Więcej

  Jak otrzymać rekompensatę za ogrzewanie mieszkań i gorącą wodę?

  Czytaj również...

  Państwo może rekompensować część naszych wydatków za ogrzewanie Fot. Archiwum
  Państwo może rekompensować część naszych wydatków za ogrzewanie Fot. archiwum

  Osoby, które zadeklarowały miejsce zamieszkania lub wynajmują mieszkanie, mają prawo do rekompensaty wydatków z tytułu ogrzewania mieszkania, zaopatrzenia w wodę gorącą oraz wodę pitną, jeśli podczas złożenia wniosku:

  1. wartość posiadanego przez nich, na mocy prawa własności, mienia nie jest większa od normatywu wartości mienia;
  2. każda osoba (która ukończyła 18 lat lub dziecko od 16 do 18 lat), która spełnia przynajmniej jeden z warunków upoważniających do otrzymania socjalnego świadczenia finansowego;
  3. osoby zadłużone z tytułu ogrzewania mieszkania oraz (lub) zaopatrzenia w wodę gorącą oraz wodę pitną, które zawarły umowę o spłaceniu części zadłużenia z dostawcami wody, energii, paliwa i spłacają każdego miesiąca nie więcej niż 20 proc. swoich dochodów (lub jeśli sąd zasądzi spłacenie zadłużenia).

  Normatyw wartości mienia obliczany jest poprzez sumowanie normatywu wartości nieruchomości oraz normatywu ruchomości, środków pieniężnych, papierów wartościowych oraz udziałów osoby, która złożyła wniosek o rekompensatę.
  Rekompensaty dla osób, które mają do nich prawo, są wydzielane, jeśli w okresie, za który takie rekompensaty są naliczane:

  1. wydatki z tytułu ogrzewania mieszkania, gdy powierzchnia użytkowa lokalu oraz nakłady poszczególnych rodzajów energii i paliwa do ogrzewania lokalu nie są większe od ustalonych normatywów, przekraczają 20 proc. różnicy między dochodami osoby ubiegającej się o rekompensatę a wysokością VRP (dochody wspierane przez państwo – 102 euro);
  2. wydatki z tytułu wody pitnej, której ilość nie jest większa od ustalonego normatywu, przekraczają 2 proc. dochodów takiej osoby;
  3. wydatki z tytułu gorącej wody, której ilość oraz nakłady poszczególnych rodzajów energii lub paliwa nie są większe od ustalonych normatywów, przekraczają 5 proc. dochodów osoby.

  Ubiegające się o rekompensatę osoby, które wynajmują mieszkania, powinny mieć zawartą z właścicielem lokalu pisemną umowę o wynajmie pomieszczeń mieszkalnych zarejestrowaną w rejestrze publicznym.
  Osoba, posiadająca prawo do rekompensaty w zadeklarowanym lub wynajętym mieszkaniu albo osoby zamieszkałe wspólnie, deklarujące miejsce zamieszkania w różnych mieszkaniach, powinny wybrać jedno z mieszkań, za które wydzielane będą rekompensaty.
  Właściciele domu wielomieszkaniowego, którzy złożyli wniosek w sprawie rekompensat wydatków z tytułu ogrzewania mieszkania, powinni brać udział w zebraniach, w trakcie których rozpatrywane są i podejmowane decyzje w sprawie realizacji projektu odnowienia (modernizacji) domu wielomieszkaniowego na podstawie (zgodnie z) Programu Odnowienia (Modernizacji) Domów Wielomieszkaniowych zatwierdzonego przez rząd lub odpowiedniego programu zatwierdzonego przez samorząd i, jeśli takie decyzje są rozpatrywane oraz podejmowane, brać udział w realizacji tego projektu.
  Jakie są normatywy przy podliczaniu rekompensat za ogrzewanie mieszkania?
  Przy podliczaniu normatywów rekompensat wydatków z tytułu ogrzewania mieszkania oraz zaopatrzenia w wodę gorącą, oraz pitną stosowane są następujące normatywy:

  1. Normatyw powierzchni użytkowej mieszkania dla osób, które zadeklarowały w tym mieszkaniu miejsce zamieszkania lub je wynajęły:
  – 50 metrów kwadratowych dla samotnie zamieszkałej osoby;
  – 38 metrów kwadratowych dla pierwszej wspólnie zamieszkałej osoby;
  – 12 metrów kwadratowych dla drugiej wspólnie zamieszkałej osoby;
  – 10 metrów kwadratowych dla trzeciej i każdej kolejnej wspólnie zamieszkałej osoby.

  2. Normatyw gorącej wody dla osób, które zadeklarowały w tym mieszkaniu miejsce zamieszkania lub je wynajęły:
  – 1,5 metra sześciennego dla pierwszej wspólnie zamieszkałej osoby lub samotnie mieszkającej osoby miesięcznie;
  – 1 metr sześcienny dla drugiej wspólnie zamieszkałej osoby miesięcznie;
  – 0,5 metra sześciennego dla trzeciej i każdej kolejnej wspólnie zamieszkałej osoby miesięcznie.

  3. Normatyw wody pitnej dla osób, które zadeklarowały w tym mieszkaniu miejsce zamieszkania lub je wynajęły,
  gdy dla przygotowania gorącej wody wykorzystywana jest centralnie dostarczana energia cieplna:
  – 2 metry sześciennego dla pierwszej wspólnie zamieszkałej osoby lub samotnie mieszkającej osoby miesięcznie;
  – 1,5 metra sześciennego dla drugiej wspólnie zamieszkałej osoby miesięcznie;
  – 1 metr sześcienny dla trzeciej i każdej kolejnej wspólnie zamieszkałej osoby miesięcznie;
  gdy dla przygotowania gorącej wody wykorzystywane są inne rodzaje energii lub paliwa:
  – 3,5 metra3 dla pierwszej wspólnie zamieszkałej osoby lub samotnie mieszkającej osoby miesięcznie;
  – 2,5 metra sześciennego dla drugiej wspólnie zamieszkałej osoby miesięcznie;
  – 1,5 metra sześciennego dla trzeciej i każdej kolejnej wspólnie zamieszkałej osoby miesięcznie.

  Jaka jest wysokość rekompensat za ogrzewanie mieszkań i jak długo są one wypłacane?

  Mieszkańcom może być rekompensowana:

  – część wydatków z tytułu ogrzewania powierzchni użytkowej mieszkania (lecz nie większej od ustalonego normatywu), uwzględniając nakłady energii lub paliwa (również nie większych od normatywu), przekraczająca 20 proc. różnicy między dochodami osoby lub dochodami wspólnie zamieszkałych osób a wysokością VRP (dochody wspierane przez państwo) dla samotnie mieszkającej osoby lub wspólnie zamieszkałych osób;
  – część wydatków z tytułu ilości wody pitnej (lecz nie większej od normatywu), przekraczająca 2 proc. dochodów samotnie mieszkającej osoby lub wspólnie zamieszkałych osób;
  – część wydatków z tytułu gorącej wody (której ilość oraz nakłady poszczególnych rodzajów energii lub gazu nie są większe od normatywów), przekraczająca 5 proc. dochodów samotnie mieszkającej osoby lub wspólnie zamieszkałych osób.

  Rekompensaty wydatków z tytułu ogrzewania mieszkania, zaopatrzenia w wodę gorącą oraz wodę pitną wyznaczane są na okres 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca, w którym samotnie mieszkająca osoba lub wspólnie zamieszkałe osoby nabyły prawo do rekompensaty, jednak nie więcej niż za 2 ubiegłe miesiące (do chwili złożenia wniosku), jeśli podczas składania wniosku oraz w tym okresie, za który wyznaczane są kompensacje, miały prawo je otrzymywać.
  Rekompensaty mogą być wyznaczana na okres krótszy niż 3 miesiące, jeśli są wiadome przyczyny, z powodu których samotnie mieszkająca osoba lub wspólnie zamieszkałe osoby w ciągu tego okresu stracą prawo do rekompensat, lub ich wysokość ulegnie zmianie.

  Rekompensaty mogą być wyznaczane również na okres dłuższy niż 3 miesiące, jeśli się nie zmienia skład wspólnie zamieszkałych osób lub stan cywilny samotnie mieszkającej osoby, ich (jej) dochody oraz mienie.

  Dokąd należy się zwracać w celu uzyskania rekompensaty za ogrzewanie mieszkania i jakie dokumenty należy złożyć?

  W sprawie rekompensaty wydatków z tytułu ogrzewania mieszkania, zaopatrzenia w wodę gorącą oraz wodę pitną wspólnie zamieszkałe osoby lub osoba mieszkająca samotnie powinny się zwracać do administracji samorządu według zadeklarowanego miejsca zamieszkania, lub do administracji samorządu, na terytorium którego mieszkanie jest wynajmowane.
  Jeśli natomiast osoby nie posiadają zadeklarowanego miejsca zamieszkania, wówczas powinny się one zwracać do administracji samorządu, na terytorium którego mieszkają.

  Dokumenty niezbędne w celu otrzymania rekompensaty są następujące:

  1. wniosek-podanie, w którym należy podać informację o sobie oraz o wspólnie zamieszkałych osobach, swej (ich) działalności, posiadanym mieniu, otrzymywanych dochodach oraz inną niezbędną dla uzyskania rekompensaty informację;

  2. zaświadczenia o dochodach (otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy do miesiąca, od którego wyznaczana jest rekompensata lub do miesiąca, od którego wnioskodawca prosi wydzielić wsparcie;

  3. w zależności od okoliczności również inne zaświadczenia, niezbędne w celu uzyskania rekompensaty.

  Daniel Spiridenkow

  Więcej od autora

  Msza Święta w intencji śp. Ireny Sławińskiej w Wilnie. Spoczęła w ziemi grodzieńskiej

  „Matematyki już po to uczyć się należy, iż ona umysł nasz do ładu doprowadza”M. Łomonosow Przed miesiącem odeszła jedna z najlepszych nauczycielek matematyki na Wileńszczyźnie – Irena Sławińska. Przez wiele lat „umysły do ładu doprowadzała” w obecnym Gimnazjum im. Szymona...

  Zgasł na świeczniku kultury polskiej na Litwie kolejny Płomień …

  30 czerwca 2022 r. w centrum Wileńszczyzny, na ojcowiźnie, we wsi Miedniki Królewskie pod Wilnem przestało bić serce Aleksandra Sokołowskiego. Odszedł w Roku Romantyzmu Polskiego obchodzonego na Litwie i w Polsce. Doktor nauk pedagogicznych, fizyk, matematyk, długoletni nauczyciel akademicki Uniwersytetu...

  Rynek bloków mieszkalnych się zmieni — czego się spodziewać?

  Mieszkańcy, którzy w najbliższym czasie nie planują renowacji swoich bloków mieszkalnych, w przyszłości mogą otrzymać mniejsze wsparcie ze strony państwa. Dlaczego? „Poprzez modernizację bloku można osiągnąć nawet 80-procentowe oszczędności energii, tj. poprzez renowację budynku do klasy efektywności energetycznej A i...

  Gratulacje od Šimonytė, Nausėda z wizytą. Wymiana gestów przyjaźni w Dniu Niepodległości USA

  Premier wyraziła również wdzięczność USA za dodatkowe siły wojskowe na Litwie, odnotowując ich wpływ na bezpieczeństwo społeczności litewskiej, regionu i regionu transatlantyckiego.