Jakie zmiany poczynił rejon wileński w ciągu ubiegłego roku?

Foto. vrsa.lt

Kontynuując prezentację sprawozdania z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r., w niniejszym numerze przedstawiamy znaczące prace w sferze rolnictwa oraz ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów, usługi opieki społecznej i opieki zdrowotnej, a także ważne rozwiązania w dziedzinie edukacji.

W następnym numerze będzie przedstawiona bogata kultura Wileńszczyzny i starania Samorządu Rejonu Wileńskiego, aby zwiększyć zainteresowanie osób w różnym wieku wychowaniem fizycznym i sportem.
Życzymy miłej lektury!
Rolnictwo i ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów
Od 2014 r. na terenie rejonu wileńskiego z roku na rok rośnie powierzchnia terenów uprawianych, ponieważ gospodarstwa rosną i modernizują się.
2018 r. był bardzo niekorzystny dla rolnictwa (sucha wiosna i mało opadów latem), powodując straty dla rolników rejonu. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, wyciągając rękę pomocy dla rolników, zwolniła rolników rejonu wileńskiego, którzy zadeklarowali zasiewy, z podatków rolnych.
W celu promowania bardziej racjonalnego i efektywnego użytkowania gruntów, za opuszczone grunty będzie nadal obowiązywać wyższa stawka podatkowa (obecnie – 3%). Samorząd będzie nadal kontrolować przypadki opuszczonych gruntów i spalania trawy, w przypadkach nieodpowiedniego nadzoru nieruchomości stosować środki zapobiegawcze wobec właścicieli gruntów.
Według danych NSR z 1 stycznia 2019 roku właściciele i najemcy ziemi w rejonie wileńskim szybko porządkują tereny opuszczone (od 2015 r. ilość opuszczonych gruntów zmniejszyła się o 33%). W ten sposób rolnicy mają większe możliwości powiększenia i rozwoju gospodarstw, a działki gruntów w rejonie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Foto. vrsa.lt

Usługi opieki społecznej i zdrowotnej należą do najlepszych na Litwie
Według danych badania wykonanego przez niezależnego eksperta Instytutu Wolnego Rynku Litwy „Indeks Samorządów Litwy” w 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 4 miejsce wśród małych Samorządów w ocenie opieki zdrowotnej i społecznej.
Na jakościowe rozwiązywanie problemów społecznych przeznacza się coraz więcej środków, pracę socjalną wykonuje coraz więcej specjalistów, ściślej współpracuje się z organizacjami pozarządowymi, działającymi w dziedzinie usług społecznych
Najważniejszym zadaniem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zapewnienie ochrony ludności rejonu, zwłaszcza szczególnie wrażliwych grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, przed negatywnymi czynnikami ekonomicznymi w celu uniknięcia ubóstwa, jego wyeliminowania lub zmniejszenia.
Osobom potrzebującym są zapewniane świadczenia społeczne a także rekompensata za ogrzewanie mieszkania i kosztów wody pitnej. Wypłata świadczeń socjalnych zależy w dużym stopniu od sytuacji gospodarczej w kraju. W 2018 r. w porównaniu z 2017 r. liczba odbiorców zmalała.
W 2018 r. Liczba beneficjentów świadczeń w rejonie wileńskim wyniosła 2,6% (średnio na Litwie – 2,59%).
Warto również zauważyć, że aby zmniejszyć zapotrzebowanie na mieszkania socjalne, Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r. ogłosił zakup mieszkań socjalnych. W sumie w latach 2019–2020 Samorząd planuje nabyć 41 mieszkań socjalnych. Liczba osób czekających na mieszkania socjalne w latach 2017-2018 zmalała o 16 procent, Samorząd w latach 2017-2018 wydzierżawił 21 mieszkań socjalnych, co stanowi 50 proc. więcej niż wydzierżawiono w latach 2015-2016.

Foto. vrsa.lt

Edukacja – priorytet Samorządu Rejonu Wileńskiego
W Samorządzie Rejonu Wileńskiego jest rozwijana i ulepszana infrastruktura samorządowych instytucji edukacyjnych: placówki edukacyjne są odnawiane, modernizowane, są wznoszone dobudówki, wykonuje się remonty, ogradza się terytoria, buduje się i renowuje stadiony, boiska sportowe i dziecięce.
W latach 2015–2018 rozbudowano 4 placówki oświatowe rejonu – powstały 4 nowe dobudówki instytucji edukacyjnych: przedszkola w Rzeszy, Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu, Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach oraz dobudówka dla grup wychowania przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie. Obecnie planuje się i rozpoczyna się 4 nowe budowy: Oddziału Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu , budynek administracyjny Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego, dobudówek Żłobka-przedszkola w Mariampolu i Przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach.
Dziś ponad 80 proc. instytucji edukacyjnych zostało już odnowionych i zmodernizowanych, a 75% placówek edukacyjnych jest ogrodzonych.
Od 2015 roku w Samorządzie Rejonu Wileńskiego urządzono lub odnowiono 21 obiektów sportowych. Na ich infrastrukturę przeznaczono 3,1 mln euro.
Od 2015 do 2018 r. liczba grup wychowania przedszkolnego wzrosła o 7 grup i w 2018 r. w instytucjach edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego ogółem działało 111 grup. W celu rozwiązywania tego problemu w szkołach ogólnokształcących otwiera się mieszane grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, buduje się nowe lub rekonstruuje się lub odnawia się stare instytucje przedszkolne, w których otwierane są nowe grupy wychowania przedszkolnego. Ponadto, podczas rozwiązywania tego problemu, w 2019 r. planuje się nabycie pomieszczeń wraz z działką na budowę przedszkola na 5 grup wychowania przedszkolnego na granicy gmin Awiżenie i Rzesza.
W r. 2018 w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego działało 65 grup przedszkolnych z 811 dziećmi.
Liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego zaczęła ostatnio rosnąć w porównaniu z placówkami kształcenia ogólnego na Litwie. Od r. szk. 2015 – 2016 do r. szk.2018-2019 liczba pierwszoklasistów w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego wzrosła o około 6%, podczas gdy ogólna liczba uczniów w placówkach rejonu wileńskiego zmieniła się nieznacznie.
Łącznie w r. szk. 2018-2019 w instytucjach edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego kształci się 10 447 dzieci / uczniów. Ponadto w Samorządzie działają cztery szkoły nieformalnej edukacji dzieci, w których w r. szk. 2018–2019 kształci się 904 uczniów według programu edukacji nieformalnej.
Przychylne rozwiązania w dziedzinie edukacji:
W placówkach wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Samorządu opłata za zaspokojenie potrzeb edukacji dziecka (na środki, organizację imprez, inwentarz i inne potrzeby związane z organizacją procesu edukacyjnego) jest o prawie 40 procent niższa niż w Wilnie;
Samorząd Rejonu Wileńskiego rekompensuje wszystkim rodzicom, niezależnie od ich sytuacji społecznej, 30% kosztów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach edukacyjnych. Ponadto Samorząd stosuje dodatkowe ulgi – zniżki od 50 do 100 procent dla rodziców za utrzymanie dzieci, biorąc pod uwagę ich sytuację społeczną i inne powody.
Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2017 r. przyjął postanowienie, aby utworzyć etaty w stołówkach szkolnych, żeby wszystkie stołówki szkolne należały do szkół, a nie były wynajmowane prywatnym firmom gastronomicznym, dlatego ceny żywności w stołówkach szkolnych od 2017 r. staniały do 50 procent.
Opłaty w szkołach muzycznych i artystycznych Samorządu Rejonu Wileńskiego należą do najniższych na Litwie. W rejonie wileńskim za edukację nieformalną rodzice płacą jedynie 7,24 euro miesięcznie za edukację w ramach programów kształcenia wczesnego, początkowego i podstawowego oraz 14,48 euro miesięcznie za ukierunkowane programy edukacyjne.
Uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest bezpłatne.
W porównaniu z innymi Samorządami opłaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego są jedne z najniższych, np. w szkołach muzycznych i artystycznych w Wilnie opłata miesięczna wynosi od 21,72 euro.