Rekrutacja na studia pierwszego stopnia w Polsce

W niektórych szkołach wyższych w rekrutacji na wybrane kierunki obowiązuje znajomość języków obcych, która może być weryfikowana na podstawie egzaminów z języka obcego Fot. Marian Paluszkiewicz
W niektórych szkołach wyższych w rekrutacji na wybrane kierunki obowiązuje znajomość języków obcych, która może być weryfikowana na podstawie egzaminów z języka obcego Fot. Marian Paluszkiewicz

Ważna informacja absolwentom szkół Wileńszczyzny — termin składania dokumentów na podjęcie studiów w Polsce na warunkach stypendysty ministra nauki szkolnictwa wyższego został wyznaczony w dniach od 25 marca do 12 kwietnia 2013 r.  

W Wydziale Konsularnym Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej poinformowano nas, że osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o stypendium na kształcenie w języku polskim na studia pierwszego stopnia (zawodowe) lub na jednolite studia magisterskie.
Na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się najlepsi absolwenci studiów pierwszego stopnia, ukończonych w kraju zamieszkani, tzw. studia częściowe, czyli odbycie części studiów wyższych w Polsce przez jeden lub dwa semestry (dla studentów przede wszystkim filologii polskiej studiujących w uczelniach zagranicznych). Warunkiem niezbędnym do przyjęcia i rozpatrywania aplikacji na wszystkie poziomy kształcenia w Polsce jest posiadanie przez kandydata polskiego pochodzenia.

Uwaga, posiadacze Karty Polaka nie mają obowiązku dokumentować polskiego pochodzenia.
Następnie odbywa się rekrutacja na studia pierwszego stopnia w Polsce wraz z przyznaniem stypendium. Stypendium przyznawane jest na poszczególne lata studiów nie dłużej niż na okres trwania danego poziomu kształcenia.
W przypadku, gdy studia na kierunku w danej uczelni trwają 5 lub więcej lat — stypendium przyznawane jest na rzeczywisty okres studiów — dotyczy to dawnych kierunków, na których studia prowadzone były wyłącznie jako jednolite magisterskie. Nie przewiduje się rekrutacji na kierunki filologiczne, z wyjątkiem filologii polskiej — informuje wydział konsularny ambasady RP w Wilnie.

Ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce ze stypendium rządu RP mogą kandydaci spełniający następujące kryteria:
1. Udokumentowane polskie pochodzenie (polska narodowość)
2. Mają ukończony 17. rok życia przed rozpoczęciem kształcenia w Polsce, tj. przed 1 października danego roku akademickiego, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się osoby, które nie ukończą 17 lat
3. Legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej (matura) uprawniającym do podjęcia studiów wyższych w kraju wydania świadectwa — dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę nie dawniej niż trzy lata
4. Posiadają świadectwo z ostatniej klasy / semestru w szkole średniej — dla osób, które w momencie ubiegania się o przyjęcie na studia w Polsce nie ukończyły jeszcze szkoły;
5. Na świadectwie maturalnym lub ostatnim świadectwie (z ostatniej klasy szkoły średniej) mają z przedmiotów kierunkowych ocenę co najmniej dobrą;
6. Byli lub są uczniami szkół średnich z polskim językiem nauczania (w miejscowościach, w których takie szkoły istnieją lub w najbliższej okolicy);
7. Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów na danym kierunku.

Uprzedza się, że osoby, które nie mają ukończonych 17 lat, są zobowiązane przedstawić zgodę rodziców lub prawnych opiekunów do podjęcia studiów w Polsce, poświadczoną przez placówkę.
W niektórych szkołach wyższych w rekrutacji na wybrane kierunki obowiązuje znajomość języków obcych, która może być weryfikowana na podstawie egzaminów z języka obcego.

Osoby zakwalifikowane muszą zdać test podstawowy z języka polskiego, warunkujący przystąpienie do dalszej części egzaminu, przewidziany dla kandydatów, którzy nie uczęszczali do szkoły z polskim językiem nauczania; jego wynik nie jest wliczany do ogólnej punktacji z postępowania kwalifikacyjnego.
Natomiast wszystkich przyszłych studentów obowiązuje pisemny sprawdzian testowy z dwóch przedmiotów kierunkowych oraz rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.

Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego otrzymują stypendium na studia na kierunku filologia polska, bez konieczności przystępowania do postępowania rekrutacyjnego.
Laureat wybierający inny kierunek niż filologia polska zostaje zwolniony z testu podstawowego i humanistycznego z języka polskiego, przy czym z tego drugiego otrzymuje 100 punktów na 100 możliwych.
Finalista olimpiady zostaje zwolniony z pierwszego testu z języka polskiego. Jeżeli jest to test humanistyczny, otrzymuje z niego 100 punktów na 100 możliwych.