Więcej

  „Europejczycy, Polacy, Obywatele” — edukacyjny projekt EFHR

  Czytaj również...

  Jeżeli ktośdarzy swój naród szacunkiem i docenia dorobek jego przodków oraz kulturę możemy powiedzieć, że jest patriotą Fot. archiwum
  Jeżeli ktoś darzy swój naród szacunkiem i docenia dorobek jego przodków oraz kulturę możemy powiedzieć, że jest patriotą Fot. archiwum

  Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) przedstawia innowacyjny edukacyjny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele”, który ma za cel wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie (WOS).

  Przez 12 tygodni w piątkowych wydaniach „Kuriera Wileńskiego” będą ukazywały się artykuły z poszczególnych tematów WOS. Każdą środę o godz.17.40 tematy te będą przedstawiane na antenie Radia Znad Wilii.
  Po ukończeniu kursu uczestnicy rozwiążą test poprzez Internet i będą mieli możliwość wygrać tablet, telefon komórkowy, iPod i inne nagrody! Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.
  Weź udział w projekcie! Bądź świadomym obywatelem! Formularz, regulamin i więcej informacji na stronie http://wos.efhr.eu/

  Temat 1: Naród a państwo (2) Istnienie mniejszości narodowych wywołuje w wielu państwach nie zawsze łatwe do rozwiązania problemy. Jeżeli nasza tożsamość została ukształtowana przez wspólnotę narodową, to utożsamiamy siebie z konkretnym narodem. Jeżeli ktoś darzy swój naród szacunkiem i docenia dorobek jego przodków oraz kulturę możemy o nim powiedzieć, że jest patriotą. Nie oznacza to jednak, że otacza podobnym szacunkiem i miłością inne narody. Patriotyzm to przede wszystkim miłość, szacunek i przywiązanie do własnego narodu i jego historii.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Tożsamość narodowa niejednokrotnie przeradzała się w uczucie wyższości nad innymi narodami i grupami etnicznymi. Skrajny nacjonalizm wyrażający się w ślepym wywyższaniu własnego narodu przy jednoczesnej pogardzie i nienawiści wobec innych przeradza się w szowinizm. Szowiniści podobnie jak patrioci kochają swój naród, jednak absolutnie nie tolerują innych mniejszości narodowych zamieszkałych na terenie danego państwa. Dlatego z szowinizmem często łączymy pojęcie nietolerancji. Szowiniści będą siebie określali mianem prawdziwych patriotów. Takie wywyższenie jednego narodu przy jednoczesnym wyeliminowaniu innego nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Takim przykładem może być pochód litewskich nacjonalistów z okazji święta narodowego Litwy, gdzie jego uczestnicy deklarowali swoją miłość do Litwy, niosąc hasła poniżające inne mniejszości narodowe.

  Natomiast, jeżeli będziemy mówić o nacjonalizmie, to wyraża się on w miłości do swego narodu, podkreślaniu jego wyjątkowości oraz pragnieniu zbudowania państwa jednolitego etnicznie. Oznacza to, że nacjonaliści wywyższać będą potrzeby własnej grupy narodowej ponad potrzeby innych grup narodowych i etnicznych zamieszkujących dane państwo. Często nacjonaliści dążą również do oderwania się od innych grup narodowych i utworzenia własnego jednorodnego państwa narodowego.

  Możemy spotkać też takie postawy, kiedy ludzie nie przywiązują wagi do przynależności narodowej. Nie ma dla nich znaczenia przynależność do określonego narodu. Uważają, że należy odrzucić wszelki dorobek swojego narodu, ponieważ to prowadzi do podziału między ludźmi. Nie czują się oni członkami żadnego narodu i obywatelami żadnego państwa. Takich ludzi przyjęto nazywać kosmopolitami, czyli obywatelami świata. W 1917 r., kiedy powstało państwo bolszewickie, szczególnie aktywnie propagowany był internacjonalizm. Hasłem internacjonalistów było nawoływanie do pojednania wszystkich narodów całego świata.
  Można długo dyskutować o problemie narodu i jego prawie do utworzenia własnego państwa i sposobach rozwiązania problemów mniejszości narodowych.

  Wzajemne oddziaływanie pomiędzy państwem a narodem można określić dwoma terminami:
  Narodotwórcza rola państwa — młode państwo za pomocą działań politycznych, ekonomicznych czy oświatowych doprowadza do zjednoczenia różnych grup etnicznych w jeden zintegrowany naród. Może się to także odbywać na drodze podbojów terytorialnych danego państwa.
  Państwotwórcza rola narodu — naród, jako grupa społeczna dąży za pomocą określonych działań do stworzenia przez niego własnego i suwerennego państwa.
  Współcześnie nadal twierdzi się, że każdy naród ma prawo do samostanowienia. Jednak wydzielanie się nowych państw jest sprzeczne z obecną tendencją do integracji ponadnarodowej. Wiele zależnych narodów (narodów bez państwa) dąży nadal do pełnej suwerenności m. in. Kurdowie, Baskowie.

  Szczególnie wiele konfliktów na tym tle występuje w Afryce, gdzie granice państw zostały sztucznie narzucone przez państwa kolonialne, które nie zważały na podziały etniczne. Narodowość, identyfikowana z obywatelstwem lub z etniczno-kulturową przynależnością obywateli, żyjących w obrębie społeczeństwa danego państwa, czyli mniejszościami narodowymi. W prawie międzynarodowym nie ma precyzyjnej definicji mniejszości. Dokumenty jedynie określają, że w państwach, w których istnieją „osoby należące do mniejszości etnicznych, religijnych lub językowych nie będą pozbawione prawa do własnego życia kulturalnego, wyznawania i praktykowania własnej religii oraz posługiwania się własnym językiem” (art. 27 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, Nowy Jork 1966), a także „zapewni się im warunki rozwijania ich tożsamości” (Deklaracja ONZ, Nowy Jork 1992).
  W państwie litewskim ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja w swoich artykułach określa stosunek pomiędzy państwem a narodem w następujący sposób:

  Konstytucja Republiki Litewskiej
  Przyjęta przez obywateli Republiki Litewskiej w referendum przeprowadzonym 25 października 1992 roku głosi:

  Artykuł 2
  Państwo Litewskie jest tworzone przez Naród. Naród jest suwerenny.

  Artykuł 3
  Suwerenność Narodu nie może być umniejszana ani ograniczana. Nikomu nie wolno zawłaszczać władzy suwerennej Narodu.
  Naród i każdy obywatel mają prawo do stawiania oporu każdemu, kto siłą targnie się na niepodległość Państwa Litewskiego, integralność jego terytorium bądź ustrój konstytucyjny.

  Artykuł 9
  Najważniejsze problemy Państwa i Narodu są rozstrzygane w drodze referendum.
  Decyzję o przeprowadzeniu referendum podejmuje Sejm, w określonych przez ustawę przypadkach.
  Referendum przeprowadza się także na żądanie co najmniej 300 000 obywateli mających prawa wyborcze.
  Sposób zarządzenia i przeprowadzenia referendum określa ustawa.
  Najważniejsze pojęcia:
  * Mniejszość narodowa to członkowie narodu zamieszkujący na terenie państwa i stanowiący w tym państwie niewielką część ludności.
  * Nacjonalizm to postawa charakteryzująca się wywyższaniem potrzeb danego narodu ponad potrzeby innych.
  * Naród to wspólnota ludzi posługujących się tym samym językiem, posiadająca wspólną historię, normy postępowania oraz najczęściej wspólne państwo.
  * Obywatelstwo to przynależność danej osoby do danego państwa, z czego wynikają prawa i obowiązki jednakowe dla wszystkich obywateli.
  * Państwo to organizacja polityczna ludzi, zamieszkujących konkretne terytorium i podlegających konkretnej władzy, która to władza ma wyłączność na użycie siły na tymże terytorium.
  * Patriotyzm to postawa charakteryzująca się głębokim szacunkiem dla dorobku (językowego, kulturowego, czy prawnego) własnego narodu.
  * Stereotyp to często nieuprawnione ogólne mniemanie na temat jakiegoś aspektu rzeczywistości, które bywa przypisywane narodom.
  * Suwerenność to niezależność względem innych podmiotów w kwestii stanowienia o sobie.
  * Szowinizm to postawa charakteryzująca się wrogością wobec innych narodów, grup etnicznych, ras, kultur itp.
  * Tożsamość to własne, indywidualne rozumienie tego, kim jesteśmy; elementy tożsamości mogą być dzielone z innymi.
  ****
  2 bilety do kina wygrał Waldemar Baran. Pozdrawiamy i zadajemy kolejne pytanie!

  Pomyśl! Czy zdarzyło się Tobie spotkać z dyskryminacją ze względu na narodowość? Jak i gdzie? Jak reagowałeś? Czy wiesz, dokąd zwracać się z powodu dyskryminacji?
  Zamieść swoją odpowiedź na forum aktualności www.wos.efhr.eu i wygraj 2 bilety do kina w Wilnie!

  Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą”.

  Inf. EFHR

   

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  „Tribute to Romuald Lipko” w DKP w Wilnie [GALERIA]

  Postać Romualda Lipki Postaci Romualda Lipki przedstawiać Wileńszczyźnie nie trzeba. Na piosenkach jego autorstwa wychowały się całe pokolenia, a niektóre utwory są wręcz hymnami spotkań towarzyskich wśród Polaków na Litwie. Utwory Romualda Lipko są pomnikami polskiej muzyki rozrywkowej. Wokaliści: Grzegorz Wilk...

  Świątecznymi Strasburg mieni się dekoracjami [GALERIA]

  „Piękne miasto, złota jesień, zielona trawka… Masa rowerzystów i ludzi przeróżnych narodowości” — tak opisuje nam strasburskie ulice fotoreporter. „Ta trawka to taka, co na łączce rośnie!” — doprecyzowuje z dowcipem. Na zdjęciach możemy zobaczyć też przedświąteczne remonty i porządki, a...

  Polska muzyka sakralna w 5 miejscowościach na Wileńszczyźnie

  Program trasy polskiej muzyki sakralnej 25 listopada 18:30 Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Trokach27 listopada 10:00 Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej i św. Kazimierza w Miednikach27 listopada 12:00 Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego w Porudomino27 listopada 14:00 Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana...

  Wiersze Józefy Kodis o mamie. „Niech Anioł w niebie ogłasza/ Jak byłaś dobra do ludzi”

  Zanim zaczniemy się zastanawiać, jak napisać dobry wiersz — na przykład miłosny — zastanówmy się, czy istnieją jakieś reguły pisania wierszy i czy tworzeniem poezji może zająć się każdy.