Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiera drobnych przedsiębiorców oraz agroturystykę

Rząd RL w dniu 27 października br. przyjął uchwałę „W sprawie zmiany uchwały Rządu Republiki Litewskiej nr 1797 „W sprawie trybu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej” z dn. 19 listopada 2002 r.” (ogłoszone w „Valstybės žinios”, 2011 r., nr 133-6316). Podczas opracowywania projektu zostały uwzględnione propozycje Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz Stowarzyszenia Agroturystyki Regionu Wileńskiego dotyczące niewykreślania usług zakwaterowania z działalności indywidualnej, którą mogą prowadzić osoby posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozwój agroturystyki zmniejsza bezrobocie, stwarza mieszkańcom wsi przychylne warunki do zapewnienia przyszłości dla swych rodzin, zachęca mieszkańców wsi do społecznie aktywnej postawy. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy mieszkańcy wsi odczuwają pewne rozczarowanie, są mniej aktywni.

Rozwój agroturystyki jest ważnym czynnikiem stwarzającym alternatywne kierunki działalności, kształtującym nowe źródła dochodów rodzinnych. Agroturystyka jest również ważna w zachowaniu dziedzictwa kulturowego, polepszaniu stanu ekologicznego środowiska, rozwoju bezpośredniej sprzedaży produktów rolniczych oraz ochrony przyrody.

Świadczenie usług agroturystycznych jest sezonowe. Jest to jeden z najbardziej aktualnych problemów, z jakimi boryka się agroturystyka, bowiem klienci najczęściej przyjeżdżają w dni świąteczne i weekendy.

Chociaż rejon wileński obecnie nie jest zaliczany do priorytetowych regionów rozwoju turystyki na Litwie, zdaniem ekspertów, region ten ma dobre możliwości rozwoju turystyki. Bogactwem rejonu wileńskiego są piękne krajobrazy, pomniki historii, architektury, przyrody, wsie etnograficzne. Świadczy to o dużym potencjale usług wypoczynkowo-turystycznych. Piękne krajobrazy, wiele pomników historii i przyrody – i wszystko to w pobliżu stolicy – stwarzają wiele możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie świadczenia usług agroturystycznych i innych usług wypoczynkowych w miejscowościach wiejskich.

Na terytorium rejonu wileńskiego zarejestrowane są 24 zagrody agroturystyczne, wydano 19 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. Na posiedzeniach Stowarzyszenia Agroturystyki Regionu Wileńskiego wielu właścicieli gospodarstw podkreślało, że, w wyniku zmiany uchwały „W sprawie trybu wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej” będą zmuszeni do zawieszenia swej działalności.

Samorząd Rejonu Wileńskiego poparł inicjatywę Ministerstwa Finansów stojąc na stanowisku, że prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie zezwoleń (forma ulgowa prowadzenia działalności) ma być stosowane wyłącznie wobec najdrobniejszych przedsiębiorców, których działalność jest skierowana na użytkownika końcowego, kiedy to trudno jest ustalić wysokość dochodów.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego częściowo poparła pozycję Stowarzyszenia Agroturystyki Regionu Wileńskiego, tj. zgodziła się, że agroturystyka powinna być zaliczana do najdrobniejszej przedsiębiorczości, ponieważ działalność z zakresu świadczenia usług zakwaterowania skierowana jest na końcowego użytkownika. Z tego też powodu Samorząd Rejonu Wileńskiego proponował nie usuwać działalności z zakresu usług zakwaterowania (agroturystyki) z zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, jako jedyny samorząd na Litwie, zwrócił się do Rządu RL, popierając pozycję, by wobec świadczenia usług agroturystycznych zastosowanie nadal miały wymagania ulgowe.