Samorząd aktywnie kontroluje sprzedawców napojów alkoholowych

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana Ustawa o kontroli alkoholu. Zgodnie z nowymi przepisami napoje alkoholowe sprzedawane w placówkach żywienia zbiorowego posiadających licencje na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych (bary, puby, kawiarnie) w godz. 22.00-8.00 powinny być spożywane na miejscu.

Od 1 stycznia br. stacje paliwowe mogą sprzedawać napoje alkoholowe prowadząc wyłącznie sprzedaż detaliczną, tj. od tej pory placówki żywienia zbiorowego znajdujące się na stacjach paliwowych (bary, kawiarnie itp.) obowiązują te same warunki sprzedaży napojów alkoholowych, co i przedsiębiorstwa sprzedaży detalicznej (sklepy monopolowo-spożywcze). Zgodnie z ustawą napoje alkoholowe w takich lokalach można sprzedawać w godz.. 8.00-22.00 bez prawa spożywania ich na miejscu. W godz. 22.00-8.00 sprzedaż napojów alkoholowych na stacjach paliwowych (zarówno w sklepie, jak i w barze) jest zabroniona.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, jako jeden z pierwszych samorządów w kraju, wystąpił z inicjatywą zorganizowania wspólnego z Departamentem Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu przy Rządzie RL wyjazdu kontrolnego.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego w nocy z 14 na 15 lutego zorganizowała taki wyjazd, by sprawdzić, czy podmioty gospodarcze prowadzące sprzedaż detaliczną wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych (stacje paliwowe, bary, kawiarnie) działają zgodnie z przepisami regulującymi ich działalność (Ustawa o kontroli alkoholu oraz Ustawa o kontroli tytoniu).

Wyjazd, którego celem było wykrycie przypadków złamania powyższych przepisów oraz ich prewencja, zorganizowano wspólnie z Departamentem Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu oraz Komisariatem Policji Rejonu Wileńskiego. Szczególną uwagę skierowano na przedsiębiorstwa posiadające licencje na całodobową sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach żywienia zbiorowego (bary, puby, kawiarnie).

W trakcie wyjazdu sprawdzone zostały stacje paliwowe oraz lokale w gminach: Pogiry, Czarny Bór oraz Rudomino. W nocnej akcji aktywny udział wzięli przedstawiciele administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego: zastępca dyrektora administracji, przewodniczący Komisji ds. Kontroli Narkotyków Władysław Kondratowicz oraz gł. specjalistka Wydziału Ekonomiki i Majątku Inga Kucewicz, która jest osobą odpowiedzialną za wydawanie koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.

Podczas wyjazdu ustalono złamania obowiązujących przepisów dotyczących sprzedaży alkoholu. Osoby, które dopuściły się wykroczeń, poniosą odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za sprzedaż alkoholu w zakorkowanej butelce bez konsumpcji na miejscu po godz. 22 przewidziana jest grzywna od 50 do 100 Lt z konfiskatą (lub bez) napoju alkoholowego (art. 164, ust. 3 Kodeksu Wykroczeń Administracyjnych Republiki Litewskiej). W Ustawie o kontroli alkoholu oraz Ustawie o kontroli tytoniu przewidziane są również inne kary za złamanie trybu handlu napojami alkoholowymi oraz wyrobami tytoniowymi.

W roku bieżącym zaplanowane są kolejne wyjazdy kontrolne przedstawicieli administracji samorządu wspólnie z przedstawicielami Państwowej Służby Żywności i Weterynarii oraz innych urzędów posiadających prawo do sprawowania kontroli nad działalnością tych placówek żywienia zbiorowego, które posiadają licencje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego dziękuje Departamentowi Kontroli Narkotyków, Tytoniu i Alkoholu oraz Komisariatowi Policji Rejonu Wileńskiego za owocną współpracę i partnerstwo w ramach kontroli podmiotów gospodarczych prowadzących handel napojami alkoholowymi w placówkach żywienia zbiorowego na terenie rejonu wileńskiego.

Żywimy nadzieję, że ta skuteczna współpraca mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa w rejonie wileńskim będzie się nadal pomyślnie rozwijała.