13 maja br. rozpoczyna się termin składania wniosków w sprawie wymiany dachów azbestowych

Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa RL nr 3D-323 z dnia 2 maja 2013 r. został zatwierdzony tryb wymiany dachów azbestowych. Tryb ten stosowany jest w przypadku osób, które złożyły wnioski o wsparcie w ramach działania „Odnowienie i rozwój wsi” litewskiego programu rozwoju wsi na l. 2007-2013 i które składają wniosek o wsparcie dla wymiany dachów azbestowych w 2013 r., gdy suma wsparcia, o które ubiega się wnioskodawca nie przekracza 6 tys. Lt.

Datę rozpoczęcia składania wniosków ogłasza Narodowa Agencja Płatnicza przy Ministerstwie Rolnictwa. Informacja ta jest publikowana w wydaniu „Informaciniai pranešimai” (dodatek „Valstybės žinios”) oraz na stronach internetowych „Valstybės žinios” (www.zum.lt), Ministerstwa Rolnictwa (www.valstybes-zinios.lt), Narodowej Agencji Płatniczej (www.nma.lt). W roku bieżącym data rozpoczęcia składania wniosków jest wyznaczona na 13 maja.

Wniosek o wsparcie oraz (lub) dokumenty powinny być wypełnione w języku litewskim. Wnioski w innym języku nie będą przyjmowane. Wnioski przyjmuje i rejestruje Narodowa Agencja Płatnicza (ul. Blindžių 17, Wilno, tel.: (8 5) 252 6999, e-mail: info@nma.lt).

Wniosek oraz (lub) dodatkowe dokumenty powinny być złożone osobiście przez wnioskodawcę lub przez osobę upoważnioną. Wnioski złożone w inny sposób (np. pocztą, faksem, pocztą elektroniczną, przy pomocy kuriera itp.) nie będą rozpatrywane.

Wnioskodawca powinien złożyć jeden oryginalny egzemplarz wniosku oraz oryginały lub kopie wszystkich niezbędnych dokumentów zatwierdzone podpisem wnioskodawcy lub notariusza. Wnioskodawca powinien podpisać każdą kartkę wniosku oraz załączonych dokumentów. Ocena wniosku o wsparcie nie może trwać dłużej niż 20 dni roboczych od dnia, w którym dobiegł końca okres składania wniosków (28 czerwca br.). Termin ten nie obejmuje terminu przeprowadzania ekspertyzy, zapytań oraz weryfikacji wniosków. Zapytania mogą zostać wysłane, a weryfikacje mogą być przeprowadzone w dowolnym czasie przeprowadzania oceny wniosku o wsparcie. Podczas oceny wniosku ustala się, czy projekt spełnia warunki finansowania w ramach działania „Odnowienie i rozwój wsi” litewskiego programu rozwoju wsi na l. 2007-2013.

Wnioski w sprawie wymiany dachów azbestowych można składać od 13 maja do 28 czerwca br.

Szczegółowych informacji udzieli gł. specjalista Wydziału Budowy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Wojciech Aszkiełowicz (Wilno, ul. Rinktinės 50, pok. 505, tel.: (8 5) 279 6037, +37062059929, e-mail: voitech.askelovic@vrsa.lt).

 22 maja br. o godz. 9.00 w Dużej Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbędzie się seminarium dotyczące wymiany dachów azbestowych. Serdecznie zapraszamy!