Możliwe jest ubieganie się o wyjątkowe wsparcie tymczasowe

Wyjątkowe wsparcie jest przyznawane osobom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa rolnego, produkcji żywności na obszarach wiejskich
| Fot. archiwum prywatne

Przetwórcy rolni dotknięci epidemią koronawirusa – podmioty działalności rolniczej, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, małe i mikroprzedsiębiorstwa — będą mogli skorzystać z wyjątkowego tymczasowego wsparcia przyznanego im w ramach nowego środka litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW) „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Wnioski o wsparcie można składać do 20 listopada. W sumie planowane jest pozytywne rozpatrzenie około 1,9 tys. wniosków.

KTO OTRZYMA WSPARCIE

W związku z wybuchem epidemii COVID-19, komitet nadzoru wcielania w życie PROW 2014-2020, zgodził się zatwierdzić nowy środek: „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19”. Środki te mają zostać ponownie przydzielone z innych instrumentów PROW, obszarów działalności, w których saldo niewykorzystanych funduszy jest przewidywane na koniec okresu programowego.
Po przesunięciach w budżecie PROW, na wyjątkowe tymczasowe wsparcie przeznaczono 33 mln euro.
Celem wyjątkowego wsparcia jest pomoc podmiotom gospodarczym (osobom fizycznym i prawnym) dotkniętym kryzysem COVID-19, osobom fizycznym i prawnym, osobom prowadzącym samodzielną działalność, małym i mikroprzedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa rolnego i produkcji żywności na obszarach wiejskich. Celem jest utrzymanie ich rentowności w miarę pogarszania się sytuacji gospodarczej, gdyż skutki finansowe wykraczają poza okres kwarantanny. Oczekuje się, że takie wsparcie posłuży do zachowania potencjału produkcyjnego litewskiego sektora rolnego i spożywczego, a także do rozwiązania problemów z płynnością, które zagrażają ciągłości działalności rolniczej oraz działalności osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w przetwarzanie produktów rolnych.

NAZWANY JAKO DOBRY WKŁAD PAŃSTWA

Wszystkie podmioty rolne prowadzące działalność na obszarach wiejskich mogą ubiegać się o wsparcie: rolnicy, przedsiębiorstwa rolne, spółdzielnie rolne, a także mikro- i małe przedsiębiorstwa, osoby fizyczne prowadzące działalność na podstawie świadectwa działalności gospodarczej lub rejestrując działalność indywidualną. Ważne jest, by spełniający kryteria wnioskodawcy byli zarejestrowani w dniu 16 marca 2020 roku jako producenci żywności w Państwowej Służbie Żywności i Weterynarii. W dziale rolnictwa rejonu kretyngskiego zarejestrowano 32 pretendentów do tego wsparcia, wśród nich — gospodarstwo mleczarskie Juozapasa Butkevičiusa z Dorbian.
„Jest to bardzo dobry wkład ze strony państwa, właśnie w tych dniach składam wniosek o otrzymanie wsparcia w wysokości maksymalnej kwoty 7 000 euro” — mówi pracujący w tymże gospodarstwie wnuk Juozapasa Butkevičiusa Aurimas Rancas, który uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Aleksandrasa Stulginskasa.
Gospodarstwo Butkevičiusów, które zarządza 100 hektarami, ma 50 krów i tworzy 10 miejsc pracy — jest w rejonie kretyngskim wyjątkowe, gdyż produkuje nie tylko surowce mleczne, ale i produkt końcowy: stworzone przez mamę Aurimasa Aureliję Rancienė, popularne na Żmudzi kastinisy, twaróg, sery.

Te produkty na bazarkach i w innych punktach, do których rodzina je dostarcza, chętnie kupują nie tylko mieszkańcy Kretyngi, ale i Kłajpedy.
Według Juozapasa Butkevičiusa, z powodu pandemii sprzedaż zmalała, z tego powodu rodzina postanowiła ubiegać się o wsparcie.
Gospodarstwo Juozapasa But- kevičiusa, jak i podobne gospodarstwa dotknięte przez pandemię, otrzymała subsydia po 257 euro, na łączną kwotę około 1 500 euro, od Służby Zatrudnienia. Ale ta kwota — 1 500 euro — będzie musiała zostać odjęta od kwoty 7000 euro, o którą się teraz wnioskuje.
„Wiem, że jest taka procedura: jeśli w okresie kwarantanny, który trwał od 16 marca do 17 czerwca 2020 roku, otrzymaliśmy subsydia na podstawie Ustawy o Zatrudnieniu, to tymczasowe wsparcie, o które teraz wnioskujemy, będzie o tę kwotę zmniejszone” — mówi Juozapas Butkevičius.

INFORMACJE O WYSOKOŚCI WSPARCIA

Maksymalna kwota wsparcia na jednego wnioskodawcę — podmiot gospodarki rolnej (osobę fizyczną bądź podmiot prawny, prowadzący działalność rolniczą) — nie przekracza 7 000 euro. Wysokość wsparcia jest określana z uwzględnieniem liczby zatrudnianych pracowników i partnerów gospodarczych 16 marca 2020 roku; osoba fizyczna, prowadząca samodzielną działalność na podstawie zaświadczenia o działalności gospodarczej lub prowadzącym działalność gospodarczą — może otrzymać 1 800 euro. Bardzo mała i mała firma — podmiot prawny, niezależnie od formy prawnej — wysokość wsparcia nie może przekroczyć 18 000 euro, jej wielkość jest określana na podstawie liczby zatrudnionych pracowników w dniu 16 marca 2020 roku.
Jeśli osoba składająca wniosek w okresie kwarantanny, tj. od 16 marca do 17 czerwca 2020 roku, otrzymywała subsydia na podstawie Ustawy o Zatrudnieniu, wsparcie jest zmniejszane o kwotę otrzymanego subsydium.


Zam. 2287