Ku uwadze rodziców uczniów

W miarę zbliżania się nowego roku szkolnego Wydział Opieki Społecznej Samorządu rejonu wileńskiego informuje mieszkańców rejonu o udzielanym wsparciu dla uczniów.

Wsparcie dla uczniów reglamentuje Ustawa Republiki Litewskiej o Pomocy Społecznej dla Uczniów i zatwierdzony przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego opis regulaminu Organizowania i Udzielania Wsparcia Socjalnego dla Uczniów.
Wsparcie społeczne dla uczniów jest przydzielane dla tych uczniów, którzy uczą się według ogólnych programów kształcenia, zarejestrowanych w Rejestrze studiów programów lub programu kształcenia przedszkolnego:

• w szkołach edukacji ogólnej;
• w instytucjach kształcenia zawodowego;
• w szkołach edukacji przedszkolnej;
• u innego udzielającego nauczania (poza wolnym nauczycielem).
Społeczne wsparcie dla uczniów nie jest udzielane dla tych uczniów, którzy:
• uczą się według programów kształcenia dorosłych;
• uczą się według programów kształcenia ogólnego oraz programów kształcenia zawodowego;
• są utrzymywani (otrzymują bezpłatny nocleg, jedzenie i przybory szkolne) przez instytucje
państwowe lub samorządowe;
• którym zgodnie z ustawami jest przyznawana wypłata opiekuńcza;
• których rodzice są zwolnieni z opłaty za posiłki w bursach szkolnych.

Uczniowie mają prawo do bezpłatnych obiadów (i posiłków w organizowanych przez szkoły obozach letnich) oraz wsparcie na zakup przyborów szkolnych, jeżeli średni dochód na członka rodziny miesięcznie jest mniejszy niż 1,5 rozmiaru UPD (525 lt).

Wnioskodawca w sprawie wsparcia socjalnego dla uczniów ubiega się w zadeklarowanym miejscu zamieszkania, a jeżeli miejsce nie jest zadeklarowane – w urzędzie gminy, w której faktycznie zamieszkuje. Wypełnia i podaje prośbę – podanie (formularz SP-11), na otrzymanie wsparcia socjalnego dla uczniów (należy obowiązkowo wskazać w której klasie jest uczeń) i dołączyć zaświadczenie i inne wymagane dokumenty wskazane w prośbie – podaniu, z wyjątkiem danych o posiadanym majątku rodzinnym.

Przeciętny miesięczny dochód rodziny oblicza się według 3 miesięcy kalendarzowych, poprzedzających miesiąc zwrócenia się o pomoc socjalną dla uczniów (na przykład, jeśli rodzina zwraca się w lipcu, dochody są podawane za kwiecień, maj i czerwiec, jeżeli w zwraca się w sierpniu – za maj, czerwiec i lipiec). Jeśli w czasie zwrócenia się o wsparcie socjalne dla uczniów rodzina otrzymuje świadczenia socjalne, wnioskodawca składa formularz podania o wsparcie socjalne dla uczniów w wolnej formie.
Bezpłatne posiłki dla uczniów przydziela się od początku roku szkolnego do końca. Po złożeniu prośby – podania w roku szkolnym – od wejścia w życie decyzji o pomocy socjalnej dla uczniów – do końca roku szkolnego.

Na wsparcie na nabycie przyborów szkolnych przeznacza się 120 proc. wielkości kwoty UPD (156 lt) na jednego ucznia na rok kalendarzowy. Wsparcie na nabycie przyborów szkolnych udziela się w gotówce i formie niepieniężnej (jeśli uczeń rośnie w rodzinie ryzyka społecznego). Wsparcie na przybory szkolne jest przyznawane tylko dla uczniów, których rodzice prośbę – podanie o wsparcie złożyli do 5 października. Późniejsze podania nie są rozpatrywane.

W celu zapewnienia, żeby po powrocie po wakacjach letnich do szkoły uczniowie otrzymali posiłki, a od początku roku szkolnego byli zaopatrzeni w przybory szkolne, zapraszamy rodziców do ubiegania się o pomoc socjalną dla uczniów już teraz, a nie na początku roku szkolnego.

Informacje na temat wsparcia socjalnego dla uczniów można uzyskać w urzędzie gminy wg miejsca zamieszkania lub Wydziale Opieki Społecznej (ul Rinktinės. 50, Wilno, tel. 275 0063, 275 0557, 263 6001).