i wspiera rolnictwo, stara się zachować najlepsze tradycje rolnicze i zrównoważony rozwój rolnictwa

Koszty za uczęszczanie do szkół muzycznych i artystycznych rejonu wileńskiego należą do najniższych na Litwie. Samorząd Rejonu Wileńskiego, promując nieformalne kształcenie dzieci, stworzył korzystne warunki i dostępne ceny za usługi edukacji nieformalnej. W rejonie wileńskim rodzice płacą tylko 7,24 euro miesięcznie za kształcenie nieformalne w ramach programów wczesnej edukacji, szkoły początkowej i podstawowej oraz 14,48 euro miesięcznie w ramach ukierunkowanych programów edukacyjnych. W porównaniu – w mieście Wilno miesięczna opłata za szkoły muzyczne i artystyczne wynosi 21,72 euro. Propagowanie działań sportowych i aktywności fizycznej sprawia, że uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest bezpłatne.
Milionowe inwestycje w infrastrukturę dla instytucji edukacyjnych, tworzenie bezpiecznego i nowoczesnego środowiska szkolnego. Przy omawianiu edukacji ważne jest podkreślenie znaczących inwestycji w poprawę i modernizację infrastruktury instytucji oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Każdego roku, w celu stworzenia lepszej jakości warunków kształcenia i pracy dla uczniów i ich nauczycieli w rejonie wileńskim, Samorząd przeprowadza zewnętrzne prace renowacyjne i modernizuje pomieszczenia wewnętrzne wszystkich typów instytucji edukacyjnych. Odnowione budynki, odnowione przestrzenie i nabyte narzędzia do nauki zapewniają lepsze warunki do nauki i pracy. W tej chwili zostało odnowionych około 80 proc. instytucji edukacyjnych rejonu wileńskiego. Na modernizację i budowę instytucji edukacyjnych w latach 2009-2018 wykorzystano 53,4 mln euro.
Samorząd będzie kontynuować starania, aby stworzyć sprzyjające warunki do nauki w rejonie, zapewnić środki na renowację i modernizację obiektów edukacyjnych, ażeby umożliwić uczniom rejonu naukę w nowoczesnym, bezpiecznym i przyjemnym środowisku edukacyjnym.
Co roku są otwierane nowe grupy edukacji przedszkolnej. Obecnie jest 111 grup. W latach 2015-2018 utworzono 6 nowych grup przedszkolnych. Liczba dzieci nieuczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego maleje z roku na rok, choć liczba mieszkańców w rejonie wileńskim stale rośnie.

Edukacja dla Samorządu Rejonu Wileńskiego jest dziedziną priorytetową, co znajduje odzwierciedlenie w korzystnych uchwałach Rady Samorządu

Organizacja bezpiecznego 100 proc. transportu dzieci do szkoły i z powrotem rocznie stanowi około 600 tys. euro. Ułatwia to uczniom nie tylko dojazd do szkoły, ale także uczestnictwo w różnych olimpiadach, konkursach, festiwalach, zawodach i innych imprezach, które szczególnie inspirują uczniów do osiągania lepszych efektów uczenia się.
Rok 2018 cieszy także ważnymi ulgami dla nauczycieli. Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu stworzenia fascynujących warunków pracy dla obecnych i nowych wykwalifikowanych specjalistów w szkołach rejonu wileńskiego, w 2018 r. przyjął uchwałę, aby rekompensować koszty podróży nauczycielom i asystentom nauczycieli placówek oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego. Od 1 stycznia tego roku koszt podróży nauczycielom i asystentom nauczycieli, podróżującym od 3 do 40 kilometrów w jedną stronę i z powrotem, zostanie zwrócony w wysokości 0,07 euro za kilometr.
Biorąc pod uwagę nowe poprawki do Ustawy o Wynagradzaniu Pracowników i wyzwania, związane z wprowadzeniem opłaty etatowej dla nauczycieli, Samorząd podjął również znaczne wysiłki i wszelkie możliwe kroki w celu zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i innych pracowników instytucji edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego.
Poprawa jakości opieki zdrowotnej
Samorząd Rejonu Wileńskiego dba również o wzmocnienie zdrowia ludności, zwiększenie wynagrodzeń personelu medycznego i o jakość placówek służby zdrowia. Każdego roku są przydzielane środki na pokrycie, napraw, pokrycie kosztów usług komunalnych i transportu GPO, kosztów nabycia trwałego majątku, szykowania rezydentów.
20 lutego 2018 r. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o zatwierdzeniu poprawy dostępności podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w programie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Samorządzie Rejonu Wileńskiego na program lat 2018-2019. Zatwierdzony program zapewnia fundusze na zwiększenie wynagrodzeń lekarzy rodzinnych.
W r. 2018 przydzielono 677,8 tys. euro:
• 322,6 tys. euro – na prace remontowe;
• 226 tys. euro – na podwyżkę wynagrodzeń lekarzy rodzinnych;
• 88,4 tys. euro – na nabycie trwałego majątku;
• 18,1 tys. euro – na pokrycie kosztów ambulatoriów, kosztów usług komunalnych i transportu GPO;
• 10 tys. euro – utrzymanie gabinetu DOTS;
• 2,7 tys. euro, – na przygotowanie lekarzy rezydentów.
Fundusze przeznaczone przez Samorząd Rejonu Wileńskiego przyczynią się do szybszej i sprawniejszej poprawy dostępności podstawowej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Zakładach Opieki Zdrowotnej rejonu wileńskiego.

Foto. vrsa.lt

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.