Więcej

  Mer rejonu wileńskiego przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności

  Czytaj również...

  Mer Samorządu Rejonu wileńskiego Maria Rekść wszystkim zgromadzonym przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności mer i rady za rok 2015
  Mer Samorządu Rejonu wileńskiego Maria Rekść wszystkim zgromadzonym przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności mer i rady za rok 2015

  25 marca odbyło się posiedzenie Rady Samorządu rejonu wileńskiego, podczas którego przyjęto przewidziane w porządku obrad projekty uchwał i przedstawiono sprawozdanie roczne z działalności mer i rady za rok 2015.

  Posiedzenie Rady rozpoczęło się od pozdrowienia mer Samorządu rejonu wileńskiego Marii Rekść i wręczenia listów uznania dla Zespołu Tańców Ludowych „Perła” z Niemenczyna, który zdobył pierwsze miejsce w TV3 projekcie tańca ludowego „Kadagys” (Jałowiec). Zebrani głośnymi oklaskami podziękowali kolektywowi i jego kierownikowi Germanowi Komarowskiemu za zwycięstwo, pielęgnowanie tradycji i promowanie Wileńszczyzny.
  Jako pierwsze pytanie Rada zaaprobowała propozycję zwiększenia zarówno dochodów jak również asygnacji budżetu Samorządu rejonu wileńskiego 2016 r. o 3 042, 3 tys. euro. Uchwałą Rady zatwierdzono nowe listy funduszy mieszkań socjalnych, jako części funduszy mieszkań samorządowych. W obu spisach skorygowano adresy mieszkań, a także uzupełniono je o pomieszczenia mieszkalne i samorządowe.

  Podczas posiedzenia przyjęto szereg ważnych projektów, przedstawionych przez Wydział Oświaty. Zatwierdzono plan ogólny reformowania szkół kształcenia ogólnego Samorządu rejonu wileńskiego na lata 2016-2020, który ma na celu wyższą jakość kształcenia, regulowanie potoków uczniów w szkołach i klasach, bardziej efektywne wykorzystanie koszyka ucznia i funduszy, przeznaczonych na utrzymanie środowiska szkół.
  Następująco większością głosów radnych poparto ustalenie przyjęcia uczniów do szkół ogólnokształcących rejonu wileńskiego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r., jak również średniej liczby uczniów w klasach, w grupach przedszkolnych podczas zajęć, prowadzonych wg programów kształcenia ogólnego w roku szkolnym 2016-2017.
  W celu zapewnienia lepszego dostępu do edukacji przedszkolnej w rejonie (zwłaszcza rodzinom, zamieszkującym na obszarach wiejskich) było przyjęta uchwała w sprawie zatwierdzenia modeli organizacji kształcenia przedszkolnego w roku szkolnym 2016-2017. Ogółem w rejonie działa 59 grup przedszkolnych, z tej liczby 5 grup będzie realizowało program edukacji według I modelu, 19 grup – według II modelu, 18 grup – według III modelu, 8 grup – według IV modelu, 9 grup – według V modelu.

  Samorząd rejonu wileńskiego nadal będzie pomyślnie realizować prace doglądu i rozwoju dróg. Podczas posiedzenia Rady zatwierdzono program doglądu i rozwoju dróg na terenie Samorządu rejonu wileńskiego. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach i ulicach Samorządu rejonu wileńskiego, jak również w celu poprawy infrastruktury sieci lokalnych dróg i ulic na rok 2016 przeznaczono kwotę w wysokości 2 808 500 euro. Pieniądze będą rozdzielone pomiędzy 23 gmin.
  Podczas tego posiedzenia Rady zatwierdzono planu usług socjalnych Samorządu rejonu wileńskiego na rok 2016, na którego podstawie najbardziej wrażliwi społecznie mieszkańcy rejonu wileńskiego będą zachęcani do integracji ze społeczeństwem, będzie udzielana pomoc społeczna, ulepszane warunki i jakość życia.

  Rada zatwierdziła projekty uchwał, przygotowane przez Wydział Architektura i Planowania Terytorialnego w sprawie nowych nazw ulic i planów szczegółowych. W gminach Rukojnie i m. Niemenczyn zdecydowano również utworzyć terytoria przeznaczone na potrzeby publiczne: w gminie Rukojnie przy stawie Kule planuje się budowę placu wypoczynku, a przy Centrum Kultury w mieście Niemenczyn – małą polową estradę letnią.
  Po omówieniu wszystkich pytań, mer Samorządu Rejonu wileńskiego Maria Rekść wszystkim zgromadzonym przedstawiła sprawozdanie roczne z działalności mer i rady za rok 2015.
  Mer obrazowo zapoznała z działalnością samorządu, przedstawiła szczegółowe informacje na temat zrealizowanych i przyszłych projektów oraz ich korzyści dla mieszkańców rejonu, mówiła o przedsiębiorczości, współpracy międzynarodowej, samorządu, omówiła dziedziny komunikacji, edukacji, kultury i sportu oraz inne.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...