Inwestycje w rozwój wsi Sużany

Na początku maja br. kanclerz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL Evaldas Gustas, zastępca dyrektora Centralnej Agencji Zarządzania Projektami Mindaugas Keizeris oraz dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podpisali umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Rekonstrukcja gmachu ambulatorium w Sużanach dostosowując do potrzeb ośrodka wspólnotowego, uporządkowanie środowiska miejscowości, mając na celu polepszenie jakości życia mieszkańców”.

Zgodnie z umową na potrzeby projektu będzie przeznaczone prawie 1,4 mln Lt, z czego około 1,3 mln – to środki z funduszy strukturalnych UE oraz z budżetu państwa. Samorząd Rejonu Wileńskiego na realizację projektu zobowiązał się przeznaczyć ponad 100 tys. Lt.

W ramach projektu zostanie odnowiona nieużywana część budynku przychodni w Sużanach, uporządkowany przylegający do niej teren, odnowiony parking samochodowy oraz urządzona strefa wypoczynkowa. Wkrótce rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji technicznej. Prace planuje się rozpocząć w pierwszej połowie 2011 r., ukończenie prac przewidziane jest na rok 2012.

Obecna infrastruktura społeczności wsi Sużany nie spełnia oczekiwań mieszkańców i nie zapewnia wysokiego poziomu życia. Miejscowi mieszkańcy założyli wspólnotę wiejską, we wsi działa kilka organizacji pozarządowych, jednak organizacje te nie posiadają pomieszczeń, w których mogłyby się spotykać, obcować, rozwijać rzemiosła, prowadzić działalność kulturalną itp. W Sużanach nie ma również warunków do prowadzenia przez różnorodne grupy wiekowe działalności kulturalno-oświatowej, organizowania spotkań poznawczo-kulturalnych, promujących rozwój rzemiosł oraz partnerstwo socjalne. Po zrealizowaniu projektu nastąpi kompleksowy rozwój społecznej infrastruktury publicznej: będzie odnowiony budynek przychodni w Sużanach, część pomieszczeń którego będzie dostosowana do działalności ośrodka wspólnotowego, uporządkowany przylegający do niej teren oraz urządzona strefa wypoczynkowa.

Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju działalności społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych, wymiana kulturowo-socjalna pomiędzy społecznościami wiejskimi kraju a społecznościami innych państw oraz rozwój innych organizacji pozarządowych. Przewiduje się, iż rozwój działalności wspólnoty zwiększy zatrudnienie mieszkańców wsi. W odnowionym ośrodku mają być organizowane różnorodne imprezy (koncerty, wystawy, targi wyrobów rzemieślników ludowych), na które zapraszani będą goście, co, z kolei, przyczyni się do rozwoju turystyki, rzemiosł, sieci usług oraz stworzy warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej we wsi Sużany i okolicach.

Projekt realizowany jest na podstawie działania „Stworzenie przesłanek do bardziej dynamicznej dywersyfikacji działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich” priorytetu „Rozwój urbanistyczny i lokalny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do rozwoju turystyki” Programu działań promowania spójności.