Emerytury państwowe drugiego stopnia będą mogły otrzymać matki, które wyhodowały i dobrze wychowały 5 i więcej dzieci

Od stycznia 2014 r. emerytury państwowe drugiego stopnia Republiki Litewskiej mogą otrzymać matki, które urodziły (adoptowały) i wyhodowały dzieci do 8 lat i dobrze wychowały 5 i więcej dzieci.

Te matki powinny osiągnąć wiek emerytalny, ustalony przez państwową Ustawę o Ubezpieczeniach Społecznych lub im musi być przyznana zdolność do pracy w wysokości 0- 40 procent. Wysokość emerytury – 400 lt.

Uchwałą Rządu Republiki Litewskiej matkom, pretendującym do emerytur państwowych drugiego stopnia, prawo do emerytury zostanie ustalone zgodnie z kryteriami i warunkami oceny zachowania dobrze wychowanych (adoptowanych) dzieci i samych matek. Dziecko wielodzietnej matki nie jest uważane za dobrze wychowane, jeśli jest ono skazane, bez względu na wiek, za ciężkie lub bardzo ciężkie przestępstwo – nie ma znaczenia, czy wyrok skazujący wygasł czy nie.

W sprawie otrzymania emerytury matka (lub osoba przez nią upoważniona) powinna zwracać się do Wydziału Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego (pokój 105., ul. Rinktinės 50, Wilno, tel. 275 5062). Administracja samorządu przedstawi kandydaturę i wszystkie niezbędne dokumenty do przydzielenia państwowej emerytury drugiego stopnia dla komisji przydzielania emerytur państwowych pierwszego i drugiego stopnia przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy Litwy.
Matki (lub ich pełnomocnicy), ubiegające się o emerytury państwowe drugiego stopnia, zwracające się do Wydziału Opieki Społecznej, muszą dostarczyć:

– prośbę (wniosek);
– kopię paszportu lub dowodu osobistego obywatela Litwy;
– dokumenty, potwierdzające odpowiedni status osoby (emeryta, osoby niepełnosprawnej);
– życiorys;
– odpis wydanego przez Służbę ds. niepełnosprawności i zdolności do pracy przy ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy zaświadczenia, w wypadku nieosiągnięcia przez matkę wieku emerytalnego;
– charakterystyki wszystkich dzieci, wydane przez instytucje edukacyjne, pracodawców lub starostów, a dzieci stale zamieszkałych za granicą – przez właściwe instytucje danego państwa. Charakterystyki powinny być wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące od dnia zwrócenia się matki z prośbą o przydzielenie emerytury drugiego stopnia do Administracji samorządu;

– kopie metryk urodzenia dzieci lub kopie, wskazanych w dokumentach danych z Rejestru Ewidencji Mieszkańców Republiki Litewskiej;
– kopie metryk zgonu umarłych dzieci lub kopie wskazanych w tych dokumentach danych, pochodzących z Rejestru Ewidencji Mieszkańców Republiki Litewskiej;

– kopie dokumentów, udowadniających zmiany nazwiska matek i (lub) jej dzieci, lub wyciągi z tych dokumentów, pochodzących z Rejestru Ewidencji Mieszkańców Republiki Litewskiej, jeśli nazwisko było zmienione.
Kopie dokumentów muszą być zatwierdzone zgodnie z prawem. Kopie dokumentów, wymaganych do przydzielenia emerytury państwowej drugiego stopnia, mogą być zatwierdzone przez urzędników administracji samorządu, uprawnionych do potwierdzania autentyczności kopii. Dokumenty, wystawione przez państwa zagraniczne, muszą być przetłumaczone na język litewski.
Przydzielanie i wypłacanie emerytur państwowych drugiego stopnia reguluje zatwierdzony Uchwałą Rządu Litwy nr 255 z dnia 14.03.2007 r. Regulamin o przydzielaniu i wypłacaniu emerytur państwowych pierwszego i drugiego stopnia Republiki Litewskiej. (Dziennik Ustaw 2007, 33-1198)