Na posiedzeniu Rady samorządu rejonu wileńskiego pozdrowiono najlepszych absolwentów instytucji edukacyjnych

Uroczyste uhonorowanie najlepszych absolwentów podstołecznych szkół i gimnazjów
Uroczyste uhonorowanie najlepszych absolwentów podstołecznych szkół i gimnazjów

25 lipca br. na posiedzeniu rady samorządu rejonu wileńskiego, w którym uczestniczyło 25 radnych, przyjęto wiele ważnych uchwał. Na początku posiedzenia mer Maria Rekść pamiątkami i listami uznania uroczyście uhonorowała 11–u najlepszych absolwentów instytucji edukacyjnych samorządu rejonu wileńskiego, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki na egzaminach dojrzałości w roku szkolnym 2013-2014.

Po ceremonii wręczenia nagród nastąpiło omawianie kwestii finansowych. Członkowie Rady zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i zapoznali się z realizacją dochodów i wydatków budżetu.

Radni postanowili również zwiększyć dochody budżetu samorządu rejonu wileńskiego 2014 r. o 660,0 tys. Lt, z nich dotację docelową na finansowanie funduszu rozwoju mieszkń socjalnych – o 365,0 tysięcy lt, innych dotacji z innych szczebli władzy – o 295,0 tysięcy lt. Chociaż budżet samorządu powoli wraca do poziomu sprzed kryzysu, ale rosnące wydatki nie nastrajają optymistyczne.

Podczas posiedzenia było omawiane pytanie „W sprawie ustalenia ulg podatkowych na ziemię”. Postanowiono:
1. Zwolnić z podatku na ziemię właścicieli gruntów – osoby, którym ustalony poziom 0-40 procent zdolności do pracy, emerytów i nieletnich, gdy w rodzinach wymienionych właścicieli na początku okresu podatkowego nie ma ludzi zdolnych do pracy (do osób pełnosprawnych nie są zaliczani uczniowie i studenci dziennych wydziałów instytucji edukacyjnych) oraz powierzchnia należącej do nich działki (kilka działek należących do właściciela są uznawane za jedną działkę gruntu) nie przekracza kwoty gruntów podlegających opodatkowaniu: na terenach wiejskich – 3 ha; w mieście Niemenczyn – 0,25 ha.

2. Zwolnić mieszkańców rejonu wileńskiego z podatku za ziemię rolną (za wyjątkiem działek gruntu ogrodów amatorskich) nie przekraczających powierzchni gruntów: na terenach wiejskich – 5 ha; w Niemenczynie – 0,25 ha.

3. Nie stosować ulg podatkowych użytkownikom gruntów, których działki są zaniedbane lub których ustalono przypadki spalania trawy.

Radni zatwierdzili opis procedury przydzielania zasiłku pogrzebowego, według którego osobom grzebiącym będą zapewnione równe szanse otrzymania zasiłku pogrzebowego za zmarłych, którzy zadeklarowali lub nie zadeklarowali miejsca zamieszkania w Republice Litewskiej.

Decyzją Rady dla Gimnazjum w Pogirach r. wileńskiego przekazano we władanie, wykorzystywanie i dysponowanie na prawie zaufania autobus klasy M2 „Volkswagen Crafter”. Autobus szkolny pomoże zapewnić uczniom lepszy dojazd do szkoły i z powrotem.

Rada zatwierdziła decyzję w sprawie przekazania na własność majątku żłobkom-przedszkolom w Awiżenach, Ławaryszkach i Mickunach. Zarządzając i dysponując majątkiem na zasadzie zaufania żłobki-przedszkola będą miały możliwość uzyskać dodatkowe źródła finansowania (z projektów funduszy strukturalnych UE, uzyskać środki sponsorów, i in.). Obecnie majątek, należący na zasadzie zaufania, którym dysponują i wykorzystują żłobki – przedszkola jest na ewidencji Wydziału Oświaty.

Na posiedzeniu jednogłośnie zaakceptowano pozwolenie, by administracja samorządu rejonu wileńskiego jako partner brała udział w projekcie „Ulepszenie opieki zdrowotnej w szkołach i placówkach przedszkolnych”, który będzie finansowany w ramach środka lat 2009-2014. Planuje się odnowić gabinety medyczne w szkołach i instytucjach przedszkolnych rejonu wileńskiego oraz w części tych gabinetów wykonać zwykły remont i wyposażyć je w środki pomocy.

Głosami większości radnych został zaaprobowany również strategiczny plan rozwoju samorządu rejonu wileńskiego na lata 2016-2023. W planie strategicznym jest podana obecna sytuacja rejonu wileńskiego, wizja rejonu wileńskiego do r.2023, dziedziny priorytetowe, cele strategiczne, zadania i środki, jest przewidziane zapotrzebowanie na niezbędne zasoby. Za pomocą planu dąży się do stworzenia korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości, wzrostu konkurencyjności gospodarczej rejonu, przyciągnięcia inwestycji, poprawy wdrażania polityk UE oraz doskonalenia struktury administracji publicznej.

Kierownik Wydziału Stosunków Zagranicznych i Informacji Dorota Lewko przedstawiła herb Mednik rejonu wileńskiego, który 7 lipca br. prezydent Litwy Dalia Grybauskaitė, biorąc pod uwagę propozycję Komisji Heraldyki Litwy, zatwierdziła dekretem nr 1K-1888. Wzorzec herbu Mednik stworzył artysta Juozas Galkus. Na czerwonym polu tarczy jest przedstawiony fragment złotego zamka z wieżą narożną. Podczas omawiania motywu herbu Miednik, nikt nie kwestionował, że musi na nim być utrwalony Zamek Miednicki, jeden z najbardziej znaczących historycznych budynków obronnych.