Unijna agencja zmieni raport w sprawie Litwy

Europejska Fundacja Praw Człowieka udowodniła, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej nieprawidłowo zinterpretowała wyniki badań przeprowadzonych przez Instytut Pracy i Badań Społecznych.

W swojej odpowiedzi na pismo Fundacji w sprawie raportu za rok 2010, Agencja zgodziła się z naszymi uwagami. Z raportu Agencji wynikało, że „na Litwie 42 proc. objętych badaniem przedstawicieli mniejszości wskazało, że doświadczyli trudności na rynku pracy z powodu słabej znajomości języka litewskiego”.

Jednak sam Instytut jednoznacznie potwierdził Fundacji, że podana przez Agencję i polityków interpretacja wyników badania nie jest prawdziwa. Instytut zaznaczył, że wyników badań socjologicznych nie można interpretować w oderwaniu od kontekstu ogólnego badania, kompleksowości zadanych pytań i celu badań. Celem danego badania była ocena sytuacji przedstawicieli mniejszości narodowych na rynku pracy, chociaż pośród respondentów dominowały osoby w starszym wieku. Instytut zgodził się również z opinią Fundacji, że respondenci w starszym wieku ukończyli szkołę przed odzyskaniem przez Litwę niepodległości, stąd też ich znajomość języka litewskiego jest słabsza (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2011/03/28/europejska-fundacja-praw-czlowieka-udowodnila-ze-cytowane-przez-wladze-litwy-wyniki-badan-nie-odpowiadaja-prawdzie/).

Agencja przyznała, że słowo „doświadczenie” może się odnosić do poszczególnych przedstawicieli mniejszości, a nie do ogólnego postrzegania sytuacji mniejszości narodowych. Ponadto zapewniła, iż dokona sprostowania do swego Raportu, w celu uniknięcia nieporozumień w tym zakresie oraz żeby nie mógł być źle odczytany w przyszłości.

Przypominamy, że to nieporozumienie było jedną z przyczyn przyjęcia przez Sejm litewski w dn. 17 marca 2011 roku nowej Ustawy o Oświacie wprowadzającej dodatkowe nauczanie w języku litewskim. Dziwi także fakt, że Minister Spraw Zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis w swoim wystąpieniu z dnia 22.02.2011 powołał się na cytowane wyniki Agencji, a nie na wyniki Instytutu, jako źródło pierwotne (więcej informacji: http://www.efhr.eu/2011/03/25/europejska-fundacja-praw-czlowieka-na-tropie-zonglerki-statystyka/).
Fundacja niezmiernie cieszy się, że po ponad półtorarocznej wymianie pism z Agencją, w otrzymanej właśnie odpowiedzi Agencja przyznała nam rację i zapewniła, że dokona korekty raportu na 2010 rok. Tego również Fundacja spodziewa się od władz i mediów litewskich, które wielokrotnie powoływały się na błędną interpretację badań.

Europejska Fundacja Praw Człowieka