Posiedzenie Rady: zatwierdzono budżet na rok 2012, nowe projekty inwestycyjne, Czerwony Krzyż wręczył mer list gratulacyjny

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść oraz wicemerowie Jan Gabriel Mincewicz i Czesław Olszewski Fot. archiwum ASRW

Przewodniczący Litewskiego Czerwonego Krzyża Romualdas Konstantinas Dobrovolskis oraz sekretarz generalny organizacji Gražina Jevgrafovienė podczas posiedzenia Rady, które odbyło się w dn. 23 lutego br., wręczyli mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść list gratulacyjny za owocną i efektywną współpracę urzędów, podkreślili bardzo dobrą pracę Wydziału Rejonu Wileńskiego Czerwonego Krzyża. R. K. Dobrovolskis podkreślił, że wydział ten jest jedną z najlepszych komórek organizacyjnych tej organizacji charytatywnej na Litwie.

Radni zatwierdzili wpływy budżetu samorządu na rok 2012 – 168 mln 786,8 tys. Lt oraz wydatki w wysokości 174 mln 972,8 tys. Lt. Asygnacje na finansowanie projektów inwestycyjnych przekraczają dochody samorządu o 6 mln 186 tys. Lt, dlatego postanowiono zatwierdzić finansowanie tych projektów ze środków pochodzących z pożyczek. Po raz pierwszy zatwierdzono deficytowy budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego. Mer Maria Rekść podkreśliła, że również w tym roku samorząd mógłby sobie poradzić bez zaciągania pożyczek, jednak urząd ma ambicje pozyskać jak najwięcej środków unijnych oraz zrealizować zaplanowane projekty. Mer ubolewała, że rok 2012 nie będzie łatwy, bowiem plan pobierania podatku dochodowego od osób fizycznych został zwiększony rejonowi aż o 10 mln Lt, dodatkowo od 1 stycznia br. weszły w życie również inne, niekorzystne dla samorządu zmiany w ustawodawstwie finansowym. W porównaniu z rokiem 2011 budżet roku bieżącego jest mniejszy o ponad 2 mln Lt.

Przewodniczący Litewskiego Czerwonego Krzyża Romualdas Konstantinas Dobrovolskis oraz sekretarz generalny organizacji Gražina Jevgrafovienė wręczyli mer list gratulacyjny Fot. archiwum ASRW

Rada samorządu postanowiła zatwierdzić opis trybu budowy, rekonstrukcji oraz remontu połączeń komunikacyjnych z udziałem osób fizycznych i prawnych. Na mocy tejże uchwały w budżecie samorządu na rok 2012 zaplanowano środki na budowę, rekonstrukcję oraz remont połączeń komunikacyjnych rejonu, które to prace zostaną zainicjowane przez osoby fizyczne i prawne. Lokalne drogi i ulice są własnością samorządów. Budowę, projektowanie, rekonstrukcję, remont oraz dogląd ulic, za wyjątkiem tych o znaczeniu państwowym, organizują oraz funkcje zleceniodawcy pełnią samorządy. Funkcją samorządu jest dogląd, naprawa oraz budowa lokalnych dróg, ulic oraz sieci inżynieryjnych. Po zatwierdzeniu planu ogólnego Samorządu Rejonu Wileńskiego bardzo przyśpieszył proces urbanizacji rejonu. Środki przeznaczane Samorządowi Rejonu Wileńskiego oraz fundusze przewidziane w budżecie samorządu nie są w stanie rozwiązać problemów związanych ze stanem dróg. Tryb będzie miał zastosowanie wyłącznie w trakcie realizacji prac asfaltowania dróg oraz ulic.

Radni zezwolili administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego na opracowanie projektu „Urządzenie boiska oraz uporządkowanie terenu w Skojdziszkach w rejonie wileńskim” oraz złożenie wniosku w celu otrzymania wsparcia w ramach poddziałania „Odnowienie oraz rozwój wsi” Strategii Rozwoju Lokalnego Rejonu Wileńskiego. Wstępna wartość projektu opiewa na 270 tys. Lt. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego na realizację projektu przeznaczy nie mniej niż 10% jego wartości. Administracja samorządu wybuduje boisko oraz uporządkuje przylegający teren mając na celu stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu oraz polepszenie jakości życia mieszkańców.

Po zbadaniu potrzeb mieszkańców rejonu wileńskiego oraz mając na celu polepszenie środowiska mieszkalnego wsi oraz polepszenie jakości życia mieszkańców administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego wystąpiła z inicjatywą opracowania projektów, w ramach których planuje się wybudowanie w gminach 44 placów zabaw dla dzieci. Projekty mają być zrealizowane ze środków UE. Wkład Samorządu Rejonu Wileńskiego wyniesie nie mniej niż 10%. Z wykorzystaniem środków unijnych (540 tys. Lt) administracja samorządu planuje również uporządkować teren przylegający do przedszkoli-żłobków w Mejszagole oraz Niemieżu.

Radni postanowili zaciągnąć pożyczkę na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych Fot. archiwum ASRW

Bezwzględną większością głosów radni postanowili zaciągnąć w imieniu państwa długotrwałą pożyczkę (nie więcej niż 2 mln 833 tys. Lt) oraz pożyczkę w banku (nie mniej niż 7 mln 166 tys. Lt), który zaproponuje najkorzystniejsze warunki. Środki pochodzące z pożyczek zostaną wykorzystane na realizację projektów inwestycyjnych oraz wykupienie sieci inżynieryjnych w Rudominie.

Gorące dyskusje zawrzały podczas omawiania kwestii dotyczących wystosowania odezwy do prezydent Dali Grybauskaitė, premiera Andriusa Kubiliusa oraz ministra oświaty i nauki Gintarasa Steponavičiusa w sprawie renowacji Gimnazjum w Pogirach. Dyrektorka gimnazjum, która podczas posiedzenia Rady skarżyła się na złe warunki panujące w placówce, stwierdziła, że gimnazjum walczy o finansowanie już od roku 2006, jednak środków niezbędnych do wymiany okien oraz ocieplenia gmachu nie otrzymało dotychczas. Mer Maria Rekść ubolewała, iż w ciągu tylu lat samorząd był dezinformowany, że środki dla placówki zostaną przeznaczone z Państwowego Programu Inwestycyjnego. Gdyby nie te coroczne zapewnienia, urząd na pewno by przeznaczył niezbędne środki na polepszenie warunków uczniom i nauczycielom. Ostatecznie radni jednogłośnie postanowili zwrócić się w tej sprawie do najwyższych urzędników państwowych.