Ku uwadze rodziców – już można składać podania o wsparcie socjalne dla uczniów

Zapraszamy rodziców aby składali wnioski, które zapewnią uczniom codzienny posiłek w szkole Foto: vrsa.lt

Informujemy, że od 1 lipca bieżącego roku są przyjmowane wnioski o przybory szkolne i bezpłatne posiłki dla uczniów. Zapraszamy rodziców, aby się nie późnili i zapewnili, ażeby powracający do szkoły uczniowie po wakacjach mieli zapewniony obiad i niezbędne przybory szkolne.

Wsparcie socjalne jest przyznawane uczniom, którzy uczą się według programów kształcenia przedszkolnego i ogólnokształcącego. Te formy wsparcia socjalnego są przydzielane wówczas, jeżeli średni dochód na członka rodziny miesięcznie jest mniejszy niż 1,5 DWP (183 euro).
Pomoc nie jest przyznawana uczniom, uczącym się według programów kształcenia dla dorosłych, jak również uczniom, którzy uczą się zarówno według programów kształcenia ogólnego, jak i programów kształcenia zawodowego, finansowanych przez państwo lub samorządy, otrzymującym zasiłek pielęgnacyjny oraz tym, których rodzice są zwolnieni z płacenia za posiłki dzieci w bursach szkolnych.

W celu otrzymania wsparcia społecznego dla uczniów jeden z rodziców ucznia (lub opiekunów), musi zwrócić się do gminy wg zadeklarowanego miejsca zamieszkania, a jeśli miejsce zamieszkania nie jest zadeklarowane – do gminy, w której faktycznie mieszka.
Ubiegający się o pomoc wnioskodawcy muszą złożyć następujące dokumenty:
wypełnioną prośbę – podanie o wsparcie dla socjalne dla uczniów, wskazując w której klasie uczy się dziecko;
zaświadczenie o dochodach członków rodziny (otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy do złożenia podania o wsparcie socjalne dla uczniów lub miesiąca złożenia podania);
inne, w zależności od okoliczności, wskazane przez specjalistę zaświadczenia, niezbędne do otrzymania pomocy socjalnej.
W przypadku, jeśli rodzina, ubiegająca się o wsparcie socjalne dla uczniów, otrzymuje zasiłek socjalny, wnioskodawca w celu otrzymania pomocy socjalnej powinien przedstawić krótki formularz poddania.
Bezpłatne żywienie uczniom przydziela się od początku roku szkolnego do końca roku szkolnego, a gdy podanie jest złożone w okresie nauki – od przyjęcia decyzji w sprawie udzielania wsparcia do końca roku szkolnego. W sprawie bezpłatnego żywienia można zwracać się bezpośrednio do administracji szkoły, w której dziecko uczy się, lub która organizuje letnie obozy dzienne.

Bezpłatne żywienie dla uczniów może być przydzielone i w innych przypadkach: z powodu choroby, inwalidztwa, nieszczęśliwych wypadków, klęsk żywiołowych, utraty żywiciela, gdy wspólnie mieszkające osoby wychowują troje lub więcej dzieci, albo dzieci wychowują osoby niepełnosprawne lub niepracujący emeryci i in., jeżeli średnie ogólne dochody miesięczne wspólnie mieszkających osób stanowią mniej niż 2 DWP (244 euro).
Wsparcie na zakup przyborów szkolnych przydziela się do lub po rozpoczęciu roku szkolnego, ale nie później niż do 5 października. Na zakup przyborów szkolnych dla jednego ucznia w roku kalendarzowym przydziela się 1,5 bazowej wielkości świadczeń socjalnych (57 euro). Wsparcie może być świadczone zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej, (jeśli uczeń rośnie w rodzinie ryzyka społecznego).
W sprawie uzyskania większej ilości informacji na temat wsparcia społecznego dla uczniów można zwrócić się do lokalnej gminy lub do Wydziału Opieki Społecznej (ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 0063, gab. nr 123).