Deklaracja powołania Forum Dialogu i Współpracy polsko-litewskiej

Polskę i Litwę od dawnych wieków wiążą dzieje i kultura. Nie do pomyślenia jest rozerwanie tej wspólnoty, trwalszej niż formacje państwowe. Świadczy o niej dziedzictwo kolejnych epok rozwoju: gotyku, renesansu, baroku, oświecenia, romantyzmu. To nasza tradycja europejska.

Epoka nowoczesności przyniosła wyzwoleńczą emancypację narodów, a zarazem polityczne różnicowanie wspólnoty. W minionym stuleciu nie tylko w naszych krajach procesom tym towarzyszyły nieraz trudne do przezwyciężenia dramaty i ludzkie tragedie.

U progu nowego tysiąclecia oba nasze niepodległe, wyzwolone z oków totalitaryzmu demokratyczne kraje, oba społeczeństwa i konstytuujące je narody wybrały wspólnotę wolnych i równych, sprzymierzając się w NATO i współstanowiąc Unię Europejską. To nasza współczesność i fundament naszej przyszłości.

Przymierza państwowe nie bronią jednak nikogo przed sąsiedzkimi niesnaskami i dyplomatycznymi utarczkami. Powracająca co pewien czas w stosunkach polsko-litewskich niedobra aura budzi nieufność i utrudnia wzajemne zrozumienie. Nie wolno nam ulec retoryce złych wspomnień, fobii i odżywających uprzedzeń — jakiekolwiek pojawiłyby się różnice zdań.

Nawet w trudnych czasach nie brakowało wśród nas ludzi dobrej woli. Do ich dorobku trzeba się dziś odwołać: do przenikliwej koncepcji Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury”, która nie widziała dla Polski i Litwy innej perspektywy niż dobre sąsiedztwo, budowa wzajemnego zaufania i współpraca, gwarantująca bezpieczeństwo regionu. Do dorobku Stanisława Stommy i Czesława Miłosza. A wreszcie do myśli Jana Pawła II, świadomego głębokiej, uniwersalnej istoty naszych wspólnych tradycji.

Stosunki polsko-litewskie nie mogą ograniczać się do kontaktów urzędowych. We wzajemnym porozumieniu muszą budować wspólnotę dobrego sąsiedztwa, wspólnotę demokratycznej kultury i obywatelskiej cywilizacji. Potrzeba nam działań na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i Kościołów, potrzeba rzetelnej informacji. Potrzeba wymiany młodzieży, rozwoju turystyki, współpracy artystycznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, potrzeba stałej debaty historycznej i społecznej. Potrzeba wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Potrzeba wiedzy o sobie nawzajem.

W tej intencji niżej podpisani przedstawiciele organizacji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, intelektualiści i ludzie mediów postanawiają powołać Forum Dialogu i Współpracy. Zobowiązujemy się podejmować i wspierać wszelkie działania, służące wzajemnemu zrozumieniu, porozumieniu i współpracy między społeczeństwami i narodami Polski i Litwy. Deklarujemy troskę o zapewnienie opinii publicznej naszych krajów rzetelnej informacji i stałe wzbogacanie wzajemnej o sobie wiedzy.

Sygnatariusze Deklaracji

 • Urszula Augustyniak — historyk, profesor, kierownik Katedry Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Jerzy Axer — filolog klasyczny, profesor, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW, dyrektor Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, twórca Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW,
 • Klaus Bachmann — dziennikarz, politolog, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego,
 • Bogumiła Berdychowska — publicystka, specjalizująca się w dziejach Ukrainy XX w. i stosunków polsko-ukraińskich, 1989-1994 kierownik Biura ds. Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki RP, kierownik działu programów stypendialnych Narodowego Centrum Kultury,
 • Jacek Bocheński — pisarz, b. prezes Polskiego PEN Clubu,
 • Wojciech Borowik – przewodniczący Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
 • Andrzej Brzeziecki — dziennikarz, redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”,
 • Wiesław Caban — historyk, profesor, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
 • Jolanta Choińska-Mika — historyk, dr hab., Instytut Historyczny UW,
 • Mirosław Chojecki — działacz opozycji demokratycznej, wydawca, honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
 • Juliusz Chrościcki — historyk, profesor, Instytut Historii Sztuki UW,
 • Andrzej Chwalba — historyk, profesor, b. prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • Krystyna Chwin — poetka, wydawca,
 • Stefan Chwin — pisarz,
 • Stefan Ciara — historyk, dr hab., profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Krzysztof Czyżewski — eseista, animator kultury, twórca Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, red. nacz. Czasopisma „Krasnogruda”,
 • Jan Andrzej Dąbrowski — prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu,
 • Krzysztof Droba — teoretyk muzyki, Akademia Muzyczna w Krakowie,
 • Robert Firmhofer — historyk filozofii, dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
 • Grzegorz Gauden — dyrektor Instytutu Książki,
 • Andrzej Gil — historyk, dr hab., profesor KUL, wicedyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie,
 • Andrzej Grajewski — historyk, publicysta, „Gość Niedzielny”,
 • Janusz Grzelak — psycholog, profesor, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wiceminister edukacji w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego,
 • Julia Hartwig — poetka,
 • Irena Herbst — prezes Fundacji — Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
 • Agnieszka Holland — reżyser filmowy,
 • Paweł Huelle — pisarz, wiceprezes Polskiego PEN Clubu,
 • Inga Iwasiów — pisarka,
 • Igor Janke — dziennikarz, publicysta „Rzeczpospolitej”, szef portalu „Salon 24.pl”,
 • Jerzy Jedlicki — historyk, profesor PAN,
 • Wiesław Juszczak — historyk sztuki, profesor, Instytut Sztuki PAN,
 • Adolf Juzwenko — historyk, dyrektor, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
 • Igor Kąkolewski — historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 • Joanna Kiliszek — wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza,
 • Tomasz Kizwalter — historyk, profesor, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Krzysztof Knittel — kompozytor, profesor, prezes Polskiej Rady Muzycznej,
 • Maria Koczerska — historyk, profesor, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Michał Kopczyński — historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski,
 • Jerzy Kornowicz — kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich,
 • Robert Kostro — historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski,
 • Wojciech Kriegseisen — historyk, profesor i dyrektor Instytutu Historii PAN,
 • Cezary Kuklo — historyk, profesor, Uniwersytet w Białymstoku,
 • Ryszard Kulesza — historyk, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego UW,
 • Ewa Kulik-Bielińska — dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego,
 • Marek Kunicki-Goldfinger — historyk, Jarosław Kurski — I zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”,
 • Włodzimierz Lengauer — historyk, profesor, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Anna Lewicka-Morawska — historyk sztuki, profesor ASP w Warszawie,
 • Paweł Lisicki — redaktor naczelny „Uważam Rze”,
 • Tomasz Makowski — dyrektor Biblioteki Narodowej,
 • Wojciech Materski — historyk, profesor, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN,
 • Jacek S. Matuszewski — historyk prawa, profesor, Uniwersytet Łódzki,
 • Andrzej Mencwel — historyk literatury i kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Adam Michnik — redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”,
 • Krzysztof Mikulski — historyk, profesor, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,
 • Jan Jerzy Milewski — historyk, dr, redaktor „Biuletynu Historii Pogranicza”,
 • Piotr Mitzner — pisarz, historyk literatury, w latach stanu wojennego wydawca literatury niezależnej, współtwórca Ośrodka „Karta”, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”, członek zarządu Polskiego PEN Clubu,
 • Mirosław Nagielski — historyk, profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Zdzisław Najder — historyk literatury, publicysta, członek Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
 • Anna Nasiłowska — pisarka, sekretarz generalny Polskiego PEN Clubu,
 • Michał Nawrocki — fizyk, profesor, Instytut Fizyki UW,
 • Zbigniew Nosowski — publicysta katolicki, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”,
 • Andrzej Nowak — historyk, profesor, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny, „Arcana”,
 • Jan Ołdakowski — dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie,
 • Włodzimierz Paszyński — polonista, pedagog, działacz oświatowy, zastępca Prezydenta miasta st. Warszawy,
 • Erzy Pomianowski — pisarz, publicysta, współpracownik Jerzego Giedroycia, redaktor naczelny miesięcznika „Nowaja Polsza”,
 • Adam Pomorski — tłumacz, eseista, prezes Polskiego PEN Clubu,
 • Maria Przełomiec — dziennikarka, Andrzej Rachuba — historyk, profesor, Instytut Historii PAN,
 • Piotr Rypson — krytyk i historyk sztuki, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,
 • Jolanta Rzegocka — historyk teatru i literatury, dr, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków,
 • Arkady Rzegocki — politolog, dr hab., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klub Jagielloński,
 • Henryk Samsonowicz — historyk, profesor, 1980-1982 rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 1989-1991 minister edukacji narodowej, członek PAN,
 • Paula Sawicka — psycholog, tłumaczka, prezes Stowarzyszenia Przeciwko Ksenofobii i Antysemityzmowi „Otwarta Rzeczpospolita”,
 • Mirosław Sawicki — działacz opozycji demokratycznej, pedagog, minister Edukacji Narodowej 2004-2005,
 • Jolanta Sikorska-Kulesza — historyk, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Aleksander Smolar – publicysta, politolog, prezes Fundacji im. Stefana Batorego,
 • Iwona Smolka — pisarka, krytyk literacki, wiceprezes Polskiego PEN Clubu,
 • Małgorzata Sporek-Czyżewska — współtwórca i członek Zarządu Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
 • Beata Stasińska — wydawca, prezeska wydawnictwa W.A.B.,
 • Sergiusz Sterna-Wachowiak — pisarz, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
 • Jarosław Suchan — dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi,
 • Bogdan Szlachta — historyk myśli politycznej, profesor, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Ośrodek Myśli Politycznej,
 • Jan Tęgowski — historyk, profesor, b. dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku,
 • Barbara Toruńczyk — redaktor naczelny „Zeszytów Literackich”,
 • Robert Traba — historyk, politolog, kulturoznawca, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wspólnota Kulturowa „Borussia”,
 • Anna Trzeciakowska — tłumaczka, Polski PEN Club,
 • Wojciech Tygielski — historyk, profesor, Instytut Historii Sztuki UW, b. prorektor UW,
 • Tadeusz Wielecki — kompozytor, wirtuoz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,
 • Andrzej Wielowieyski — działacz katolicki, publicysta,
 • Jacek Wijaczka — historyk, profesor, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Piotr Wojciechowski — pisarz,
 • Natalia Woroszylska — tłumaczka, kierownik Redakcji Rosyjskiej Polskiego Radia,
 • Kazimierz Wóycicki — publicysta, historyk, dr, Uniwersytet Warszawski,
 • Hanna Wróblewska — krytyk sztuki, dyrektor Galerii „Zachęta” w Warszawie,
 • Ludwika Wujec — społecznik, działaczka demokratycznej opozycji w PRL, pedagog,
 • Andrzej Zakrzewski – historyk prawa, profesor, dyrektor Instytutu Historii Prawa UW,
 • Leszek Zasztowt — historyk, profesor Studium Europy Wschodniej UW, dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN,
 • O. Maciej Zięba, dominikanin, wykładowca i członek rady patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
 • Andrzej Żbikowski — historyk, dr hab., Żydowski Instytut Historyczny.