Soleczniki w nowym obliczu

Centrum Solecznik przechodzi gruntowną modernizację i do końca roku znacząco zmieni swoje oblicze. Z uwagi na pogarszający się stan infrastruktury centrum miasta — zniszczone nawierzchnie z kostki betonowej na placu, kwalifikujący się do wycięcia stan zdrowotny drzew w obszarze placu, zużytą nawierzchnię asfaltową i chodniki ulicy Szkolnej oraz brak boiska sportowego przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego — przylegające do centrum tereny poddano rewitalizacji w ramach projektu „Uporządkowanie infrastruktury urbanistycznej i sformowanie krajobrazu Solecznik”.

Wartość inwestycji stanowi 6 mln 449 tys. 984 litów. Staraniami władz samorządowych na realizację inwestycji z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwowego Republiki Litewskiej dla samorządu rejonu solecznickiego zostało przeznaczonych 5 mln 506 tys. 370 litów.
W realiach zmieniającego się świata kwestią bezdyskusyjną jest potrzeba rewitalizacji przestrzeni publicznych w miastach. Stawiając na estetykę i poprawę wizerunku urbanistycznego miejscowości rejonu, samorząd rejonu solecznickiego podjął się realizacji projektu dostępnego dla samorządów, których terytoria określane są jako problemowe. Dany status samorząd rejonu solecznickiego, jak jeszcze 13 innych (w tym sąsiedni rejon święciański i też druskiennicki) rejonów Litwy uzyskał w roku 2007.

Program przewidujący rozwój terenów problemowych objął jedynie i wyłącznie działania skierowane na rozwój urbanistyczny terenów, a cele programu były jasno określone — uporządkowanie przestrzeni publicznych, polepszenie ich wizerunku, tworzenie warunków dla podniesienia estetyki terenu. Dążąc do stworzenia estetycznego otoczenia centrum rejonu, w roku 2012 władze samorządowe złożyły wniosek do Centralnej Agencji Zarządzania Projektami, który został pozytywnie oceniony. Uzyskanie finansowania na realizację projektu jest oceniane jako ogromny sukces samorządu, jakim może się poszczycić niewiele rejonów na Litwie.

Myślą przewodnią projektu jest poprawa wizerunku Solecznik, polegająca na ożywieniu atrakcyjności miejsca poprzez jego funkcjonalne, społeczne i estetyczne korekty. Założeniem kompleksowego, podzielonego na trzy podstawowe działania projektu, jest renowacja przestrzeni głównego placu miejskiego, wprowadzenie tu nowych elementów, które będą atrakcją i uaktywnią centrum miasta, jak też stworzenie infrastruktury przy ulicy Szkolnej (Mokyklos) oraz odnowienie i rozwój infrastruktury stadionu przy Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego.

W ramach pierwszego działania na placu przed budynkiem administracji samorządu zostanie wymieniona nawierzchnia brukowa placu, wymieniony system oświetleniowy, uporządkowany teren zieleni poprzez wysadzenie nowych drzew i roślin, odnowiona elewacja gmachu urzędu administracji, wybudowana fontanna, rozmieszczone elementy wyposażenia takie jak ławki, kosze na śmieci, słupy ogłoszeniowe.
Po raz pierwszy plac miejski w Solecznikach był rekonstruowany w końcu lat 90. Wtedy w centrum miasta została ułożona nawierzchnia brukowa, ustawiony pomnik Adama Mickiewicza. Otwarcie pomnika miało miejsce 21 grudnia 1998 roku, kilka dni przed obchodami 200. rocznicy urodzin Wieszcza.

Kontynuacją prac porządkowych na placu miejskim będzie urządzenie infrastruktury ulicy Szkolnej, gdzie planuje się ułożenie nowego asfaltu, budowa chodników i dwóch parkingów (przy parku i Centrum Kultury), urządzenie nowego oświetlenia, ustawienie tablic informacyjnych.
Doskonałe warunki do uprawiania sportu po realizacji projektu będą mieli miłośnicy sportu. W ramach projektu stadion przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego całkowicie zmieni swoje oblicze. Tutaj zostaną wybudowane boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, plac ze specjalną nawierzchnią do lekkiej atletyki, plac skateboardingowy, plac zabaw dla dzieci. Zakres danego działania przewiduje także ogrodzenie terytorium gimnazjum, urządzenie parku kamieni, oświetlenia oraz ubikacji, odbudowa terenów zielonych itp.

Pozyskanie środków na realizację danego projektu jest ogromnym osiągnięciem władz samorządowych. W krajobrazie odremontowanych budynków przychodni zdrowia i szpitala, rewitalizacji parku miejskiego, nowej infrastruktury dzielnicy domów jednorodzinnych za szpitalem, jak też aktualnie renowanego budynku Centrum Kultury, pojawienie się nowoczesnej koncepcji placu centralnego z odnowioną elewacją budynku administracji samorządu, odremontowaną ulicą Szkolną i najnowszymi rozwiązaniami budowlanymi stadionu przy Gimnazjum im. J. Śniadeckiego jeszcze bardziej poprawi estetykę i zwiększy witalność przestrzeni Solecznik. Realizacja projektu zaowocuje kolejną pozytywną zmianą wizerunku Solecznik, dostojnie pełniącego rolę miejsca reprezentacyjnego, przyjaznego zarówno dla jego mieszkańców, jak też gości.

Irena Kołosowska