Więcej

  Deklaracja powołania Forum Dialogu i Współpracy polsko-litewskiej

  Czytaj również...

  Polskę i Litwę od dawnych wieków wiążą dzieje i kultura. Nie do pomyślenia jest rozerwanie tej wspólnoty, trwalszej niż formacje państwowe. Świadczy o niej dziedzictwo kolejnych epok rozwoju: gotyku, renesansu, baroku, oświecenia, romantyzmu. To nasza tradycja europejska.

  Epoka nowoczesności przyniosła wyzwoleńczą emancypację narodów, a zarazem polityczne różnicowanie wspólnoty. W minionym stuleciu nie tylko w naszych krajach procesom tym towarzyszyły nieraz trudne do przezwyciężenia dramaty i ludzkie tragedie.

  U progu nowego tysiąclecia oba nasze niepodległe, wyzwolone z oków totalitaryzmu demokratyczne kraje, oba społeczeństwa i konstytuujące je narody wybrały wspólnotę wolnych i równych, sprzymierzając się w NATO i współstanowiąc Unię Europejską. To nasza współczesność i fundament naszej przyszłości.

  Przymierza państwowe nie bronią jednak nikogo przed sąsiedzkimi niesnaskami i dyplomatycznymi utarczkami. Powracająca co pewien czas w stosunkach polsko-litewskich niedobra aura budzi nieufność i utrudnia wzajemne zrozumienie. Nie wolno nam ulec retoryce złych wspomnień, fobii i odżywających uprzedzeń — jakiekolwiek pojawiłyby się różnice zdań.

  Nawet w trudnych czasach nie brakowało wśród nas ludzi dobrej woli. Do ich dorobku trzeba się dziś odwołać: do przenikliwej koncepcji Jerzego Giedroycia i paryskiej „Kultury”, która nie widziała dla Polski i Litwy innej perspektywy niż dobre sąsiedztwo, budowa wzajemnego zaufania i współpraca, gwarantująca bezpieczeństwo regionu. Do dorobku Stanisława Stommy i Czesława Miłosza. A wreszcie do myśli Jana Pawła II, świadomego głębokiej, uniwersalnej istoty naszych wspólnych tradycji.

  Stosunki polsko-litewskie nie mogą ograniczać się do kontaktów urzędowych. We wzajemnym porozumieniu muszą budować wspólnotę dobrego sąsiedztwa, wspólnotę demokratycznej kultury i obywatelskiej cywilizacji. Potrzeba nam działań na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych i Kościołów, potrzeba rzetelnej informacji. Potrzeba wymiany młodzieży, rozwoju turystyki, współpracy artystycznej, kulturalnej, naukowej, oświatowej, potrzeba stałej debaty historycznej i społecznej. Potrzeba wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Potrzeba wiedzy o sobie nawzajem.

  W tej intencji niżej podpisani przedstawiciele organizacji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, intelektualiści i ludzie mediów postanawiają powołać Forum Dialogu i Współpracy. Zobowiązujemy się podejmować i wspierać wszelkie działania, służące wzajemnemu zrozumieniu, porozumieniu i współpracy między społeczeństwami i narodami Polski i Litwy. Deklarujemy troskę o zapewnienie opinii publicznej naszych krajów rzetelnej informacji i stałe wzbogacanie wzajemnej o sobie wiedzy.

  Sygnatariusze Deklaracji

  • Urszula Augustyniak — historyk, profesor, kierownik Katedry Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Jerzy Axer — filolog klasyczny, profesor, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej UW, dyrektor Instytutu Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” UW, twórca Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UW,
  • Klaus Bachmann — dziennikarz, politolog, członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego,
  • Bogumiła Berdychowska — publicystka, specjalizująca się w dziejach Ukrainy XX w. i stosunków polsko-ukraińskich, 1989-1994 kierownik Biura ds. Mniejszości Narodowych Ministerstwa Kultury i Sztuki RP, kierownik działu programów stypendialnych Narodowego Centrum Kultury,
  • Jacek Bocheński — pisarz, b. prezes Polskiego PEN Clubu,
  • Wojciech Borowik – przewodniczący Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
  • Andrzej Brzeziecki — dziennikarz, redaktor naczelny „Nowej Europy Wschodniej”,
  • Wiesław Caban — historyk, profesor, prorektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
  • Jolanta Choińska-Mika — historyk, dr hab., Instytut Historyczny UW,
  • Mirosław Chojecki — działacz opozycji demokratycznej, wydawca, honorowy prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa,
  • Juliusz Chrościcki — historyk, profesor, Instytut Historii Sztuki UW,
  • Andrzej Chwalba — historyk, profesor, b. prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
  • Krystyna Chwin — poetka, wydawca,
  • Stefan Chwin — pisarz,
  • Stefan Ciara — historyk, dr hab., profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Krzysztof Czyżewski — eseista, animator kultury, twórca Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów” w Sejnach, red. nacz. Czasopisma „Krasnogruda”,
  • Jan Andrzej Dąbrowski — prezes Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu,
  • Krzysztof Droba — teoretyk muzyki, Akademia Muzyczna w Krakowie,
  • Robert Firmhofer — historyk filozofii, dyrektor Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,
  • Grzegorz Gauden — dyrektor Instytutu Książki,
  • Andrzej Gil — historyk, dr hab., profesor KUL, wicedyrektor Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie,
  • Andrzej Grajewski — historyk, publicysta, „Gość Niedzielny”,
  • Janusz Grzelak — psycholog, profesor, działacz opozycji demokratycznej w PRL, wiceminister edukacji w gabinecie Tadeusza Mazowieckiego,
  • Julia Hartwig — poetka,
  • Irena Herbst — prezes Fundacji — Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • Agnieszka Holland — reżyser filmowy,
  • Paweł Huelle — pisarz, wiceprezes Polskiego PEN Clubu,
  • Inga Iwasiów — pisarka,
  • Igor Janke — dziennikarz, publicysta „Rzeczpospolitej”, szef portalu „Salon 24.pl”,
  • Jerzy Jedlicki — historyk, profesor PAN,
  • Wiesław Juszczak — historyk sztuki, profesor, Instytut Sztuki PAN,
  • Adolf Juzwenko — historyk, dyrektor, Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
  • Igor Kąkolewski — historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
  • Joanna Kiliszek — wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza,
  • Tomasz Kizwalter — historyk, profesor, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Krzysztof Knittel — kompozytor, profesor, prezes Polskiej Rady Muzycznej,
  • Maria Koczerska — historyk, profesor, dyrektor Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Michał Kopczyński — historyk, dr hab., profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Historii Polski,
  • Jerzy Kornowicz — kompozytor, prezes Związku Kompozytorów Polskich,
  • Robert Kostro — historyk, dyrektor Muzeum Historii Polski,
  • Wojciech Kriegseisen — historyk, profesor i dyrektor Instytutu Historii PAN,
  • Cezary Kuklo — historyk, profesor, Uniwersytet w Białymstoku,
  • Ryszard Kulesza — historyk, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego UW,
  • Ewa Kulik-Bielińska — dyrektor Fundacji im. Stefana Batorego,
  • Marek Kunicki-Goldfinger — historyk, Jarosław Kurski — I zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”,
  • Włodzimierz Lengauer — historyk, profesor, prorektor Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Anna Lewicka-Morawska — historyk sztuki, profesor ASP w Warszawie,
  • Paweł Lisicki — redaktor naczelny „Uważam Rze”,
  • Tomasz Makowski — dyrektor Biblioteki Narodowej,
  • Wojciech Materski — historyk, profesor, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN,
  • Jacek S. Matuszewski — historyk prawa, profesor, Uniwersytet Łódzki,
  • Andrzej Mencwel — historyk literatury i kultury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Adam Michnik — redaktor naczelny „Gazety Wyborczej”,
  • Krzysztof Mikulski — historyk, profesor, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,
  • Jan Jerzy Milewski — historyk, dr, redaktor „Biuletynu Historii Pogranicza”,
  • Piotr Mitzner — pisarz, historyk literatury, w latach stanu wojennego wydawca literatury niezależnej, współtwórca Ośrodka „Karta”, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika „Nowaja Polsza”, członek zarządu Polskiego PEN Clubu,
  • Mirosław Nagielski — historyk, profesor, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Zdzisław Najder — historyk literatury, publicysta, członek Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
  • Anna Nasiłowska — pisarka, sekretarz generalny Polskiego PEN Clubu,
  • Michał Nawrocki — fizyk, profesor, Instytut Fizyki UW,
  • Zbigniew Nosowski — publicysta katolicki, redaktor naczelny miesięcznika „Więź”,
  • Andrzej Nowak — historyk, profesor, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor naczelny, „Arcana”,
  • Jan Ołdakowski — dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie,
  • Włodzimierz Paszyński — polonista, pedagog, działacz oświatowy, zastępca Prezydenta miasta st. Warszawy,
  • Erzy Pomianowski — pisarz, publicysta, współpracownik Jerzego Giedroycia, redaktor naczelny miesięcznika „Nowaja Polsza”,
  • Adam Pomorski — tłumacz, eseista, prezes Polskiego PEN Clubu,
  • Maria Przełomiec — dziennikarka, Andrzej Rachuba — historyk, profesor, Instytut Historii PAN,
  • Piotr Rypson — krytyk i historyk sztuki, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie,
  • Jolanta Rzegocka — historyk teatru i literatury, dr, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Kraków,
  • Arkady Rzegocki — politolog, dr hab., Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Klub Jagielloński,
  • Henryk Samsonowicz — historyk, profesor, 1980-1982 rektor Uniwersytetu Warszawskiego, 1989-1991 minister edukacji narodowej, członek PAN,
  • Paula Sawicka — psycholog, tłumaczka, prezes Stowarzyszenia Przeciwko Ksenofobii i Antysemityzmowi „Otwarta Rzeczpospolita”,
  • Mirosław Sawicki — działacz opozycji demokratycznej, pedagog, minister Edukacji Narodowej 2004-2005,
  • Jolanta Sikorska-Kulesza — historyk, dr hab., Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Aleksander Smolar – publicysta, politolog, prezes Fundacji im. Stefana Batorego,
  • Iwona Smolka — pisarka, krytyk literacki, wiceprezes Polskiego PEN Clubu,
  • Małgorzata Sporek-Czyżewska — współtwórca i członek Zarządu Fundacji „Pogranicze” i Ośrodka „Pogranicze — sztuk, kultur, narodów” w Sejnach,
  • Beata Stasińska — wydawca, prezeska wydawnictwa W.A.B.,
  • Sergiusz Sterna-Wachowiak — pisarz, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich,
  • Jarosław Suchan — dyrektor Muzeum Sztuki w Łodzi,
  • Bogdan Szlachta — historyk myśli politycznej, profesor, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ, Ośrodek Myśli Politycznej,
  • Jan Tęgowski — historyk, profesor, b. dyrektor Instytutu Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku,
  • Barbara Toruńczyk — redaktor naczelny „Zeszytów Literackich”,
  • Robert Traba — historyk, politolog, kulturoznawca, Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wspólnota Kulturowa „Borussia”,
  • Anna Trzeciakowska — tłumaczka, Polski PEN Club,
  • Wojciech Tygielski — historyk, profesor, Instytut Historii Sztuki UW, b. prorektor UW,
  • Tadeusz Wielecki — kompozytor, wirtuoz, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”,
  • Andrzej Wielowieyski — działacz katolicki, publicysta,
  • Jacek Wijaczka — historyk, profesor, dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
  • Piotr Wojciechowski — pisarz,
  • Natalia Woroszylska — tłumaczka, kierownik Redakcji Rosyjskiej Polskiego Radia,
  • Kazimierz Wóycicki — publicysta, historyk, dr, Uniwersytet Warszawski,
  • Hanna Wróblewska — krytyk sztuki, dyrektor Galerii „Zachęta” w Warszawie,
  • Ludwika Wujec — społecznik, działaczka demokratycznej opozycji w PRL, pedagog,
  • Andrzej Zakrzewski – historyk prawa, profesor, dyrektor Instytutu Historii Prawa UW,
  • Leszek Zasztowt — historyk, profesor Studium Europy Wschodniej UW, dyrektor Instytutu Historii Nauki PAN,
  • O. Maciej Zięba, dominikanin, wykładowca i członek rady patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie,
  • Andrzej Żbikowski — historyk, dr hab., Żydowski Instytut Historyczny.

  Afisze

  Więcej od autora

  Niemieckie zbrodnie na Polakach wciąż nierozliczone

  Niemcy nigdy nie rozliczyły się ze swej narodowosocjalistycznej przeszłości, nie zadośćuczynili swoim ofiarom. Kat Warszawy Heinz Reinefarth nie tylko nigdy nie został ukarany, ale zrobił karierę polityczną w RFN. Druga wojna światowa zaczęła się w Europie atakiem wojsk niemieckich na...

  Iwaneczko, Saszenko, Jackiewicz z Sinfonią Iuventus na 30-lecie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

  Koncert odbędzie się 23 października o godzinie 18:00 w sali koncertowej „Compensa” w Wilnie. Wystąpią: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego SemkowaEwelina Saszenko — wokalKrzysztof Iwaneczko — wokalRafał Jackiewicz — dyrygent Koncert 2. częściowy I część – piosenki patriotyczneII część – przeboje polskiej muzyki...

  Ogarnijmy emocjonalny chaos bez wychodzenia z domu

  Chociaż obecnie często w przestrzeni publicznej podkreśla się znaczenie zdrowia psychicznego, a w kraju dostępnych jest wiele możliwości uzyskania pomocy — ludzie wciąż nie ośmielają się mówić o swoim stanie emocjonalnym, wybierają pozornie łatwiejszą drogę, starając się nie nadawać...

  4. edycja konkursu „Wakacje w Polsce” ma zwycięzców

  Nagrodę główną — weekend dla dwóch osób w Krakowie — zdobyła Lina Vasiliauskienė. Jej zdjęcie wybrali członkowie jury. Czytaj więcej: Ruszyła 4. edycja konkursu „Wakacje w Polsce”. Wystarczy jedno zdjęcie, by wygrać Zwycięzcy konkursu Nagrody publiczności za największą liczbę polubień otrzymują: I...