Więcej

  Inwestycje w rozwój wsi Sużany

  Czytaj również...

  Na początku maja br. kanclerz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych RL Evaldas Gustas, zastępca dyrektora Centralnej Agencji Zarządzania Projektami Mindaugas Keizeris oraz dyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lucyna Kotłowska podpisali umowę o finansowaniu i administrowaniu projektu „Rekonstrukcja gmachu ambulatorium w Sużanach dostosowując do potrzeb ośrodka wspólnotowego, uporządkowanie środowiska miejscowości, mając na celu polepszenie jakości życia mieszkańców”.

  Zgodnie z umową na potrzeby projektu będzie przeznaczone prawie 1,4 mln Lt, z czego około 1,3 mln – to środki z funduszy strukturalnych UE oraz z budżetu państwa. Samorząd Rejonu Wileńskiego na realizację projektu zobowiązał się przeznaczyć ponad 100 tys. Lt.

  W ramach projektu zostanie odnowiona nieużywana część budynku przychodni w Sużanach, uporządkowany przylegający do niej teren, odnowiony parking samochodowy oraz urządzona strefa wypoczynkowa. Wkrótce rozpocznie się przygotowywanie dokumentacji technicznej. Prace planuje się rozpocząć w pierwszej połowie 2011 r., ukończenie prac przewidziane jest na rok 2012.

  Reklama

  Obecna infrastruktura społeczności wsi Sużany nie spełnia oczekiwań mieszkańców i nie zapewnia wysokiego poziomu życia. Miejscowi mieszkańcy założyli wspólnotę wiejską, we wsi działa kilka organizacji pozarządowych, jednak organizacje te nie posiadają pomieszczeń, w których mogłyby się spotykać, obcować, rozwijać rzemiosła, prowadzić działalność kulturalną itp. W Sużanach nie ma również warunków do prowadzenia przez różnorodne grupy wiekowe działalności kulturalno-oświatowej, organizowania spotkań poznawczo-kulturalnych, promujących rozwój rzemiosł oraz partnerstwo socjalne. Po zrealizowaniu projektu nastąpi kompleksowy rozwój społecznej infrastruktury publicznej: będzie odnowiony budynek przychodni w Sużanach, część pomieszczeń którego będzie dostosowana do działalności ośrodka wspólnotowego, uporządkowany przylegający do niej teren oraz urządzona strefa wypoczynkowa.

  Celem projektu jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju działalności społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych, wymiana kulturowo-socjalna pomiędzy społecznościami wiejskimi kraju a społecznościami innych państw oraz rozwój innych organizacji pozarządowych. Przewiduje się, iż rozwój działalności wspólnoty zwiększy zatrudnienie mieszkańców wsi. W odnowionym ośrodku mają być organizowane różnorodne imprezy (koncerty, wystawy, targi wyrobów rzemieślników ludowych), na które zapraszani będą goście, co, z kolei, przyczyni się do rozwoju turystyki, rzemiosł, sieci usług oraz stworzy warunki do dywersyfikacji działalności gospodarczej we wsi Sużany i okolicach.

  Projekt realizowany jest na podstawie działania „Stworzenie przesłanek do bardziej dynamicznej dywersyfikacji działalności gospodarczej w miejscowościach wiejskich” priorytetu „Rozwój urbanistyczny i lokalny, zachowanie przyrody i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie do rozwoju turystyki” Programu działań promowania spójności.

  Reklama

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...