Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego – wiele pytań, dyskusji i podjętych decyzji

Na posiedzeniu, które odbyło się 26 lipca br., postanowiono zwiększyć asygnacje budżetu 2013 r. o 469, 1 tys. litów i 381,8 tys. Lt i przeznaczyć je Administracji Samorządu na zwiększenie realizacji programu konkurencyjności i 87,3 tys. Lt na realizację programu kultury, sportu i rozwoju turystyki Muzeum Etnograficznego Wileńszczyzny.

Podczas posiedzenia Rady podjęto decyzję o reorganizacji sieci publicznych bibliotek Rejonu Wileńskiego, zakładając instytucję budżetową ”Centralna Biblioteka Samorządu Rejonu Wileńskiego”. Zostanie utworzone 41 pododdziałów strukturalnych Centralnej Biblioteki Samorządu Rejonu Wileńskiego. Projekt decyzji jest przygotowany w celu zapewnienia wszystkim mieszkańcom terytorium Rejonu Wileńskiego kompletności dostępu publicznego do źródeł informacji, kultury i samokształcenia.

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę o utworzeniu funduszu mera i uzupełnienie opisu trybu korzystania częścią V „Za wykorzystane fundusze” i zmienić tytuł części III zamiast” tryb wykorzystania funduszu mera” na „wykorzystanie funduszu mera samorządu”.
Radni zgodzili się na przejęcie na własność w celu realizacji samodzielnych funkcji i wdrożenia funkcji państwowych, a teraz realizowanych na zasadzie zaufania przez Ministerstwo Oświaty i Nauki dwóch autobusów szkolnych, które będą używane do zarządzania, korzystania i rozporządzania nimi na zasadzie zaufania przez Szkoły Średnie w Zujunach i Mickunach.

Po zatwierdzeniu przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego programu zwiększenia efektywności energetycznej w domach wielomieszkaniowych i przydzieleniu administratora ZSA „Nemenčinės komunalininkas” będą stworzone przesłanki i możliwości rozpoczęcia remontu (modernizacji) domów wielomieszkaniowych na terenie Samorządu, a przez to zmniejszenia dla ludności opłaty za energię cieplną.

Dotychczas odnawianie (modernizacja) domów wielomieszkaniowych wg ustalanych programów na Litwie było powolne, ponieważ mieszkańcy nie chcieli powziąć zobowiązań kredytowych wobec banków. Z inicjatywy Ministerstwa Środowiska opracowano nowy model odnowienia (modernizacji) domów wielomieszkaniowych, który jest przeznaczony przede wszystkim dla najbardziej energochłonnych budynków o największych kosztach utrzymania, których właściciele muszą asygnować największe wydatki na utrzymanie mieszkania, na zwiększenie efektywności energetycznej.

Istotą nowego modelu jest to, że właściciele mieszkań nie muszą podejmować żadnych zobowiązań organizacyjnych, kredytów oraz ryzyka realizacji projektu. Oni muszą tylko zgodzić się na realizację inwestycyjnych projektów, zwiększających efektywność energetyczną bez ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych, aby zapłacić za inwestycje poprzez wspólnie pobierane koszta finansowe za zaoszczędzone środki za energię. Samorząd Rejonu Wileńskiego, opierając się na kryteria, ustalone przez Ministerstwo Środowiska Litwy, wybrał 12 budynków wielomieszkaniowych i otrzymał wstępną zgodę mieszkańców na udział w programie.

Obecnie są przygotowywane inwestycyjne plany i świadectwa efektywności energetycznej 12 domów, które już zaczyna się uzgadniać z mieszkańcami. Po otrzymaniu zgody mieszkańców rozpocznie się faza realizacji planów inwestycyjnych. Z przewidzianych w programie funduszy będą udzielane kredyty ulgowe z odsetkami, nie większymi niż 3 proc. rocznie, kompensowanymi w 100 procentach kosztami przygotowania i nadzoru technicznego projektu oraz 15 proc. inwestycji, przeznaczonych na realizację planu inwestycyjnego, o którym mowa w sponsorowanych przez państwo środkach efektywności energetycznej, realizowanych i opłaconych składek na ubezpieczenia inwestycyjne dla rodzin i dla osób pojedynczych o niskich dochodach. Ze środków specjalnego Programu Zmian Klimatycznych będą zwracane dodatkowe 25 proc. inwestycji, przewidzianych w planach inwestycyjnych na realizację środków, służących do realizacji oszczędzając energię.

Radni zatwierdzili opracowane przez Wydział Inwestycji następujące projekty Uchwał Rady: „Realizacja renowacji budynku szkoły-przedszkola w Rudowsiach” i „Remont budynku ambulatorium w Podbrzeziu”. Projekty te planuje się finansować ze Specjalnego Programu Zmian Klimatu. Po zatwierdzeniu tych projektów Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie mogła złożyć podania na projekty o pozyskanie wsparcia w ramach specjalnego programu, dotyczącego zmian klimatycznych na użytkowanie środków publicznych na remont (modernizację) budynków w celu zmniejszenia kosztów energii i będzie zobowiązana do pokrycia kosztów projektu, nie kwalifikujących się do finansowania, ale niezbędnych do realizacji projektu, na które złożą się przygotowanie projektu technicznego i nadzór techniczny projektu.

Na realizację każdego projektu przewiduje się przeznaczyć 20% środków na współfinansowanie działań w ramach projektu. Pozwoli to na zwiększenie dostępności finansowania, ponieważ wnioski będą oceniane w drodze przetargu. Wstępny koszt projektu „ Renowacja budynku ambulatorium w Podbrzeziu rejonu wileńskiego” – 300 tys. Lt, projektu „Renowacja i remont budynku przedszkola w Rudowsiach ” – 400 tys. Lt. Ambulatorium w Podbrzeziu corocznie na ogrzewanie wydaje około 15.tys. Lt, Po realizacji projektu ambulatorium w Podbrzeziu corocznie będzie w stanie zaoszczędzić około 10 tys. Lt. Szkoła-przedszkole w Rudowsiach corocznie na ogrzewanie wydaje około 30 tys. Lt. Po realizacji projektu w ciągu roku będzie w stanie zaoszczędzić około 15 tys. Lt. Po dodaniu przez Samorząd Rejonu Wileńskiego 20 procent środków, jego wkład opłaciłby się w okresie mniejszym niż sześć lat.

W czasie posiedzenia Rada zatwierdziła projekt uchwały, przygotowany przez Wydział Inwestycji Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, dotyczący projektu „Urządzenie kotłowni biopaliwa w przedszkolu w Wielucianach”. Projekt ten planuje się sfinansować ze środków programu specjalnego funduszu Zmian Klimatu, na których pozyskanie będzie złożony wniosek w ramach specjalnego środka programu Zmian Klimatu ”Instalacja kotłów biopaliwa w budynkach użyteczności publicznej” i zobowiąże się do pokrycia niekwalifikowanych, ale dla realizacji niezbędnych kosztów projektu, na które złożą przygotowanie projektu i nadzór techniczny. Planuje się, że ostatnie będą sięgały około 15 tys. Lt. Koszty kwalifikowalne finansowania (budowa, zakup kotłów itp.) pokrywa się w 100% ze środków Specjalnego Programu Zmian Klimatu.

Wstępne koszty projektu – około 80 tys. Lt. Wnioski będą ocenione w drodze przetargu i po otrzymaniu finansowania na ten projekt Przedszkole w Wielucianach w rej. wileńskim urządzi kotłownię biopaliwa, przyczyniając się przez to do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i emisji gazów cieplarnianych, efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Pozwoli to na zwiększenie efektywności energetycznej. Teraz przedszkole w Wielucianach jest ogrzewane elektrycznością, zwiększa to zanieczyszczenie środowiska i wymaga dużych nakładów finansowych. Przedszkole w Wielucianach rocznie na ogrzewanie wydaje około 35 tys. Lt. Po realizacji projektu przedszkole w Wielucianach zaoszczędzi około 20 tysięcy Lt. Wkład własny na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych projektu okupi się w pierwszym roku.

Na posiedzeniu zatwierdzono projekt przygotowany przez Wydział Inwestycji w sprawie planów detalicznych dziesięciu centrów gminnych. Na ich podstawie Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego złoży wniosek projektowy w ramach Rozwoju Programu Operacyjnego Zasobów Ludzkich lat 2007-2013 Priorytetu 4. „Zwiększenie zdolności administracyjnej i skuteczności administracji publicznej” środka wykonawczego VP1-4.2-VRM-04-R, „Planowanie terytoriów” uzyskania wsparcia dla projektu „Przygotowanie planów detalicznych centrów dziesięciu podstawowych gmin „. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego będzie zobowiązana do przeznaczania co najmniej 15 procent, czyli 83 576,48 Lt (wartość projektu – 557 176,48 Lt) na współfinansowanie działań w ramach projektu, jak również na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych, ale koniecznych kosztów projektu, jeśli w ogóle, będą poniesione.

Cel projektu – zapewnić harmonijny i efektywny rozwój infrastruktury gmin Bujwidze , Dukszty, Kowalczuki, Ławaryszki, Mariampol, Miedniki, Podbrzezie, Rukojnie, Sużany, Szaterniki oraz tworzenie harmonijnego środowiska życia, pracy i odpoczynku. Za pomocą tych szczegółowych planów będzie dążyło się do rozwoju i modernizacji istniejącej infrastruktury transportowej poprzez poprawę parametrów technicznych lokalnych i regionalnych dróg, rozwój infrastruktury publicznej okolic dróg, zapewnienie bezpiecznej łączności samochodowej i rowerowej. Ważne jest zaplanować przestrzeń publiczną, sformować terytoria dla rekreacji i wypoczynku, zapewniając funkcjonowanie obiektów komunalnych wspólnego użytku. Według projektu planuje się przygotować i zatwierdzić plan detaliczny podstawowych centrów dziesięciu podstawowych gmin rejonu wileńskiego.

Radni zatwierdzili projekty uchwał o modernizacji sieci cieplnych w m. Niemenczyn i wsi Rudomino rej. wileńskiego. W chwili obecnej w m. Nemenczyn i wsi Rudomino energia cieplna na potrzeby grzewcze jest dostarczana scentralizowanie do domów wielorodzinnych, budynków o przeznaczeniu publicznym. Wg danych ZSA „Nemenčinės komunalininkas” straty w sieciach cieplnych średnio wynoszą 19 proc., przez co zwiększa się ogólne straty dostawcy i ceny ciepła. Sieci te są zbudowane w latach 1975 – 1976, więc są one zużyte.

W 2011. została ukończona realizacja projektu ZSA ,,Nemenčinės komunalininkas“ „Modernizacja sieci cieplnych w osiedlach Niemenczyn i Bujwidziszki” , podczas której była renowowana część sieci cieplnych w m. Niemenczyn. Na projekt przeznaczono 742, 5 tys. Lt z funduszy strukturalnych UE oraz 747,0 tys. Lt Samorządu rej. wileńskiego. W celu zwiększenia efektywności produkcji i dostawy energii cieplnej należy zmodernizować resztę sieci cieplnych m. Niemenczyn.

Wg danych ZSA „Nemėžio komunalininkas” w sieciach cieplnych w. Rudomino straty ciepła wynoszą średnio 11 proc., co zwiększa ogólne straty dostawcy i ceny ciepła. Sieci te są zbudowane w 1970 – 1986 lat, więc są one zużyte. W celu zwiększenia produkcji ciepła i dostawy wydajności niezbędnej do modernizacji sieci ciepnych w. Rudomino. W celu zwiększenia efektywności produkcji i dostawy energii cieplnej należy zmodernizować sieci cieplne we w. Rudomino.

Po zatwierdzeniu projektów uchwał ZSA „Nemėžio komunalininkas” (dot. wsi Rudomino) i ZSA „Nemenčinės komunalininkas„ (dot. m. Niemenczyn) będą mogły przedstawić podania w ramach pomocy strukturalnej Unii Europejskiej „Modernizacja i rozwój systemu dostawy ciepła” w celu modernizacji sieci cieplnych około 750 m w m. Niemenczyn i około 3 km we wsi Rudomino. Rada Samorządu rej. wileńskiego zobowiąże się do sfinansowania spółce projektowej 50 proc. środków właściwych projektu oraz do pokrycia kosztów niewłaściwych, ale niezbędnych do realizacji projektu, które wstępnie będą wynosiły około 1,5 miliona litów (w. Rudomino) i 400 000 lt (m. Niemenczyn).

Rada Samorządu rej. wileńskiego po zgodzie na te projekty ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės komunalininkas” odnowi zużyte sieci cieplne w. Rudomino i m. Niemenczyn , przyczyniając się tym samym do zmniejszenia ceny ciepła, zanieczyszczenia środowiska oraz emisji gazów cieplarnianych, efektywnego zużycia energii cieplnej.