Więcej

  Jakie zmiany poczynił rejon wileński w ciągu ubiegłego roku?

  Czytaj również...

  Foto. vrsa.lt

  Kontynuując prezentację sprawozdania z działalności mera i Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r., w niniejszym numerze przedstawiamy znaczące prace w sferze rolnictwa oraz ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów, usługi opieki społecznej i opieki zdrowotnej, a także ważne rozwiązania w dziedzinie edukacji.

  W następnym numerze będzie przedstawiona bogata kultura Wileńszczyzny i starania Samorządu Rejonu Wileńskiego, aby zwiększyć zainteresowanie osób w różnym wieku wychowaniem fizycznym i sportem.
  Życzymy miłej lektury!
  Rolnictwo i ulgi podatkowe dla właścicieli gruntów
  Od 2014 r. na terenie rejonu wileńskiego z roku na rok rośnie powierzchnia terenów uprawianych, ponieważ gospodarstwa rosną i modernizują się.
  2018 r. był bardzo niekorzystny dla rolnictwa (sucha wiosna i mało opadów latem), powodując straty dla rolników rejonu. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, wyciągając rękę pomocy dla rolników, zwolniła rolników rejonu wileńskiego, którzy zadeklarowali zasiewy, z podatków rolnych.
  W celu promowania bardziej racjonalnego i efektywnego użytkowania gruntów, za opuszczone grunty będzie nadal obowiązywać wyższa stawka podatkowa (obecnie – 3%). Samorząd będzie nadal kontrolować przypadki opuszczonych gruntów i spalania trawy, w przypadkach nieodpowiedniego nadzoru nieruchomości stosować środki zapobiegawcze wobec właścicieli gruntów.
  Według danych NSR z 1 stycznia 2019 roku właściciele i najemcy ziemi w rejonie wileńskim szybko porządkują tereny opuszczone (od 2015 r. ilość opuszczonych gruntów zmniejszyła się o 33%). W ten sposób rolnicy mają większe możliwości powiększenia i rozwoju gospodarstw, a działki gruntów w rejonie są wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

  Foto. vrsa.lt

  Usługi opieki społecznej i zdrowotnej należą do najlepszych na Litwie
  Według danych badania wykonanego przez niezależnego eksperta Instytutu Wolnego Rynku Litwy „Indeks Samorządów Litwy” w 2018 r. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął 4 miejsce wśród małych Samorządów w ocenie opieki zdrowotnej i społecznej.
  Na jakościowe rozwiązywanie problemów społecznych przeznacza się coraz więcej środków, pracę socjalną wykonuje coraz więcej specjalistów, ściślej współpracuje się z organizacjami pozarządowymi, działającymi w dziedzinie usług społecznych
  Najważniejszym zadaniem Samorządu Rejonu Wileńskiego jest zapewnienie ochrony ludności rejonu, zwłaszcza szczególnie wrażliwych grup społecznych znajdujących się w trudnej sytuacji, przed negatywnymi czynnikami ekonomicznymi w celu uniknięcia ubóstwa, jego wyeliminowania lub zmniejszenia.
  Osobom potrzebującym są zapewniane świadczenia społeczne a także rekompensata za ogrzewanie mieszkania i kosztów wody pitnej. Wypłata świadczeń socjalnych zależy w dużym stopniu od sytuacji gospodarczej w kraju. W 2018 r. w porównaniu z 2017 r. liczba odbiorców zmalała.
  W 2018 r. Liczba beneficjentów świadczeń w rejonie wileńskim wyniosła 2,6% (średnio na Litwie – 2,59%).
  Warto również zauważyć, że aby zmniejszyć zapotrzebowanie na mieszkania socjalne, Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2018 r. ogłosił zakup mieszkań socjalnych. W sumie w latach 2019–2020 Samorząd planuje nabyć 41 mieszkań socjalnych. Liczba osób czekających na mieszkania socjalne w latach 2017-2018 zmalała o 16 procent, Samorząd w latach 2017-2018 wydzierżawił 21 mieszkań socjalnych, co stanowi 50 proc. więcej niż wydzierżawiono w latach 2015-2016.

  Foto. vrsa.lt

  Edukacja – priorytet Samorządu Rejonu Wileńskiego
  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego jest rozwijana i ulepszana infrastruktura samorządowych instytucji edukacyjnych: placówki edukacyjne są odnawiane, modernizowane, są wznoszone dobudówki, wykonuje się remonty, ogradza się terytoria, buduje się i renowuje stadiony, boiska sportowe i dziecięce.
  W latach 2015–2018 rozbudowano 4 placówki oświatowe rejonu – powstały 4 nowe dobudówki instytucji edukacyjnych: przedszkola w Rzeszy, Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu, Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” w Bezdanach oraz dobudówka dla grup wychowania przedszkolnego do Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie. Obecnie planuje się i rozpoczyna się 4 nowe budowy: Oddziału Edukacji Początkowej w Grygajciach Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu , budynek administracyjny Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego, dobudówek Żłobka-przedszkola w Mariampolu i Przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach.
  Dziś ponad 80 proc. instytucji edukacyjnych zostało już odnowionych i zmodernizowanych, a 75% placówek edukacyjnych jest ogrodzonych.
  Od 2015 roku w Samorządzie Rejonu Wileńskiego urządzono lub odnowiono 21 obiektów sportowych. Na ich infrastrukturę przeznaczono 3,1 mln euro.
  Od 2015 do 2018 r. liczba grup wychowania przedszkolnego wzrosła o 7 grup i w 2018 r. w instytucjach edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego ogółem działało 111 grup. W celu rozwiązywania tego problemu w szkołach ogólnokształcących otwiera się mieszane grupy przedszkolne i wczesnoszkolne, buduje się nowe lub rekonstruuje się lub odnawia się stare instytucje przedszkolne, w których otwierane są nowe grupy wychowania przedszkolnego. Ponadto, podczas rozwiązywania tego problemu, w 2019 r. planuje się nabycie pomieszczeń wraz z działką na budowę przedszkola na 5 grup wychowania przedszkolnego na granicy gmin Awiżenie i Rzesza.
  W r. 2018 w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego działało 65 grup przedszkolnych z 811 dziećmi.
  Liczba uczniów w szkołach ogólnokształcących Samorządu Rejonu Wileńskiego zaczęła ostatnio rosnąć w porównaniu z placówkami kształcenia ogólnego na Litwie. Od r. szk. 2015 – 2016 do r. szk.2018-2019 liczba pierwszoklasistów w placówkach oświatowych Samorządu Rejonu Wileńskiego wzrosła o około 6%, podczas gdy ogólna liczba uczniów w placówkach rejonu wileńskiego zmieniła się nieznacznie.
  Łącznie w r. szk. 2018-2019 w instytucjach edukacyjnych Samorządu Rejonu Wileńskiego kształci się 10 447 dzieci / uczniów. Ponadto w Samorządzie działają cztery szkoły nieformalnej edukacji dzieci, w których w r. szk. 2018–2019 kształci się 904 uczniów według programu edukacji nieformalnej.
  Przychylne rozwiązania w dziedzinie edukacji:
  W placówkach wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego Samorządu opłata za zaspokojenie potrzeb edukacji dziecka (na środki, organizację imprez, inwentarz i inne potrzeby związane z organizacją procesu edukacyjnego) jest o prawie 40 procent niższa niż w Wilnie;
  Samorząd Rejonu Wileńskiego rekompensuje wszystkim rodzicom, niezależnie od ich sytuacji społecznej, 30% kosztów żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w placówkach edukacyjnych. Ponadto Samorząd stosuje dodatkowe ulgi – zniżki od 50 do 100 procent dla rodziców za utrzymanie dzieci, biorąc pod uwagę ich sytuację społeczną i inne powody.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2017 r. przyjął postanowienie, aby utworzyć etaty w stołówkach szkolnych, żeby wszystkie stołówki szkolne należały do szkół, a nie były wynajmowane prywatnym firmom gastronomicznym, dlatego ceny żywności w stołówkach szkolnych od 2017 r. staniały do 50 procent.
  Opłaty w szkołach muzycznych i artystycznych Samorządu Rejonu Wileńskiego należą do najniższych na Litwie. W rejonie wileńskim za edukację nieformalną rodzice płacą jedynie 7,24 euro miesięcznie za edukację w ramach programów kształcenia wczesnego, początkowego i podstawowego oraz 14,48 euro miesięcznie za ukierunkowane programy edukacyjne.
  Uczęszczanie do Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego jest bezpłatne.
  W porównaniu z innymi Samorządami opłaty w Samorządzie Rejonu Wileńskiego są jedne z najniższych, np. w szkołach muzycznych i artystycznych w Wilnie opłata miesięczna wynosi od 21,72 euro.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Inwestycje w rozwój infrastruktury odpadów komunalnych. W rejonie wileńskim powstanie około 260 naziemnych kontenerowych punktów zbiórki odpadów

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską (85 proc.) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (15 proc.). Całkowita wartość projektu to 3 012 990,00 mln euro. Jeśli ceny za projekt wzrosną, Samorząd będzie musiał wnieść wkład własny. Projekt jest realizowany zgodnie z działaniem...

  Program Interreg Litwa-Polska: po udanej realizacji 3 projektów, Samorząd w planach ma 5 kolejnych projektów

  7 marca przedstawiciele Samorządu Rejonu Wileńskiego uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym nowych naborów do programu Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027 w Suwałkach (Polska). W szkoleniach uczestniczyli przedstawiciele Administracji Samorządu, gmin Kowalczuki, Zujuny i Niemenczyn.W ramach tego zaproszenia Samorząd Rejonu Wileńskiego...

  Indeks Samorządów Litwy 2022. Samorząd Rejonu Wileńskiego zajął wysokie 5.–6. miejsce

  Litewski Instytut Wolnego Rynku opublikował w tym tygodniu Indeks Samorządów Litwy 2022, dokonując oceny sytuacji finansowej i otoczenia inwestycyjnego samorządów. W indeksie zawarta jest ocena działalności samorządów dużych (6) i małych (54). Według najnowszej informacji instytutu rejon wilenski zajął...

  Obradowali radni rejonu wileńskiego

  Radni zaaprobowali inicjatywę utworzenia herbu dla gminy Sużany. Proces utworzenia herbu został zainicjowany przez gminę Sużany. Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze – jeziora, rzeki i lasy. W herbie Sużan proponuje się wykorzystanie elementów związanych z naturą: zwierząt i roślin,...