Trzy wygrane sprawy karne — kolejny sukces EFHR

Wolność słowa zagwarantowana jest w ustawodawstwie każdego państwa demokratycznego oraz w dokumentach międzynarodowych. Jednak często nakładane są na nią pewne ograniczenia jak np. w sprawach publicznego obrażania innych osób.

Kampania Europejskiej Fundacji Praw Człowieka (EFHR) przeciwko obraźliwym komentarzom w Internecie odnosi kolejne sukcesy i ma za sobą następne trzy wygrane sprawy.

Niestety, autorami niezgodnych z prawem komentarzy są również osoby niepełnoletnie takie jak mieszkaniec miasteczka Priekulė rej. kłajpedzkiego D. G., który na portalu www.lrytas.lt pod artykułem „Na wybrzeżu szalejący polscy kibice zapłacili grzywny i wyjechali na mecz” napisał poniżający komentarz, który publicznie nawołuje do przemocy fizycznej na tle narodowościowym. Za ten komentarz sąd rej. kłajpedzkiego przeznaczył środek oddziaływania wychowawczego — upomnienie. W postanowieniu sąd uwzględnił wiek D. G., jego dojrzałość socjalną, opinię z uczelni oraz inne czynniki mające znaczenie przy wyznaczeniu kary. Osoba przyznała się do winy, złożyła zeznania w czasie śledztwa i szczerze żałuje za swoje zachowanie.

Natomiast drugie postanowienie przyjął sąd miasta Jurbork, na podstawie którego zdecydowano warunkowo zwolnić sprawcę od odpowiedzialności karnej. Sprawca G. D. został przekazany pod nadzór kuratora na okres jednego roku. G. D. został ukarany również za komentarz, który jak i poprzedni nawołuje do przemocy fizycznej względem polskiej mniejszości narodowej. Warto zaznaczyć, że jeśli w ciągu okresu próbnego sprawca umyślnie popełni inne przestępstwo, to będzie karany za dwa przestępstwa. Oznacza to w istocie wolność pod nadzorem.

Jeszcze jedna kara dla internauty za nadużycie prawa do wolności słowa wyznaczyła prokuratura m. Wilna. Osoba skazana przyznała się, że napisała obrażający uczucia narodowościowe mniejszości narodowych komentarz. Śledztwo natomiast umorzono, ponieważ jak zaznaczył inspektor ds. Etyki Dziennikarskiej, komentarz nie nawołuje do dyskryminacji. Jednak względem skazanego zastosowano środek zapobiegawczy — zobowiązanie do niewyjeżdżania z kraju. Tym samym dając tej osobie czas na przemyślenie swoich czynów.
W sumie jest już 15 kar za komentarze na podstawie wniosków EFHR (Fundacja skierowała ich już ponad 330) złożonych do prokuratury w ramach prowadzonej od miesięcy kampanii zmierzającej do zakończenia poczucia bezkarności tych wszystkich, którzy bez jakichkolwiek oporów naruszają godność innych.

Poprzez kierowanie wniosków do organów ścigania za niezgodne z prawem wpisy, Fundacja chciałaby doprowadzić do tego, aby organy państwowe, odpowiedzialne za przestrzeganie prawa, zaczęły dostrzegać powagę sytuacji oraz zagrożenie, które jest z nią związane. Państwo nie może bezczynnie przyglądać się fali nienawiści narastającej na niespotykaną dotąd skalę.
Efekty naszej pracy doceniane są przez samych prokuratorów. EFHR jest najbardziej aktywną Fundacją na Litwie w zakresie ścigania komentarzy łamiących prawo: www.efhr.eu/download/media_www/neapykanta-kurstantys-komentatoriu-2012.12.28.pdf.
***
Fundacja chciałaby serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy przesyłają nam informacje na temat wpisów naruszających prawo. Bez Waszej pomocy sukces ten nie byłby możliwy. Zachęcamy do współpracy.

Inf. Europejska Fundacja Praw Człowieka