Wskoczyć w buty kucharza lub mechanika już w szkolnej ławce

Na Litwie jest wielkie zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie naprawy pojazdów samochodowych

Resort oświaty wystąpił z inicjatywą, by uczniowie klas starszych już na etapie nauki szkolnej mogli szkolić się w określonych zawodach. Nowość wejdzie w życie w nadchodzącym roku szkolnym.

Propozycja jest skierowana do uczniów klas I–IV gimnazjalnych oraz klas 9–10 szkół podstawowych. Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu w ten sposób zwiększa dostępność nauczania zawodowego oraz jego elastyczność. „Uczeń sam zdecyduje, jakie kompetencje zawodowe chciałby zdobyć. Lekcje w zakresie programu ogólnokształcącego będą się odbywały w pomieszczeniach gimnazjum ucznia, zaś lekcje w zakresie kształcenia zawodowego – w placówce szkolenia zawodowego. Uczniom zaleca się, by wybierali te moduły szkolenia zawodowego, które mają w ofercie będące w pobliżu placówki nauczania zawodowego, ponieważ w razie jednoczesnego pobierania nauki w dwóch szkołach ważne jest, by odległość pomiędzy placówkami nie była zbyt duża” – informuje w pisemnej odpowiedzi dla „Kuriera Wileńskiego” resort oświaty.

Odwrócić piramidę edukacyjną

Uczeń, który zaliczy moduł zawodowy, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobyte kompetencje

Jak będzie wyglądało nauczanie w praktyce, z ilu modułów będzie mógł skorzystać uczeń? „Uczeń, który zdecyduje się podjąć naukę według odrębnych modułów lub programu nauczania zawodowego w szkole zawodowej, będącej w pobliżu jego szkoły, wspólnie ze swoją szkołą ogólnokształcącą i szkołą zawodową ułoży indywidualny plan nauczania, nieprzekraczający ustalonego tygodniowego limitu godzin lekcyjnych – 35 lekcji. Uczeń mógłby wybrać tylko jeden moduł szkolenia zawodowego. W szkole zawodowej uczeń mógłby mieć tygodniowo średnio od trzech do sześciu lekcji, a okres nauki trwałby od roku do dwóch, w zależności od wybranego modułu. Gdyby uczeń doszedł do wniosku, że moduł mu nie pasuje, będzie mógł z niego zrezygnować” – pisze resort oświaty.
Zarówno w przypadku nauki według określonego modułu, jak i całościowego programu nauka teoretyczna zajmuje około 30 proc., z kolei zajęcia praktyczne stanowią 70 proc. programu nauczania.
„Stwarzając możliwość uczenia się zawodu w szkołach podstawowych i gimnazjach, otwieramy przed uczniami wiele możliwości wyboru. Po ukończeniu szkoły uczeń może kontynuować naukę w szkole zawodowej lub dostać się na studia na uniwersytecie lub w kolegium. Przed uczniem otwiera się też możliwość podjęcia pracy zgodnie ze zdobytymi kwalifikacjami zawodowymi, być może stworzenia sobie miejsca pracy, a w razie gdy uczeń zechce kontynuować naukę – podjęcia studiów; mając już doświadczenie pracy w zawodzie i rozeznanie co do specjalności, zabierze na studia nie tylko wiedzę akademicką, lecz także umiejętności praktyczne, co jest szczególnie ważne np. w zawodach inżynieryjnych” – informuje w komunikacie prasowym wiceminister oświaty, nauki i sportu Arūnas Plikšnys.
Na Litwie sytuacja wygląda dziś tak, że coraz więcej jest absolwentów szkół wyższych, którzy… przychodzą do szkół zawodowych po praktyczne umiejętności. „Pragniemy odbudować odwróconą piramidę edukacyjną, dlatego zachęcamy uczniów, by spróbowali zawodu już w szkolnej ławce” – apeluje wiceminister.
Modułowe programy nauczania zawodowego pozwalają uczniom zdobyć upragnione kwalifikacje. Dają szansę nie tylko na konsekwentne opanowanie całego programu, lecz także na wybór poszczególnych modułów z zastosowaniem optymalnego sposobu i tempa nauki.

Już podczas nauki w szkole uczeń będzie mógł zdobyć kwalifikacje zawodowe

Inwestycja w karierę

Uczeń, który zaliczy dany moduł, otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobyte kompetencje. Dla przykładu jeżeli uczeń z programu szkolenia kucharzy wybierze moduł przygotowywania gorących posiłków, zdobędzie zaświadczenie potwierdzające jego kompetencje w tej dziedzinie. To pozwoli mu zająć się wcześniej działalnością zawodową, a w przypadku dalszej nauki zdobyte kompetencje zostaną zaliczone, co pozwoli skrócić czas nauki.
Rekrutacja na kierunki szkolenia zawodowego lub jego moduły rozpoczyna się 20 maja br. i jest przeprowadzana za pośrednictwem Litewskiego Stowarzyszenia Szkół Wyższych w celu Organizacji Ogólnej Rekrutacji (LAMA BPO). Uczniowie, którzy podejmą naukę według programów szkolenia zawodowego lub ich modułów mogą otrzymać stypendia lub inne wsparcie materialne.
Resort oświaty zachęca szkoły ogólnokształcące do współpracy z placówkami szkolenia zawodowego, informowania i konsultowania uczniów co do możliwości podjęcia nauki według poszczególnych programów lub modułów, samodzielnego zdobywania kwalifikacji przez uczniów czy kształtowania swojej kariery.
Ze względu na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w dziedzinie przemysłu inżynieryjnego, opieki zdrowotnej, pracy socjalnej w 2020 r. przewidziano więcej miejsc na tych kierunkach dla uczniów szkół zawodowych. Najwięcej miejsc przewidziano w dziedzinie przemysłu wytwórczego (4935), sprzedaży hurtowej i detalicznej, naprawy pojazdów samochodowych i motocykli (3540), transportu i magazynowania (2790), budowy (2025), opieki zdrowotnej i pracy socjalnej (1110).


Fot. Marian Paluszkiewicz


Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 20(56) 16-20/05/2020