Samorząd: czas zadbać o nieodpłatne żywienie uczniów w szkole

Wydział Opieki Socjalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego otrzymuje coraz więcej wniosków w sprawie nieodpłatnego żywienia uczniów oraz wyprawek szkolnych. W 2009 r. wyprawkę szkolną otrzymało 4719 uczniów, w 2010 r. – już 5252 uczniów. W ub.r. prawo do wsparcia socjalnego uzyskało 5049 uczniów. Przewiduje się, iż w roku bieżącym wyprawkę szkolną również otrzyma około 5 tys. uczniów z rejonu wileńskiego.

Wsparcie jest udzielane dla uczniów, którzy uczęszczają do szkół ogólnokształcących, zawodowych, placówek nauczania przedszkolnego i in. Jeśli dochody na jednego członka rodziny w ciągu ostatnich 3 miesięcy są mniejsze niż 525 Lt, uczniowie mają prawo do:

– nieodpłatnych obiadów (oraz nieodpłatnego żywienia podczas organizowanych w szkołach letnich dziennych obozach wypoczynkowych),

– wsparcia na nabycia wyprawki dla ucznia.

W sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów należy zwracać się do gminy według miejsca zameldowania, zaś w przypadku braku zameldowania — do gminy faktycznego zamieszkania.

Wnioskodawca powinien złożyć wniosek nr SP-11 (obowiązkowo należy wskazać, do której klasy uczęszcza dziecko) oraz załączyć zaświadczenia oraz inne niezbędne dokumenty wskazane we wniosku, z wyjątkiem danych o posiadanym przez rodzinę mieniu.

Miesięczne dochody rodziny są obliczane na podstawie 3 miesięcy kalendarzowych do dnia złożenia wniosku (np. jeśli rodzina zwraca się w sierpniu, dochody należy przedstawić za maj, czerwiec, lipiec; jeśli zwróci się we wrześniu — za czerwiec, lipiec oraz sierpień). Jeśli rodzina już otrzymuje wsparcie socjalne, wniosek w sprawie wsparcia można złożyć w dowolnej formie.

Bezpłatne żywienie dla uczniów przydzielane jest od początku do końca roku szkolnego. Jeśli wniosek został złożony w ciągu roku szkolnego, żywienie jest przydzielane od dnia wejścia w życie uchwały w sprawie wsparcia do końca roku szkolnego.

Wsparcie w celu nabycia wyprawki dla ucznia udzielane jest do początku roku szkolnego lub na początku roku szkolnego, lecz nie dłużej niż do 20 października, i świadczone jest według miejsca zameldowania ucznia lub w gminie, w której uczeń faktycznie zamieszkuje. Na nabycie wyprawki dla ucznia przydzielana jest kwota w wysokości 156 Lt. Wsparcie w celu nabycia wyprawki udzielane jest w formie pieniężnej oraz niepieniężnej (jeśli uczeń wychowuje się w rodzinie ryzyka socjalnego).

Prawo do wsparcia socjalnego dla uczniów nie przysługuje dla uczniów, którzy są utrzymywani przez placówki finansowane przez państwo lub samorząd (nieodpłatny nocleg, wyżywienie oraz wyprawka dla ucznia) oraz

uczniów, którzy pobierają zasiłek z tytułu opieki. Nieodpłatne wyżywienie nie przysługuje również dla tych uczniów, których rodzice lub opiekunowie są zwolnieni z opłaty za wyżywienie dzieci w szkolnych internatach.

W sprawie nieodpłatnego wyżywienia uczniów i wyprawek szkolnych należy zwracać się do gminy według miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do Wydziału Opieki Socjalnej (ul. Rinktines 50, Wilno, tel. (8 5) 275 0557, 275 0036, 263 6001).