Więcej

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego w obronie Polków na Litwie

  Czytaj również...

  parlamentPan Algirdas Butkevičius, premier rządu RL
  Panie Premierze, jako posłowie do Parlamentu Europejskiego, stojący na straży praw i wolności obywatelskich, z wielkim niepokojem obserwujemy sytuację na Litwie i wyrażamy swój stanowczy sprzeciw wobec ograniczania praw mniejszości narodowych, zwłaszcza w dziedzinie oświaty, która powinna być pod szczególną ochroną instytucji państwowych.

  Próba likwidacji kilkunastu szkół średnich z mniejszościowym, polskim językiem nauczania, jest niedopuszczalna z europejskiego punktu widzenia i jest niezgodna z duchem prawa wspólnotowego. Traktat Lizboński kładzie wyraźny nacisk na promowanie wielojęzyczności, wielokulturowości i wieloetniczności. Ponadto Konwencja Ramowa Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejska Karta Języków Regionalnych lub Mniejszościowych sprawę oświaty mniejszości narodowych i etnicznych obdarza wyjątkowym wsparciem. Litwa, jako członek Unii Europejskiej, w pierwszym rzędzie powinna stosować europejskie standardy w dziedzinie ochrony praw mniejszości narodowych i powinna zaprzestać działań noszących znamiona dyskryminacji. Wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do zwiększenia ochrony prawnej wszystkich mniejszości narodowych oraz zaprzestania działań zmierzających do likwidacji placówek szkolnych z polskim językiem nauczania.
  Po wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej w 2004 roku sytuacja mniejszości narodowych na Litwie, w tym też polskiej, uległa znacznemu pogorszeniu. Nie chodzi tylko o antypolskie nastroje w mediach czy wypowiedzi niektórych polityków, ale również o legislacyjne ograniczenia praw mniejszości narodowych. Mianowicie w 2010 roku nastąpił ogromny regres prawny w tej dziedzinie, bowiem anulowano Ustawę o Mniejszościach Narodowych i do tej pory nie przyjęto nowej.

  Kolejnym elementem restrykcji wobec mniejszości narodowych jest dziedzina oświaty. Jeszcze w 2011 roku, mimo wielokrotnych protestów i wbrew woli 60 000 mieszkańców, którzy złożyli swoje podpisy, przyjęto nowelizację Ustawy o Oświacie, która mocno ograniczyła prawa mniejszości narodowych w dziedzinie oświaty w języku ojczystym. Oprócz takich spraw jak niedrukowanie podręczników w języku ojczystym czy zmniejszenie finansowania tak zwanego koszyczka ucznia dla szkół mniejszości narodowych, bolesnym ciosem było ujednolicenie egzaminu z języka litewskiego. Przyjęto taką dyskryminacyjną poprawkę nie zważając na fakt, że uczniowie ze szkół mniejszości narodowych mieli 800 godzin z języka litewskiego mniej niż ich rówieśnicy z litewskich szkół, przez co znacząco pogorszyły się wyniki uczniów polskich szkół na egzaminie dojrzałości. Z powodu notorycznego ograniczania praw mniejszości narodowych w ciągu ostatnich dziesięciu lat zamknięto bądź zdegradowano kilkadziesiąt polskich szkół na Litwie.

  Obecnie w ramach tak zwanej reorganizacji szkół zagrożonych likwidacją jest kilkanaście placówek oświatowych, które prowadzą nauczanie od 1 do 12 klasy w językach mniejszości. Rodzice oraz społeczności szkolne kategorycznie sprzeciwiają się tego typu praktykom. Władze zwlekają z akredytacją polskich szkół, co wprowadza duże zaniepokojenie i przeszkadza w normalnym procesie nauczania. Rodzice i uczniowie są oburzeni z powodu zaistniałej sytuacji, dlatego niedawno odbył się wiec oraz strajk ostrzegawczy z żądaniem przyśpieszenia akredytacji szkół mniejszości narodowych.

  Panie Premierze, w Europie XXI wieku dbałość o poszanowanie praw mniejszości narodowych jest miarą poziomu demokracji. Dlatego też wzywamy Rząd Republiki Litewskiej do większej ochrony praw mniejszości oraz o zaprzestanie procesu likwidacji szkół wbrew woli i żywotnym interesom polskiej mniejszości narodowej na Litwie.

  Posłowie do Parlamentu Europejskiego

  1. Evžen TOŠENOVSKÝ
  2. Peter van DALEN
  3. Bogusław LIBERADZKI
  4. Elżbieta Katarzyna ŁUKACIJEWSKA
  5. Kay SWINBURNE
  6. Mirosław PIOTROWSKI
  7. Rikke KARLSSON
  8. Jørn DOHRMANN
  9. Jarosław WAŁĘSA
  10. Pál CSÁKY
  11. Robert Jarosław IWASZKIEWICZ
  12. György SCHÖPFLIN
  13. Tatjana ŽDANOKA
  14. László TŐKÉS
  15. Liadh NÍ RIADA
  16. Andrejs MAMIKINS
  17. József NAGY
  18. Yana TOOM
  19. Josep-Maria TERRICABRAS
  20. Andor DELI
  21. Andrea BOCSKOR
  22. Jordi SEBASTIÀ
  23. Dariusz ROSATI
  24. Jarosław KALINOWSKI
  25. Bogdan Brunon WENTA
  26. Stanisław OŻÓG
  27. Janusz WOJCIECHOWSKI
  28. Marek JUREK
  29. Kosma ZŁOTOWSKI
  30. Beata GOSIEWSKA
  31. Krystyna ŁYBACKA
  32. Janusz ZEMKE
  33. Andrzej GRZYB
  34. Bolesław G. PIECHA
  35. Marek Józef GRÓBARCZYK
  36. Zbigniew KUŹMIUK
  37. Adam GIEREK
  38. Krzysztof HETMAN
  39. Danuta JAZŁOWIECKA
  40. Czesław Adam SIEKIERSKI
  41. Zdzisław KRASNODĘBSKI
  42. Kazimierz Michał UJAZDOWSKI
  43. Valdemar TOMAŠEVSKI
  44. Angel DZHAMBAZKI
  45. Csaba SÓGOR
  46. Jan ZAHRADIL
  47. Jan OLBRYCHT
  48. Janusz LEWANDOWSKI
  49. Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI
  50. Jadwiga WIŚNIEWSKA
  51. Jana ŽITŇANSKÁ
  52. Adam SZEJNFELD
  53. Dawid Bohdan JACKIEWICZ
  54. Karol KARSKI
  55. Ryszard CZARNECKI
  56. Tomasz Piotr PORĘBA
  57. Daniel DALTON
  58. Anthea McINTYRE
  59. James NICHOLSON
  60. Jacek SARYUSZ-WOLSKI

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Strasburg, 10.06.2015

  Afisze

  Więcej od autora

  Prace twórców, związanych z Wilnem na wystawie w pałacu Tyszkiewiczów w Zatroczu

  Muzeum Okręgowe w Suwałkach, we współpracy z Dyrekcją Trockiego Historycznego Parku Narodowego na Litwie, przygotowało wystawę prezentującą twórczość malarzy miasta i regionu związanych z Wilnem. Pokazywani są przede wszystkim twórcy z okresu międzywojennego (1918-1939), kiedy to Wilno przeżywało swój...

  Recenzja „Robczika”. Przerażające wołanie o pomoc. A kto pomoże?

  Powrót do lat 90. Widowisko przedstawia problemy Wileńszczyzny ponad 20 lat wstecz. Utratę pracy i problemy z tego się wyłaniające, pracę w szkołach z Polakami, którzy utracili piękno języka poprzez uleganie wschodnim wpływom. Agresja. Zagonionych rodziców, którzy skupiają się wyłącznie...

  Uczniowie Gimnazjum w Awiżeniach w międzynarodowym projekcie wymiany młodzieży [Z GALERIĄ]

  Celem projektu jest budowanie więzi i relacji młodzieży szkolnej z Litwy i Polski. Uczniowie zgłębili wiadomości o kulturze i tradycjach obu krajów. Jednak podstawowym zadaniem tego projektu było kształtowanie otwartości, pewności siebie oraz zdolności adaptacyjnych. Pierwszy dzień wymiany upłynął na...

  Impreza świętojańska w Rudominie

  Już od początku imprezy na małych i dużych gości święta będą czekały konkursy i zabawy. Dobry nastrój podczas imprezy gwarantuje dźwięk żywej muzyki i występy artystyczne. Dobre emocje zabezpieczą goście koncertu. Dla was na scenie się okażą: zespół z Ukrainy...