Więcej

  Programy dla studiujących w Polsce

  Czytaj również...

  Andrzej Stuczyński
  | Fot. Marian Paluszkiewicz

  O tegorocznych zasadach aplikowania o stypendia w programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa oraz „Polonista” opowiada „Kurierowi Wileńskiemu” Andrzej Stuczyński, główny specjalista w Biurze Komunikacji i Promocji Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.


  Uczniowie szkół polskich na Litwie zamierzający podjąć studia w wybranej uczelni w Polsce mają możliwość aplikowania o stypendium państwa polskiego za pośrednictwem NAWA. Jakie warunki muszą spełnić?

  Pojawiło się w nich kilka zmian, w tym bardzo korzystna, dająca możliwość aplikowania także osobom z polskim obywatelstwem, o ile wykształcenie średnie zdobyły poza Polską. Do 18 maja osoby ubiegające się o stypendium w programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa muszą złożyć wniosek o przyznanie stypendium. Dodatkowo, w przypadku osób, które ubiegają się o stypendium na studia I stopnia i jednolite magisterskie, do 15 lipca należy przesłać świadectwo maturalne/świadectwo ukończenia szkoły średniej lub zaświadczenie o uzyskanej średniej arytmetycznej ocen końcowych za pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021 (jeśli świadectwo ukończenia szkoły nie zostanie wydane do 8 lipca). Stypendium zostanie przyznane osobom, których wnioski uzyskają najwyższą ocenę. Zarówno wnioski, jak i dokumenty do oceny przesyłane są do NAWA w formie elektronicznej przez internet, za pośrednictwem systemu NAWA. Niezależnie od złożonego wniosku osoby, które chcą rozpocząć studia z pominięciem kursu przygotowawczego, muszą wziąć udział w rekrutacji na studia na wybranej przez siebie uczelni w Polsce.

  Czytaj więcej: A może tak na filologię polską!

  Na jakiej zasadzie będzie się odbywało przyznawanie stypendiów? Jakie kryteria będą brane pod uwagę? Czy uwzględniane są np. udział i wygrane w olimpiadach i konkursach?

  W przypadku wniosków o stypendia na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie punkty w trakcie oceny wniosku będą przyznawane za średnią ocen uzyskanych na świadectwie maturalnym/świadectwie ukończenia szkoły średniej/zaświadczeniu o średniej ocen końcowych uzyskanych na zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/21. W przypadku osób, które ubiegają się o stypendium w ramach ścieżki dla osób z polskim obywatelstwem i obywatelstwem innego kraju, dodatkowe punkty są przyznawane za ukończenie szkoły polonijnej. Jeżeli zaś chodzi o wnioski o stypendia na studia II stopnia – punkty w trakcie oceny wniosku będą przyznawane za przedstawiony konspekt pracy magisterskiej oraz średnią ocen ze studiów I stopnia.
  O ile w przypadku „Andersa” tytuł finalisty Olimpiady Literatury i Języka Polskiego nie jest uwzględniany przy ocenie wniosku, o tyle ma to znaczenie w przypadku „Polonisty” – tu nabór trwa do 30 kwietnia.

  Czy konieczne jest posiadanie Karty Polaka przez osobę ubiegającą się o stypendium?

  Osoby ubiegające się o stypendium w programie muszą dołączyć do wniosku Kartę Polaka lub dokumenty potwierdzające polskie pochodzenie. Szczegółowa lista dokumentów znajduje się w ogłoszeniu o naborze wniosków. W tegorocznej edycji programu o stypendium na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie mogą się ubiegać także osoby posiadające polskie obywatelstwo oraz obywatelstwo innego kraju, które odbywały cały okres kształcenia na poziomie szkoły średniej poza granicami Polski.

  Czy istnieje jakaś określona pula stypendiów dla uczniów z Litwy? Czy podczas przyznawania stypendiów preferowane są jakieś szczególne kierunki studiów?

  Stypendia zostaną przyznane wnioskodawcom, którzy uzyskali najwyższy wynik oceny merytorycznej, bez preferencji związanych z wybranym kierunkiem studiów. W przypadku stypendiów na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie stypendia zostaną przyznane w ramach limitów miejsc dla poszczególnych krajów lub grup krajów. Dostępne miejsca stypendialne zostaną podzielone między kraje lub grupy krajów, biorąc pod uwagę w szczególności proporcje poprawnych formalnie wniosków złożonych w naborze do liczby wnioskodawców z danym obywatelstwem. Mówiąc prościej, im więcej aplikacji otrzymamy z danego kraju, tym większa będzie liczba stypendiów dla kandydatów z tego samego państwa.

  Czy planowane jest przeprowadzenie egzaminów wstępnych na studia w Polsce przy współudziale Ambasady RP na Litwie, jak to było w okresie przed pandemią?

  NAWA w ramach tegorocznego naboru wniosków nie przeprowadza egzaminów kwalifikacyjnych w programie. Egzaminy na studia są przeprowadzane przez uczelnie niezależnie od NAWA i niezależnie od programu. Osoby ubiegające się o stypendium w ramach programu muszą wziąć udział w rekrutacji organizowanej w wybranej uczelni.

  Czytaj więcej: Studia polonistyczne w Wilnie nie tylko dla pedagogów

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Jaki jest ostateczny termin na złożenie wniosku do programu stypendialnego dla Polonii im. gen. Andersa?

  Wnioski należy składać do 18 maja br., do godz. 15 czasu lokalnego (Warszawa), w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym agencji w języku polskim.

  Na stypendium w jakiej wysokości mogą liczyć przyszli studenci?

  Będzie to: 1250 zł miesięcznie dla studentów studiów I stopnia oraz studentów pierwszych trzech lat jednolitych studiów magisterskich, a 1500 zł miesięcznie dla studentów czwartego, piątego i szóstego roku studiów jednolitych magisterskich. W trakcie kształcenia na studiach stypendyści otrzymują ponadto: na pierwszym roku studiów pierwsze miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł, na ostatnim roku studiów ostatnie miesięczne stypendium powiększone o kwotę 500 zł. Stypendium jest wypłacane przez maksymalnie 10 miesięcy w roku akademickim, poczynając od miesiąca, w którym rozpoczęto kształcenie.

  Wspomniał Pan, że szansą dla finalistów międzynarodowej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest program „Polonista”.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Program stypendialny „Polonista” zapewnia doskonałe warunki studiów i rozwijania zainteresowań językowych. Skierowany jest do studentów studiów polonistycznych, polonoznawczych lub programów polskich realizowanych m.in. w ramach studiów slawistycznych (w zakresie języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce), naukowców z zagranicznych uczelni i instytucji naukowych, a także laureatów i finalistów tejże olimpiady.

  Jakie możliwości daje „Polonista”?

  Dużą zaletą programu jest jego elastyczność, która pozwala kandydatom aplikować na częściowe (semestralne lub dwusemestralne) lub pełne studia w Polsce. W przypadku naukowców możliwe jest uczestnictwo w projektach badawczych trwających od 3 do 12 miesięcy. Wysokość stypendium zależy od poziomu kształcenia i waha się od 1250 zł miesięcznie dla studentów studiów I stopnia do 2200 zł miesięcznie dla doktorantów.

  Kto może składać wnioski konkursowe do programu „Polonista”?

  Program jest otwarty dla osób niemających polskiego obywatelstwa. W przypadku studiów I stopnia uprawnieni do składania wniosków są laureaci lub finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w bieżącym roku szkolnym lub w ciągu dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku w programie. Dla zainteresowanych studiami II stopnia podstawowe wymagania to realizacja studiów polonistycznych lub pokrewnych i znajomość języka polskiego przynajmniej na poziomie B1.


  Szczegółowe zasady programu są opisane w ogłoszeniu i regulaminie i zostały udostępnione na stronie: https://nawa.gov.pl


  Artykuł opublikowany w wydaniu magazynowym “Kuriera Wileńskiego” nr 15(42) 10-16/04/2021

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Zmiany granic okręgów wyborczych dotkną polską mniejszość narodową

  — Przed 30 listopada rejon wileński był podzielony w sposób, powiedziałbym, kompaktowy. Samorząd Rejonu Wileńskiego był podzielony terytorialnie na dwa okręgi wyborcze: niemenczyński i miednicki. Cztery dzielnice rejonu wileńskiego były przyłączone do rejonu solecznickiego. Zgodnie z nowym wariantem, który...

  „Akademicka strefa twórczego polonisty” — wyjątkowa oferta dla uczniów

  Podczas cyklicznych zajęć, które będą się odbywały co miesiąc, uczniowie będą mieli wyjątkową okazję wzięcia udziału w różnorodnych działaniach: zajęciach z retoryki, warsztatach dziennikarskich, translatorycznych, zainteresowani będą mogli wziąć udział w wieczorku poetyckim lub wycieczce krajoznawczej. Do rzeczy, czyli z...

  Triumf Augustyna Ozarowskiego z Jaszun w światowym konkursie Patria Nostra

  — To dla mnie ogromne wyróżnienie oraz ekscytacja — mówi „Kurierowi Wileńskiemu” zdobywca pierwszego miejsca na podium. W VIII edycji konkursu Patria Nostra wzięła udział młodzież ze szkół polskich i polonijnych poza granicami Polski. Łącznie do VIII odsłony konkursu przystąpiło...

  O sukcesie i biznesie. Ruszyły warsztaty dla przyszłych oraz obecnych przedsiębiorców

  Tegoroczne warsztaty dla młodzieży (pn. „Własna droga do sukcesu”) i przedsiębiorców (pn. „Wileńska Akademia Biznesu”) skierowane są przede wszystkim do osób polskiego pochodzenia oraz osób pragnących założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą. Szkolenia dla młodzieży Warsztaty „Własna droga do sukcesu” cieszyły...