Więcej

  Kwarantanna w placówkach oświatowych: co trzeba wiedzieć?

  Czytaj również...

  Na Litwie do 29 listopada potrwa kwarantanna. W tym okresie przedszkolacy i uczniowie zerówek uczęszczają do przedszkoli i szkół. Uczniowie klas 5-12, także uczniowie szkół zawodowych, studenci szkół wyższych uczą się zdalnie lub w połączeniu z nauczaniem kontaktowym.

  Każdego dnia szkoły i rodzice mają coraz bardziej szczegółowe pytania — jak pracować, jak uczniowie mają postępować w tym czy innym przypadku podczas kwarantanny. Dlatego Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu odpowiada na pytania, co jest najważniejsze.

  Uczniowie klas początkowych i przedszkolacy mogą nie nosić maseczek ochronnych

  Dzieci, uczące się według programów przedszkolnego, zerówkowego i klas początkowych w wieku powyżej 6 lat, nie są zobowiązane do noszenia zakrywających usta i nos maseczek ochronnych podczas procesu edukacyjnego. Nie zakładać maseczek pozwala się dzieciom, kształconym według programów przedszkolnego, zerówkowego, klas początkowych, kiedy znajdują się w placówce edukacyjnej i na jej terytorium. Wszyscy pozostali uczniowie oraz studenci są zobowiązani do noszenia maseczek w czasie zajęć lekcyjnych, w pomieszczeniach wspólnego użytkowania, w czasie nieformalnych zajęć edukacyjnych. Maseczek mogą nie nosić osoby, które nie mogą ich nosić ze względów zdrowotnych — w takiej sytuacji muszą korzystać z przyłbicy zakrywającej twarz.

  W maseczki lub inne środki ochronne pracowników musi wyposażyć pracodawca. O środki ochronne dzieci dbają rodzice. Jeśli z ważkich powodów nie mogą tego zrobić, komisja dobrostanu dziecka w samorządzie może rozważyć udzielenie wsparcia szkołom — na zaopatrzenie niektórych dzieci w maseczki lub inne środki ochronne.

  W okresie kwarantanny zaleca się nie prowadzić w trybie kontaktowym aktywnych zajęć, których nie można wykonywać z założonymi maseczkami (np. związanych ze sportem, śpiewem, tańcem i podobnych). A jeśli się odbywają, należy zapewnić dystans między uczniami nie mniejszy niż 2 m.

  Wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w przypadku kształcenia w placówce

  W nauczaniu przedszkolnym i zerówkowym dzieci mogą uczęszczać do tej samej grupy w tym samym pomieszczeniu, wychowawca lub pedagog przedszkolny może w ciągu jednego dnia pracować tylko w jednej grupie. Nie organizuje się wspólnych zajęć dla kilku grup naraz. Jeśli dzieci korzystają ze wspólnych pomieszczeń, np. sali sportowej czy muzycznej, po zajęciach każdej grupy pomieszczenia muszą być wywietrzone i zdezynfekowane. Dzieci otrzymują posiłki w pomieszczeniach swoich grup, a jeśli w stołówce — w jednym czasie może jeść tylko jedna grupa zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.

  Podczas edukacji na poziomie początkowym, podstawowym i średnim, jeśli odbywa się nie w trybie zdalnym, a w szkole, muszą być zminimalizowane kontakty między uczniami zarówno w czasie lekcji, jak i po lekcjach. Uczniowie muszą uczyć się w tej samej sali, a nauczyciele muszą przychodzić do klasy, nie zaś uczniowie chodzić do nauczycieli.

  Do grupy przedłużonego dnia mogą iść tylko uczniowie z tej samej klasy (grupy). Na podwórzu muszą być przewidziane różne przestrzenie, w których w czasie przerw mogliby się zbierać, odpoczywać uczniowie z różnych klas. Zaleca się, żeby lekcje zaczynały się w różnym czasie. Jeśli przewiduje się przerwy krótsze niż 10 minut i początek lekcji wcześniejszy niż o 8.00, taką decyzję szkoły musi zatwierdzić rada szkoły.

  Jeśli odbywają się lekcje wychowania fizycznego, muzyka, a nie jest możliwe noszenie maseczek, w czasie kwarantanny należy z takich zajęć zrezygnować. Jeśli między uczniami jest dystans nie mniejszy niż 2 metry — wówczas mogą się one odbywać bez maseczek.

  Można łączyć nauczanie zdalne i kontaktowe

  Jeśli utrudnione jest zorganizowanie nauczania w trybie zdalnym, można łączyć nauczanie zdalne i kontaktowe.

  Łącząc zdalne i codzienne nauczanie w szkole, tryby nauczania mogą być zmieniane różne: zdalnie uczy się klasa, grupy klas albo odbywa się któryś z programów nauczania, na przykład, nauczanie średnie (klasy III-IV w gimnazjum). Przy zmienianiu trybów nauczania, należy zadbać o proporcjonalność, np. uczniowie klas 5-6 przez dwa tygodnie uczą się zdalnie, a następnie taki sam czas — w trybie codziennym. Nie można nauczania organizować tak, żeby część uczniów w szkole uczyła się tylko zdalnie, a reszta — tylko zwyczajnie.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Przy organizowaniu procesu nauczania w trybie mieszanym, nie zaleca się nauczać tylko w trybie zdalnym dłużej niż przez 50 procent czasu jednego cyklu układu, np. dwa tygodnie (po 10 dni lekcyjnych lub 14 dni kalendarzowych) bez przerwy w ciągu jednego miesiąca.

  Początkowe nauczanie w trybie zdalnym może być organizowane tylko decyzją dyrektora administracji samorządu, przy wprowadzeniu na wniosek Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego stanu ograniczania rozpowszechniania się infekcji. W takim przypadku rodzicom wypłaca się świadczenia przysługujące na mocy Ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym na Wypadek Choroby i Macierzyństwa.

  Szczególna uwaga dla maturzystów

  Więcej uwagi i troski poświęca się w tym roku w szkołach maturzystom. Proponuje się, żeby godziny przeznaczane na pomoc w nauce były celowo kierowane na konkretne konsultacje, dodatkowe lekcje. A jeśli w szkole są niewykorzystane godziny, przeznaczone na nieformalne zajęcia edukacyjne dzieci — proponuje się przeznaczyć niewykorzystane godziny na dodatkowe konsultacje.

  Pomoc edukacyjna udzielana w taki sam sposób, jak nauczanie w placówce

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Konsultacje specjalistów pomocy edukacyjnej mogą być świadczone zarówno zdalnie, jak i rutynowo.

  Kiedy specjaliści pomocy edukacyjnej konsultują bezpośrednio, konsultacje mogą być świadczone tylko dla uczniów tej samej klasy (grupy, potoku). Po każdej konsultacji pomieszczenia muszą zostać wywietrzone, a wszystkie dotykane powierzchnie i używane środki — zdezynfekowane.

  Wyjątek robi się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od ich wieku — w trybie zwyczajnym uczęszczają do specjalnych szkół, specjalnych klas w szkołach ogólnokształcących albo uczą się według programów kształcenia nawyków społecznych ze wstępnym przysposobieniem zawodowym. Nauczanie tych uczniów w trybie zdalnym jest skomplikowane, poza tym, wymagana byłaby stała pomoc innej osoby.

  Jeśli dzieci niepełnosprawne w ogólnych klasach uczą się w trybie zdalnym, rodzicom w trybie przewidzianym ustawą wypłaca się dodatek za opiekę nad dziećmi (szczegółowe informacje są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Ochrony Socjalnej i Ministerstwa Pracy).

  Nieformalne zajęcia edukacyjne dzieci:
  w jakich warunkach może odbywać się w zwykłym trybie

  Nieformalne zajęcia edukacyjne dla dzieci, jeśli odbywają się w trybie kontaktowym, muszą odbywać się na zasadzie izolacji grup: należy zapewnić, żeby dzieci ciągle brały udział tylko w zajęciach jednej grupy, żeby nie było kontaktu między dziećmi z różnych grup oraz kontaktu dzieci z osobami postronnymi, nie biorącymi udziału w zajęciach. Jeśli nie udaje się tego zrobić, czas kontaktu musi trwać nie dłużej niż 15 minut.

  W czasie nieformalnych zajęć koniecznie muszą być noszone środki ochronne na twarzy przez nauczycieli i uczniów, poza uczniami przedszkoli, zerówek i klas początkowych.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  W tych przypadkach, kiedy nie można zapewnić przestrzegania dystansu, kiedy nie jest możliwe noszenie maseczek, np. w czasie sportu, tańca — takie nieformalne zajęcia muszą być tymczasowo zawieszone.

  Więcej samodzielności szkół w zarządzaniu finansami

  Kiedy wiosną zaczęła się pandemia i szkoły zaczęły pracować zdalnie, Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu kupiło dla szkół laptopy i tablety. Na lata 2020-2021 na cyfryzację szkół przeznaczono dodatkowe 14 mln euro z Planu DNA Gospodarki Przyszłości.

  Gdy przeznaczono pierwszą część tych środków, do końca roku szkoły lub zarządzające nimi samorządy nabywają komputery i sprzęt, środki nauczania zdalnego, finansują szkolenia w celu poprawy kompetencji cyfrowych nauczycieli.

  Wyboru narzędzi można dokonać z listy cyfrowych narzędzi i zasobów edukacyjnych, opublikowanej na portalu oświatowym www.emokykla.lt przez Narodową Agencję Oświaty.

  Minister oświaty, nauki i sportu Algirdas Monkevičius określił kryteria zakupu narzędzi, sprzętu i szkoleń.

  Można kupić komputery i sprzęt komputerowy, umożliwić nauczycielom szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych. Można zamówić treści cyfrowe: cyfrowe środki do nauczania przedmiotów dla dzieci i uczniów w różnym wieku, włączając w to podręczniki, systemy nauczania przez internet, wirtualne środowiska nauczania, programy edukacyjne, cyfrowe archiwa muzyki, sztuki i filmowe, cyfrowe materiały dydaktyczne dla nauczycieli, nagrania lekcji, cyfrowe gry edukacyjne, wirtualne biblioteki i inne. Te środki będą pożyteczne także wtedy, gdy uczniowie wrócą do klas po zakończeniu pandemii.

  11 listopada rząd zatwierdził przygotowane przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu zmiany „Opisu obliczania, podziału i wykorzystania funduszy szkoleniowych”, według których rezygnuje się z założeń metodyki finansowania, szczegółowo regulujących użycie środków na poszczególne potrzeby nauczania. Szkoły będą mogły podejmować decyzje dotyczące zaspokajania potrzeb edukacyjnych, uwzględniając swoją konkretną sytuację. Również pozwolono samorządom na elastyczniejsze wykorzystanie drugiej części środków planu DNA, przeznaczanych na rozwój kształcenia cyfrowego. W zmienionym wykazie podano, że ograniczenia dotyczące funduszy, które można wykorzystać na nabycie sprzętu IKT (nie więcej, niż 30 procent środków od całej dotacji przeznaczonej na kształcenie), są stosowane nie wobec środków przeznaczonych na określony rok, ale wobec środków, przeznaczonych w ciągu całego okresu wdrażania tego planu, tj. lata 2020-2021.


  Zam. 2291

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Polonez polskich maturzystów na placu Katedralnym 2024 [GALERIA]

  Polski taniec narodowy wspólnie wykonali abiturienci Liceum im. Adama Mickiewicza, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II, Gimnazjum im. Władysława Syrokomli, Gimnazjum im. Szymona Konarskiego, Gimnazjum im. Józefa Ignacego Kraszewskiego, Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela i Gimnazjum w Grzegorzewie. Więcej w...

  Małgorzata Mazurek: „Kongres Rodzin Polonijnych to inwestycja w siebie i rodzinę”

  Na najbliższym Kongresie w dniach 23-25 sierpnia, którego temat brzmi „Rodzina Polonijna miejscem spotkania i rozwoju” — Małgorzata Mazurek wraz z mężem jako prelegenci poruszą często pomijane zagadnienie reemigracji. Sami po wielu latach spędzonych w Niemczech i Luksemburgu zdecydowali...

  Przegląd BM TV z profesorami z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Tomaszem Nowickim i Jackiem Gołąbiowskim

  Jacek Gołąbiowski: Uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, konferencji poświęconej właśnie organizacjom polskim z granicą. Już od 3 lat realizujemy projekt Ministerstwa Nauki, obecnie Szkolnictwa Wyższego polegający na badaniu aktywności organizacji polskich za granicą. To...

  Gitanas Nausėda zaprzysiężony na prezydenta Litwy. Kadencja potrwa do 2029 roku

  Podczas uroczystego posiedzenia parlamentu głowa państwa położyła rękę na konstytucji i przysięgła wierność Republice Litewskiej i Konstytucji, uczciwe wypełnianie obowiązków i sprawiedliwość wobec wszystkich. Nausėda wypowiedział również słowa „niech mi Bóg dopomoże”, choć ze względu na prawa osób niewierzących, składający...