Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział Pomorski

Kolejną polską organizację pozarządową, którą przedstawiamy w ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej, jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski. Zachęcamy do przesyłania komentarzy i uwag na adres promocjalitwa@gmail.com. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat działalności organizacji pozarządowych z Polski na terenie Wileńszczyzny i Litwy.
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski to organizacja pozarządową założona w Gdańsku w roku 1989, początkowo jako Oddział Gdański Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej z Zarządem Głównym w Toruniu. Od roku 2008 posiada odrębną osobowość prawną jako Oddział Pomorski. Oddajemy głos p. Bożenie Kisiel, prezes tej organizacji.
Inicjatorami powołania Towarzystwa były osoby korzeniami wywodzące się z dawnych kresów wschodnich II Rzeczypospolitej i przesiedlone na Pomorze po II wojnie światowej. Szacuje się, że około 30% mieszkańców Gdańska i 17% mieszkańców województwa pomorskiego swoje rodowody wiedzie z dawnych Kresów Wschodnich Polski. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią przesiedleńcy z Wileńszczyzny. Wysiedlenie ludności polskiej z Kresów Wschodnich było przez lata PRL-u politycznym tematem tabu. Dopiero transformacja ustrojowa w Polsce otworzyła nam możliwość zrzeszania się i pozwoliła na działania przywracające pamięci zbiorowej naszego społeczeństwa historię naszych losów. Nasze Towarzystwo ma na celu, miedzy innymi, utrwalanie i rozwijanie wiedzy o przeszłości i współczesności Wilna i Ziemi Wileńskiej, podtrzymywanie więzi pomiędzy miłośnikami tego regionu, inicjowanie i popieranie działań i badań poświęconych problematyce Ziemi Wileńskiej, organizowanie imprez umacniających nasze więzi z obecnymi mieszkańcami Wilna i Ziemi Wileńskiej, organizowanie imprez integracyjnych, współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi realizującymi podobne cele. Ważnym celem naszych działań jest również współpraca z różnymi organizacjami instytucjami na Litwie zmierzająca do budowania dobrych relacji polsko-litewskich. W pierwszych latach istnienia towarzystwa skupiało ono ponad 1000 osób.
Początkowo działania naszego towarzystwo skupione były na:

 • udzielaniu wszelkiej form wsparcia możliwej pomocy materialnej i wsparcia rodakom, którzy pozostali na terenie dzisiejszej Litwy,
 • organizacji na terenie całego województwa pomorskiego imprez rozpowszechniających wiedzę na temat historii i współczesności Wileńszczyzny
 • działaniach zmierzających do stworzenia Uniwersytetu Polskiego w Wilnie
 • organizacji działań edukacyjnych zmierzających do pomocy w odbudowaniu polskich elit intelektualnych na Litwie – wileńskie korzenie wielu gdańszczan zaowocowały podpisaniem w 1998 r. porozumienia o współpracy miast Gdańska i Wilna

Obecnie, główny trzon Towarzystwa stanowi 80 osób, ale na nasze spotkania przychodzą również osoby nie zrzeszone. Naszym bardzo ważnym osiągnięciem jest pozyskiwanie młodzieży – uczniów gdańskich szkół i studentów gdańskich uczelni do współpracy w realizacji naszych projektów.

Stałe punkty naszej obecnej działalności to comiesięczne, naprzemienne dwa cykle spotkań

 • „Spotkania Wileńskie”, na które zapraszamy różne osoby mające ciekawe propozycje różnorodnych prezentacji, spotkań autorskich, prelekcji, wystaw itp.
 • „Kino Wileńskie”, na których prezentowane są filmy o Wilnie i Ziemi Wileńskiej
 • Coroczny udział w Festynie Organizacji Pozarządowych w Sopocie

Do tradycji naszego Towarzystwa należą, prowadzone od początku istnienia naszej organizacji uroczyste obchody dnia św. Kazimierza, Wileńskie Spotkanie Opłatkowe, a także stała współpraca z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku w zakresie organizacji szkoleń dla nauczycieli – coroczne kursy doskonalące kompetencje metodyczne i językowe nauczycieli, Do chwili obecnej w kursach tych uczestniczyła ponad dwutysięczna rzesza nauczycieli z polskich szkół na Litwie.

Nasze główne osiągnięcia to:

 • stworzenie i stałe prowadzenie Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków (www.capk.pl) – materiały do Archiwum – wspomnienia pomorskich ekspatriantów zbierane są przez uczniów i studentów.
 • realizowanie międzynarodowych konferencji naukowych we współpracy z Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego (w 2015 r. „Polacy z Wileńszczyzny – dawna i dzisiejsza ojczyzna”, w 2016 r. „Przenikanie się kultur Polska-Litwa”)
 • współorganizacja Festiwalu Wilna w Gdańsku, w tym realizacja własnych projektów m.in. projekty realizowane we współpracy z partnerami z Litwy takie jak: „Nowe Legendy Gdańskie”, „Wileńskie Posiaduszki w Jelitkowie”
 • organizacja wielu imprez (np. „Wilno w Oliwie”), wystaw (np. „Z Wilna do Gdańska” „Gdańsk-nowa Ojczyzna-historia mojej rodziny”),
 • organizacja uroczystych obchodów 70-tej rocznicy przybycia pierwszych transportów przesiedleńców do Gdańska – projekt pt. „Z ziemi rodzinnej do Ojczyzny 1945”
 • odsłonięcie w Gdańsku kamienia upamiętniającego 70-tą rocznicę przybycia Kresowian do Gdańska
 • w wyniku inicjatywny naszego Towarzystwa Rada Miasta podjęła Uchwałę o ogłoszeniu roku 2015 Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych Kresów Wschodnich Polski,
 • organizacja przyjazdu na Konferencję Młodych Naukowców dzieci z Białorusi i Litwy,
 • rozwijanie sieci kontaktów i współpracy zarówno w Polsce, jak i na Litwie oraz Białorusi

Nasze plany i zamierzenia na przyszłość to kontynuacja prowadzonych stałych elementów dotychczasowych działań. Zamierzamy w dalszym ciągu opierać nasze działania o opracowywane projekty. Jesteśmy bardzo zainteresowani szeroką współpracą zarówno z rodakami z Wileńszczyzny, jak i organizacjami litewskimi i białoruskimi. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i współpracy.

Dane kontaktowe:
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski
Prezes Bożena Kisiel
Tel.+48 604 57 83 51
e-mail.: bo.kisiel@wp.pl ; mwizw.pomorze@gmail.com
www.tmwizw.tk

spol-projekt-baner_15