Na posiedzeniu Rady przeważały kwestie oświatowe

Tradycyjnie najwięcej kłopotów radnym rejonu wileńskiego przysparzają kwestie oświatowe. Fot. B. Naniewicz
Tradycyjnie najwięcej kłopotów radnym rejonu wileńskiego przysparzają kwestie oświatowe. Fot. B. Naniewicz

Na początku posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które się odbyło 30 lipca, w piątek, mer Maria Rekść poinformowała, że radny opozycji V. Sadauskas rezygnuje z pracy w Radzie i na jego miejsce wraca słynący z antypolskich nastrojów Jonas Vasiliauskas, który wcześniej był radnym rejonu wileńskiego, następnie do lipca br. piastował urząd naczelnika powiatu wileńskiego, a po zlikwidowaniu na Litwie powiatów został przeniesiony do Ministerstwa Oświaty i Nauki RL, gdzie został szefem Wydziału ds. Szkół Regionalnych. Nieprzypadkowo wydział powołano z dniem 1 lipca, czyli w dniu, kiedy to J. Vasiliauskas oficjalnie został bezrobotnym.

Na mocy pierwszej uchwały według porządku obrad postanowiono rozdysponować kwotę w wysokości 423,7 tys. Lt, która została zaoszczędzona w pierwszym półroczu br. Część tej kwoty, czyli 414,5 tys. Lt, zostanie skierowana na potrzeby Wydziału Oświaty w związku z powołaniem nowych grup przedszkolnych w trzech przedszkolach: w Niemenczynie (placówka polsko-litewsko-rosyjska), Niemieżu (polsko-litewska) oraz Kowalczukach (polsko-litewska). Radny J. Vasiliauskas z satysfakcją zabrał się za swą ulubioną działkę: obronę litewskości na Wileńszczyźnie, o czym ewidentnie świadczyło pytanie, w jakich językach będą działały nowo powołane grupy przedszkolne… W przedszkolu niemenczyńskim powołano dodatkowe grupy z polskim, litewskim i rosyjskim językach nauczania, w kowalczuckim — grupy polskie i litewskie, w niemieskim zaś — w języku polskim.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, mając na celu optymalizację sieci placówek oświatowych w rejonie, bardziej efektywne wykorzystanie przeznaczanych na to środków oraz pomieszczeń, zapewnienie jakości nauczania, bardziej optymalne zorganizowanie procesu nauczania, do 1 września br. dokona reorganizacji dwóch nielicznych szkół podstawowych: w Wielucianach (polsko-litewska) i Ojranach (polsko-litewska).

Innej możliwości, oprócz likwidacji placówek, samorząd nie miał. Do 2009 roku założyciel szkoły miał prawo do przenoszenia środków z tytułu koszyczka ucznia z większych szkół do tych mniejszych. Jednakże w dn. 10 grudnia 2009 r. Sejm Republiki Litewskiej na mocy stosownej ustawy takiej możliwości samorządy pozbawił.

Samorząd Rejonu Wileńskiego z powyższych powodów nie ma możliwości utrzymywania nielicznych szkół, toteż jedynym logicznym rozwiązaniem jest ich reorganizacja, czyli połączenie z liczniejszymi szkołami. Toteż na mocy stosownej uchwały w dn. 30 lipca Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o przyłączeniu Szkoły Podstawowej w Wielucianach do polskiego Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, polskie klasy Szkoły Podstawowej w Ojranach — do Szkoły Średniej im. J. Obrębskiego w Mejszagole, litewskie klasy — do litewskiej Szkoły Średniej im. WKL Olgierda w Mejszagole.

Zjawisko starzejącego się społeczeństwa nie omija również rejonu wileńskiego, z tego powodu zwiększa się zapotrzebowanie na rozwój sieci usług opieki paliatywnej. Reagując na potrzeby Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego postanowiła zwiększyć liczbę łóżek w placówkach opieki zdrowia rejonu wileńskiego.

Podczas posiedzenia Rady jednogłośnie podjęto również uchwałę ws. realizacji projektu infrastruktury wodociągowej we wsi Gudele. Projekt zakłada zbudowanie 1080 metrów wodociągu we wsi. Opiewa on na prawie 680 tys. Lt. Pieniądze mają pochodzić ze środków funduszy strukturalnych UE i budżetu Republiki Litewskiej. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego ma wynieść ponad 135 tys. Lt. Sfinalizowanie projektu zaplanowane jest na pierwsze półrocze 2011 roku.