Nowe prawa opiekuna niepełnosprawnego

Sejm przyjął ustawę dotyczącą opiekunów osób niepełnosprawnych. Zgodnie z nią, po śmierci podopiecznego opiekun, który stracił prawo do, na przykład, świadczenia pielęgnacyjnego, będzie mógł otrzymać prawo do zasiłku lub świadczenie przedemerytalne.

Jak wyjaśniała minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, zmiany dotyczą osób, które często rezygnując z pracy, poświęciły się opiece nad najbliższymi. Dodała, że wiadomo, iż sytuacja opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych jest trudna. W sytuacji śmierci swoich najbliższych stykają się nie tylko z dramatem ich utraty, ale też często zostają bez środków do życia. Zostawiając pracę, tracą prawo do świadczenia, a czasami tego prawa nie mieli. Stąd potrzeba by te osoby nabierały prawa do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych tak jak osoby, które utraciły pracę po wykonywaniu wymaganego okresu zatrudnienia.
Druga możliwość to nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego. Warunkiem otrzymania takiego świadczenia jest ukończenie 60 lat w przypadku mężczyzn i 55 w przypadku kobiet oraz legitymowanie się okresem uprawniającym do emerytury wynoszącym 25 lat dla mężczyzn i 20 dla kobiet.
Z szacunków resortu rodziny i pracy wynika, że w latach 2017-2027 ze wsparcia skorzystają ponad 122 tysiące osób.
Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 435 posłów, nikt nie głosował przeciwko, dwie osoby wstrzymały się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.